Duurzame veehouderij en MIA\Vamil

MIA en Vamil bieden mogelijkheden voor duurzame stallen. Daarnaast zijn er alternatieven voor de duurzame veehouderij.

Wanneer u investeert in een duurzame en milieuvriendelijke stal, kunt u in aanmerking komen voor MIA en Vamil. U moet dan wel investeren in een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), een biologische melk- en pluimveestal (SKAL) met ammoniakemissie reducerende systemen, een proefstal of een combinatie van deze drie.

Let op! Voor MDV-stallen geldt dat u ook voorafgaand aan de melding een voorlopig certificaat MDV 12 moet afgeven.

Controle

RVO.nl controleert de aanvragen. Bij controle wordt u gevraagd een tekening en (voorlopig) certificaat toe te zenden. Ter onderbouwing van de kosten moet u een kostenoverzicht overleggen, waarin per opdracht of factuur de datum verplichting, leverancier, onderdeel en bedrag vermeld staan. Van alle opdrachten en facturen van boven de € 5.000 is een kopie vereist. Een blanco kostenoverzicht voor MDV-stallen en een blanco kostenoverzicht voor proefstallen en Milieukeurstallen kunt u downloaden uit de bijlagen sectie.

Forfaitaire bedragen MDV stallen

In 2019 biedt de regeling extra voordeel voor melkveestallen, waarbij weidegang wordt toegepast. Er gelden er maximale bedragen per gecertificeerde dierplaats (MDV) voor melkvee, varkens en pluimvee. Door deze zogenoemde forfaitaire bedragen kunt u alle direct gerelateerde kosten aan de duurzame stal melden. Zoals kosten voor:
  • de melkstal
  • opslagruimten, of,
  • kantine.

Zo wordt aanvragen van MIA en Vamil nog gemakkelijker.

In 2019 geldt dat voor melkvee en varkens deze maximale bedragen niet gestaffeld zijn op basis van het aantal extra behaalde punten op het MDV-certificaat, maar een vast bedrag bedraagt. Voor pluimvee geldt dat het maximaal bedrag wordt gebaseerd op het aantal behaalde punten op maatregel 1 van de dierwelzijnsmaatlat.

Andere mogelijkheden voor de veehouderij

De Milieulijst omvat meerdere bedrijfsmiddelen voor de veehouderij. U kunt denken aan, productie-installatie voor algen, permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen, monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij, UV-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest) melk, ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel, automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers, mestkoeling, investeringen voor bodemdrukverlaging en een emissiearm erf volgens de Maatlat Schoon Erf. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het leaflet voor de veehouderij bij de downloads.

Meer weten?

Service menu right