Duurzame veehouderij en MIA\Vamil | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzame veehouderij en MIA\Vamil

21-12-2020

Investeert u als veehouder in een duurzame en milieuvriendelijke stal? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Daarnaast biedt MIA\Vamil ook andere mogelijkheden voor de duurzame veehouderij.

U kunt gebruikmaken van MIA\Vamil als u investeert in:

 • een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
 • een biologische melk- en pluimveestal (SKAL) met systemen die de uitstoot van ammoniak verminderen
 • een proefstal

Let op dat u MDV-stallen alleen voor MIA\Vamil kunt melden als er voorafgaand aan de melding een voorlopig MDV 14-certificaat is afgegeven.

Controle

RVO controleert de aanvragen. Bij controle wordt u gevraagd om een tekening en (voorlopig) certificaat toe te zenden. Ter onderbouwing van de kosten moet u een kostenoverzicht overleggen, waarin per opdracht of factuur de datum van de verplichting, de leverancier, het onderdeel en het bedrag vermeld staan. Van alle opdrachten en facturen van boven de € 5.000 is een kopie vereist. Een blanco kostenoverzicht voor MDV-stallen en een blanco kostenoverzicht voor proefstallen en Milieukeurstallen kunt u downloaden op de pagina Publicaties MIA\VAMIL.

Forfaitaire bedragen MDV-stallen

In 2021 biedt de MIA\Vamil extra voordeel voor melkveestallen waarbij weidegang wordt toegepast. Er gelden maximale bedragen per gecertificeerde dierplaats (MDV) voor melkvee, varkens en pluimvee. Door deze zogenoemde forfaitaire bedragen kunt u alle direct gerelateerde kosten aan de duurzame stal melden, zoals kosten voor de melkstal, opslagruimten of de kantine. Zo wordt het aanvragen van MIA en Vamil nog gemakkelijker.
 

In 2021 geldt voor melkvee en varkens dat deze maximale bedragen niet gestaffeld zijn op basis van het aantal extra behaalde punten op het MDV-certificaat. In plaats daarvan geldt er een vast bedrag. Voor pluimvee wordt dit maximale bedrag gebaseerd op het aantal behaalde punten op maatregel 1 van de dierwelzijnsmaatlat.

Beperken van stikstof- en overige emissies

De Milieulijst bevat verschillende bedrijfsmiddelen die de uitstoot van methaan en ammoniak (een verbinding van stikstof en waterstof) naar de omgeving sterk verminderen of de vorming van ammoniak aan de bron verminderen of voorkomen. Ook stimuleert de MIA\Vamil-regeling bedrijfsmiddelen die emissies verminderen bij het toedienen van meststoffen.

Hieronder volgt een overzicht van enkele methaan- en stikstofemissie reducerende voorzieningen die op de Milieulijst staan. Ondernemers die investeren in deze bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor fiscaal voordeel.

Bedrijfsmiddelen voor het verminderen of voorkomen van methaan- en ammoniakemissie

 • B 2200: Proefstal. Onder deze code omschrijvingen kunnen nieuwe innovatieve ammoniakreducerende technieken gemeld worden als onderdeel van een proefstal
 • A 2201: Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie
 • B 2206: Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
 • B 2207: Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
 • B 2208: Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
 • B 2209: systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
 • A 2210 / A 2211 / F 2212 / A 2220 / A 2230 / A 2290 / A 2291: Duurzame stallen met ammoniakemissie reducerende systemen
 • A 2213: Autonome mestverzamelrobot
 • F 2340: Omgekeerde, onderwater of peilgestuurde drainage
 • F 2650: Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest

Bedrijfsmiddelen voor ammoniakemissiereductie bij toediening van meststoffen

 • B 2322: Apparatuur voor plaatsspecifiek bemesten
 • B 2326: Meetsensor voor gewasparameters
 • A 2360: Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met GPS-gestuurde afschakeling per rij
 • A 2361: Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten

Andere mogelijkheden voor de veehouderij

De Milieulijst bevat daarnaast nog andere bedrijfsmiddelen die interessant zijn voor de veehouderij. U kunt denken aan:

 • B 2214: Systeem voor monitoring van diergezondheid
 • A 2215: Systeem voor monitoring diergezondheid uitsluitend via de melk
 • A 2216: UV-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk
 • A 2218: Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • B 2219: Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • B 2299: Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • F 2710: Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen?

Ga naar Veelgestelde vragen duurzame veehouderij

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.