Investeringsvoorbereidingsstudies DHI-regeling

Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie besluit u te gaan investeren in een van de DHI-landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt investeringsprojecten in opkomende markten om zo de economische positie van het Nederlandse moederbedrijf te versterken. Bijvoorbeeld wat betreft werkgelegenheid, productie en export. Investeringsprojecten in ontwikkelingslanden genereren duurzame werkgelegenheid en kennisoverdracht.

Businessplan

De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op. Hierin heeft u alle details van uw voorgenomen investering in de doelmarkt uitgewerkt. Denk aan:

 • de strategie;
 • het ontwerp van een productiefaciliteit;
 • technische aspecten;
 • het productieproces (opstellen investeringsbegroting);
 • organisatorische aspecten zoals personeel, management;
 • marketingaspecten: welke producten, welke klanten?;
 • ketenaspecten, bijvoorbeeld de keuze voor toeleveranciers, beschikbaarheid van grondstoffen, afzetkanalen, distributievraagstukken;
 • juridische aspecten zoals vergunningen, heffingen, fiscale zaken, intellectueel eigendom, benodigde certificering;
 • milieuaspecten;
 • omzetprognoses;
 • een kosten/batenanalyse (RoI);
 • een financieringsplan.

Voorwaarden

Uw beoogde investering moet in lijn zijn met de activiteiten van uw huidige bedrijf en gericht zijn op versterking daarvan. Projectontwikkelaars die in het buitenland projecten opzetten die (hoofdzakelijk) door derden worden gefinancierd, komen niet in aanmerking voor de DHI-regeling.

U hoeft geen duurzame samenwerking aan te gaan met een lokale investerende partij, zoals een joint venture. Het maken van een businessplan voor een 100% dochteronderneming in een van de DHI-landen komt ook voor subsidie in aanmerking.

Indien er sprake is van een beoogde joint-venture, dan moet de investeringspartner al bekend zijn. Uw partner geeft een intentieverklaring af waarin hij bevestigt dat er sprake is van een gezamenlijk investeringsproject, en dat hij medewerking verleent aan de uitvoering van de investeringsvoorbereidingsstudie. De kosten die de lokale partij maakt zijn niet subsidiabel. Kosten die de lokale partij bij de Nederlandse subsidieaanvrager in rekening brengt, komen wel voor subsidie in aanmerking.

U moet aannemelijk maken dat u en eventuele andere aanvragende partijen de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie kunnen dragen. De DHI-regeling dekt slechts 50% van de kosten. Als uw buitenlandse partner een cashbijdrage levert, brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) deze bijdrage op de kosten van de studie in mindering. Over het resterende bedrag berekent RVO.nl de subsidie.

U moet aannemelijk maken dat de beoogde investering financierbaar is. Hiervoor kunt u intentieverklaringen van beoogde financiers of van mede-investeerders aanleveren. Is er sprake van een beoogde investering in een ontwikkelingsland? Dan kunt u misschien financiering krijgen uit het Dutch Good Growth Fund (DGGF).

Voor DGGF-landen geldt als criterium dat de studie ontwikkelingsrelevant is.

Verschil tussen investeringsvoorbereidings- en haalbaarheidsstudie

Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie besluit u om in een van de DHI-landen te investeren. Hiermee realiseert u niet alleen export van Nederlandse kapitaalgoederen of diensten. U versterkt ook de positie en de continuïteit van het Nederlandse moederbedrijf. In het geval van een investering in een ontwikkelingsland, levert u een bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Bij een haalbaarheidsstudie neemt een potentiële klant in een van de DHI-landen een investeringsbesluit. Hiermee realiseert u export van uw technologie, uw kapitaalgoederen of uw diensten.

Looptijd

Een investeringsvoorbereidingsstudie duurt maximaal 2 jaar. Meestal duurt de studie korter.

Subsidiebedrag

Subsidiabel is 50% van de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie, met een maximum van € 100.000. Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen. Dit geldt niet voor investeringsvoorbereidingsstudies in DGGF-landen.

Niet-subsidiabele kosten

Marktonderzoek valt niet onder de definitie van een investeringsvoorbereidingsstudie. De kosten hiervan zijn daarom niet subsidiabel. Ook het zoeken naar klanten of samenwerkingspartners komt niet voor subsidie in aanmerking.

Service menu right