Beoordelingscriteria DHI-regeling

Wij beoordelen uw aanvraag voor de DHI-regeling aan de hand van formele en inhoudelijke criteria. Uw aanvraag moet aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Formele criteria

De volgende formele criteria zijn van toepassing.

Aanvrager

 • Uw aanvraag moet volledig zijn, inclusief bijlagen en handtekeningen.
 • U bent (als penvoerder) een mkb-ondernemer met een export- of investeringsbelang in het project. Met de mkb-toets op de website van de Europese Commissie kunt u zien of u een mkb-ondernemer bent. De mkb-toets wijst uit of een bedrijf, dat onderdeel is van een holding of onder een participatiemaatschappij valt, als mkb-bedrijf wordt gezien. Bij twijfel vragen wij u om met de tool te onderbouwen dat uw bedrijf een mkb-bedrijf is.
 • Ook niet-mkb-bedrijven mogen onder voorwaarden deelnemen in het samenwerkingsverband, maar niet als penvoerder. De nadruk moet echter liggen op het mkb. Deelname door mkb+-bedrijven moet van toegevoegde waarde zijn voor de positionering van de aanvrager (mkb-bedrijf) op de doelmarkt.
 • U heeft minimaal 3 werknemers in dienst. Zo niet, dan moet u aannemelijk maken dat deze capaciteit bij uw onderneming structureel gewaarborgd is voor het uitvoeren van het project en realiseren van export en/of investeringen.
 • Er is bij u als aanvrager en bij eventuele overige deelnemers geen sprake van zaken als wangedrag of criminaliteit.

Hoogte van de subsidie

 • De subsidiabele projectkosten zijn minimaal € 50.000. Dit gaat om de totale kosten van de bedrijven in het consortium.
 • Als richtlijn is uw gemiddelde jaaromzet in de afgelopen 3 jaar minimaal € 100.000 euro. De subsidie die u aanvraagt, is niet meer dan 25% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaar. Bestaat uw bedrijf korter, bijvoorbeeld 2 jaar? Dan berekent u de gemiddelde jaaromzet door de omzet van die 2 jaar, te delen door 3.
 • Is uw gemiddelde jaaromzet lager dan € 100.000? Maar kunt u aantonen dat u over de financiële middelen beschikt om het project te financieren? Dan beoordelen wij of de gevraagde subsidie in redelijke verhouding staat tot de financiële en organisatorische capaciteit van de aanvrager. De jaaromzet van andere partners nemen we in alle gevallen niet mee.
 • U blijft met uw aanvraag binnen de de-minimisruimte. Dit geldt ook voor eventuele overige deelnemers.

Projectresultaten

 • Met het project realiseert u export ter waarde van ten minste 5 keer het subsidiebedrag voor DGGF-landen en 10 keer het subsidiebedrag voor DTIF-landen. Dit betreft de export die de bedrijven in het consortium gezamenlijk maken. Bij een investeringsvoorbereidingsproject realiseert u toegevoegde economische waarde voor uw bedrijf in Nederland en de Nederlandse economie.
 • Projecten in DGGF-landen leveren een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Inhoudelijke criteria

De volgende inhoudelijke criteria zijn van toepassing.

Beleidsmatig

 • Het project leidt tot (verdere) positionering van uw onderneming in het doelland. Er is daarbij sprake van nieuwe activiteiten, een nieuwe doelmarkt of een nieuwe technologie of dienst.
 • Ondersteuning door de overheid is daarbij gerechtvaardigd.
 • Het project levert, in het geval van DGGF-landen, een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.
 • Het project leidt bij demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies tot substantiële/voldoende export door de Nederlandse aanvragers.
 • Het project heeft bij investeringsprojecten een positieve impact op de Nederlandse aanvragers en de Nederlandse economie.

Doelmarkt

 • De doelmarkt kan de technologie of investering financieren.
 • Het project is (politiek) haalbaar.

Aanvrager

 • U heeft voldoende relevante ervaring en kennis om het project met succes uit te voeren.
 • De continuïteit van uw onderneming en uw activiteiten zijn geborgd.
 • Het project sluit aan bij uw reguliere activiteiten.

Kwaliteit van het project

 • Het project en het projectplan zijn begrijpelijk en logisch.
 • De begroting is redelijk en de kosten zijn noodzakelijk.
 • U geeft aan hoe u met risico's omgaat.
 • U geeft aan hoe de activiteiten lokaal worden geborgd.

MVO

 • Het project is in overeenstemming met de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).
 • U geeft aan hoe u met risico's op het gebied van IMVO omgaat.

Service menu right