Beoordelingscriteria DHI-regeling

RVO.nl beoordeelt uw aanvraag voor de DHI-regeling in 3 stappen. Uw aanvraag moet voldoen aan drempelcriteria en aan exitcriteria. Hoe beter uw aanvraag voldoet, hoe meer punten u krijgt in de puntenverdeling.

Drempelcriteria

Uw aanvraag moet voldoen aan een aantal formele criteria en drempelcriteria. Voldoet u hier niet aan, dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling.

De volgende drempelcriteria zijn van toepassing:

 • Uw aanvraag moet volledig zijn, inclusief bijlagen en handtekeningen.
 • RVO.nl ontvangt uw aanvraag vóór de gestelde deadline.
 • U bent (als penvoerder) een mkb-ondernemer. Met de mkb-toets op de website van de Europese Commissie kunt u zien of u een mkb-ondernemer bent. De mkb-toets wijst uit of een bedrijf dat onderdeel is van een holding of onder een participatiemaatschappij valt als mkb-bedrijf wordt gezien. Bij twijfel zal RVO.nl u vragen om aan de hand van de tool te onderbouwen dat uw bedrijf een mkb-bedrijf is.
  Overigens mogen (onder voorwaarden) ook niet-mkb-bedrijven deelnemen in het samenwerkingsverband, maar niet als penvoerder.
 • RVO.nl bekijkt of u voldoende relevante ervaring en kennis heeft om het project met succes uit te voeren. En of de continuïteit van uw onderneming en activiteiten zijn gewaarborgd. U hoeft niet verplicht al actief te zijn in het buitenland. Het gaat erom dat u iets kan en wil gaan exporteren, of dat u wilt gaan investeren in het buitenland. U moet met uw project rechtstreekse export genereren.
 • De subsidiabele kosten zijn minimaal € 50.000. Dit gaat om de gezamenlijke kosten van de bedrijven in het consortium.
 • De subsidie die u aanvraagt, is niet meer dan 25% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaar. Bestaat uw bedrijf korter, bijvoorbeeld 2 jaar? Dan wordt de gemiddelde jaaromzet berekend door de omzet van die 2 jaren, te delen door 3. Uw bedrijf moet in die periode wel een substantiële omzet hebben. Heeft u nog helemaal geen omzet, dan kunt u ook geen subsidie aanvragen. Deze eisen gelden alleen voor de penvoerder. De jaaromzet van andere partners wordt niet meegenomen.
 • U blijft met uw aanvraag binnen de de-minimisruimte. Dit geldt ook voor eventuele overige deelnemers.
 • U heeft minimaal 3 werknemers in dienst, inclusief directie. Dit mogen ook parttime medewerkers zijn. Deze eis geldt voor de penvoerder. Een samenwerkingsverband van zzp'ers kan niet als penvoerder optreden. Heeft uw onderneming een onderliggende bv, dan mag u de medewerkers van deze bv niet meetellen om aan de gewenste 3 te komen.
 • Er is bij u als aanvrager en bij eventuele overige deelnemers geen sprake van zaken als wangedrag of criminaliteit.
 • Met het project realiseert u export ter waarde van ten minste 10 keer het subsidiebedrag. Dit betreft de export die de bedrijven in het consortium gezamenlijk maken. Dit geldt niet voor investeringsvoorbereidingsstudies in DGGF-landen.

Exitcriteria

Voldoet uw aanvraag aan de drempelcriteria? Dan beoordeelt RVO.nl uw aanvraag inhoudelijk met een aantal exitcriteria. Voldoet uw aanvraag niet aan deze criteria? Dan komt u niet in aanmerking voor subsidie.

De exitcriteria zijn:

 • Uw aanvraag moet gaan over een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsstudie zoals omschreven in de regeling.
 • De begrote projectkosten zijn overwegend subsidiabel en bedragen minimaal € 50.000.
 • U bent als aanvrager (en bij een samenwerkingsverband: als penvoerder) een mkb-bedrijf. Bij een samenwerkingsverband mogen overige deelnemers mkb+ zijn. De nadruk moet echter liggen op het mkb. Deelname door mkb+-bedrijven moet noodzakelijk zijn voor de mkb-bedrijven.
 • Ook na inhoudelijke beoordeling geldt nog steeds de eis dat het project een bedrag aan export oplevert van 10 keer het subsidiebedrag. Dit geldt niet voor investeringsvoorbereidingsstudies in DGGF-landen.
 • Projecten in DGGF-landen leveren een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Puntenverdeling

Voldoet uw aanvraag aan de drempelcriteria en de exitcriteria? Dan krijgt uw aanvraag punten aan de hand van de volgende criteria. Hoe beter uw aanvraag voldoet, hoe meer punten u krijgt voor een onderdeel. De aanvragen met de meeste punten komen het eerst voor subsidie in aanmerking.

Aansluiting op de doelstellingen van DHI

 • Leidt het project tot (verdere) positionering van uw onderneming in het doelland? Is daarbij sprake van nieuwe activiteiten, een nieuwe doelmarkt of een nieuwe technologie of dienst?
 • Is ondersteuning door de overheid daarbij gerechtvaardigd?
 • Levert het project, in het geval van DGGF-landen, een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling?

Aansluiting bij de doelmarkt

 • Leidt het project tot export of investeringen?
 • Hoe reëel is het dat de technologie of investering gefinancierd kan worden?
 • Is het project (politiek) haalbaar?
 • Hoe worden de activiteiten lokaal geborgd?

Aanvrager

 • Heeft u voldoende relevante ervaring en kennis om het project met succes uit te voeren?
 • Hoe is de continuïteit van uw onderneming en uw activiteiten geborgd?
 • Sluit het project aan bij uw reguliere activiteiten?

Kwaliteit van het project

 • Is het projectplan begrijpelijk en logisch?
 • Hoe gaat u om met risico’s?
 • Is de begroting redelijk en zijn de kosten noodzakelijk?
 • Heeft het project geen negatieve gevolgen voor milieu of sociale omstandigheden?

Service menu right