Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV

Meer artikelen

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (EOS-VVL). Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZK en BZK samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het tracé van de nieuwe verbinding: het (rijks)inpassingsplan.

Stand van zaken fase 3

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

Op 23 februari 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 12 januari 2018 ter inzage gelegde samengevoegde besluiten uit fase 1 en fase 2. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina.

Het ontwerpbesluit voor fase 2 van dit project heeft van 18 augustus tot en met 28 september 2017 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en samen met de zienswijzen van fase 1 betrokken bij de definitieve besluitvorming. De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

De ontwerpbesluiten voor fase 1 van dit project hebben van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal op deze vervolgpagina.

Voorheen was dit project onderdeel van project Noord-West 380 kV van Eemshaven naar Diemen. Door ontwikkelingen in de energiesector (o.a. minder opgewekt vermogen in de Eemshaven dan eerder voorzien was en uitstel van een tweede verbinding naar Noorwegen) is gebleken dat nieuwbouw van Noord-West 380 kV tussen Vierverlaten en Diemen in de nabije toekomst niet meer noodzakelijk is. Voor het tracédeel Eemshaven Oudeschip – Vierverlaten blijft een nieuwe 380 kV-verbinding wel noodzakelijk.

Van augustus tot oktober 2009 lag de startnotitie voor de m.e.r. Noord-West 380 kV ter inzage. De ministers van EZ en IenM hebben op basis van reacties en zienswijzen op de startnotitie de richtlijnen voor het MER en de hierin te onderzoeken tracéalternatieven vastgesteld. In de richtlijnen staat welke aspecten in de MER behandeld moeten worden, en op welke wijze dat moet gebeuren.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.noord-west380kv.nl; daar vindt u ook nieuwsbrieven over het project.

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten zijn twee informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters (pdf, 6 MB).

Perscontacten

Service menu right