Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV

Meer artikelen

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten (EOS-VVL). Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZK en BZK samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het tracé van de nieuwe verbinding: het (rijks)inpassingsplan.

Stand van zaken fase 3

Het besluit ligt van 22 maart tot en met 3 mei 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 21 maart 2019 is kennisgeving (pdf, 179 kB) gedaan van de terinzagelegging van het besluit. Het besluit is op 21 maart 2019 bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de initiatiefnemer.

Waar kunt u het besluit inzien?

De aanvraag, het besluit en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - Gemeente Eemsmond, Hoofdstraat-West 1 (bezoekersingang via Kerkplein), Uithuizen

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 23 maart tot en met vrijdag 3 mei 2019. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze op het ontwerp van een besluit naar voren heeft gebracht kan beroep instellen. Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u broep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Op 23 februari 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 12 januari 2018 ter inzage gelegde samengevoegde besluiten uit fase 1 en fase 2. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de vervolgpagina.

Het ontwerpbesluit voor fase 2 van dit project heeft van 18 augustus tot en met 28 september 2017 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en samen met de zienswijzen van fase 1 betrokken bij de definitieve besluitvorming. De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

De ontwerpbesluiten voor fase 1 van dit project hebben van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal op deze vervolgpagina.

Voorheen was dit project onderdeel van project Noord-West 380 kV van Eemshaven naar Diemen. Door ontwikkelingen in de energiesector (o.a. minder opgewekt vermogen in de Eemshaven dan eerder voorzien was en uitstel van een tweede verbinding naar Noorwegen) is gebleken dat nieuwbouw van Noord-West 380 kV tussen Vierverlaten en Diemen in de nabije toekomst niet meer noodzakelijk is. Voor het tracédeel Eemshaven Oudeschip – Vierverlaten blijft een nieuwe 380 kV-verbinding wel noodzakelijk.

Van augustus tot oktober 2009 lag de startnotitie voor de m.e.r. Noord-West 380 kV ter inzage. De ministers van EZ en IenM hebben op basis van reacties en zienswijzen op de startnotitie de richtlijnen voor het MER en de hierin te onderzoeken tracéalternatieven vastgesteld. In de richtlijnen staat welke aspecten in de MER behandeld moeten worden, en op welke wijze dat moet gebeuren.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.noord-west380kv.nl; daar vindt u ook nieuwsbrieven over het project.

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten zijn twee informatieavonden georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters (pdf, 6 MB).

Perscontacten

Service menu right