Service menu right

Duurzame veehouderij en MIA\Vamil

Investeert u als veehouder in een duurzame en milieuvriendelijke stal? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Daarnaast biedt MIA\Vamil ook andere mogelijkheden voor de duurzame veehouderij.

U kunt gebruikmaken van MIA\Vamil als u investeert in:

 • een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV);
 • een biologische melk- en pluimveestal (SKAL) met ammoniakemissiereducerende systemen;
 • een proefstal; of
 • een combinatie van deze 3 typen stallen.

Let op: u kunt MDV-stallen alleen voor MIA\Vamil melden als er voorafgaand aan de melding een voorlopig MDV 13-certificaat is afgegeven.

Controle

RVO controleert de aanvragen. Bij controle wordt u gevraagd om een tekening en (voorlopig) certificaat toe te zenden. Ter onderbouwing van de kosten moet u een kostenoverzicht overleggen, waarin per opdracht of factuur de datum van de verplichting, de leverancier, het onderdeel en het bedrag vermeld staan. Van alle opdrachten en facturen van boven de € 5.000 is een kopie vereist. Een blanco kostenoverzicht voor MDV-stallen en een blanco kostenoverzicht voor proefstallen en Milieukeurstallen kunt u downloaden op de pagina Publicaties.

Forfaitaire bedragen MDV-stallen

In 2020 biedt MIA\Vamil extra voordeel voor melkveestallen waarbij weidegang wordt toegepast. Er gelden maximale bedragen per gecertificeerde dierplaats (MDV) voor melkvee, varkens en pluimvee. Door deze zogenoemde forfaitaire bedragen kunt u alle direct gerelateerde kosten aan de duurzame stal melden. Zoals kosten voor de melkstal, opslagruimten of de kantine. Zo wordt het aanvragen van MIA en Vamil nog gemakkelijker.
 

In 2020 geldt voor melkvee en varkens dat deze maximale bedragen niet gestaffeld zijn op basis van het aantal extra behaalde punten op het MDV-certificaat. In plaats daarvan geldt er een vast bedrag. Voor pluimvee wordt dit maximale bedrag gebaseerd op het aantal behaalde punten op maatregel 1 van de dierwelzijnsmaatlat.

Beperken van stikstof- en overige emissies

De Milieulijst bevat verschillende bedrijfsmiddelen die emissies van methaan en ammoniak (een verbinding van stikstof en waterstof) naar de omgeving sterk reduceren of de vorming van ammoniak aan de bron verminderen of voorkomen. Ook stimuleert de MIA\Vamil-regeling bedrijfsmiddelen die emissies verminderen bij het toedienen van meststoffen.

Hieronder volgt een overzicht van enkele methaan- en stikstofemissiereducerende voorzieningen die op de Milieulijst staan. Ondernemers die investeren in deze bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor fiscaal voordeel.

Bedrijfsmiddelen voor het verminderen of voorkomen van methaan- en ammoniakemissie

 • A 2210 / A 2211 / A 2220 / A 2230 / A 2290 / A 2291 / F 2212: Duurzame stallen met ammoniakemissiereducerende systemen.
 • B 2200: Proefstal. Onder deze code omschrijvingen kunnen nieuwe innovatieve ammoniakreducerende technieken gemeld worden als onderdeel van een proefstal.
 • A 2201: Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie
 • B 2206: Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
 • B 2207: Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
 • B 2208: Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
 • B 2209: systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
 • A 2213: Autonome mestverzamelrobot
 • F 2650: Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
 • F 2340: Omgekeerde, onderwater of peilgestuurde drainage

Bedrijfsmiddelen voor ammoniakemissiereductie bij toediening van meststoffen

 • B 2322: Apparatuur voor plaatsspecifiek bemesten
 • B 2326: Sensor voor het meten van gewasparameters
 • A 2360: Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij
 • D 2361: Fertigatiesysteem

Andere mogelijkheden voor de veehouderij

De Milieulijst bevat daarnaast nog andere bedrijfsmiddelen die interessant zijn voor de veehouderij. U kunt denken aan:

 • F 2430: Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren
 • B 2219: Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • A 2215: Monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij
 • A 2216: UV-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk
 • B 2299: Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • A 2218: Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.