Veelgestelde vragen Energie-investeringsaftrek

Hier vindt u de veelgestelde vragen over Energie-investeringsaftrek (EIA) en de antwoorden daarop.

Veelgestelde vragen

Wie kan gebruikmaken van de EIA?

Ondernemers in Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en een investering doen die op de Energielijst staat, kunnen gebruikmaken van de EIA. Investeringen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden moeten zijn toe te rekenen aan een vaste inrichting op deze eilanden. Vereist is dat het wereldinkomen in Nederland wordt belast en voldaan wordt aan de eisen in de EIA-regeling. Particulieren, verenigingen of stichtingen kunnen geen gebruikmaken van de EIA.

Overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Niet alle activiteiten van overheden vallen onder de belastingplicht.

Voor alle belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting (en dat kunnen vanaf 2016 dus ook onderdelen van overheidslichamen zijn) geldt dat ze een beroep op de investeringsfaciliteiten zoals EIA, MIA en Vamil, kunnen doen. Uiteraard moet de investering dan zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat als een fiscale (belastingplichtige) onderneming wordt beschouwd.

Ook een stichting of vereniging moet in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht.

Is de stichting of vereniging belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Dan kan deze een beroep doen op de investeringsfaciliteiten zoals EIA, MIA en Vamil. Uiteraard moet de investering dan zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat als een fiscale (belastingplichtige) onderneming wordt beschouwd.

Meer informatie over de (beperkte) belastingplicht en welke activiteiten van overheden daar onder vallen, vindt u op Belastingdienst.nl.

Kan iemand anders mijn aanvraag indienen?

Ja, u kunt iemand anders machtigen om dit te doen. De gemachtigde kan (als intermediair) met een eigen e-Herkenningsmiddel inloggen in e-Loket en bij de vraag 'Voor wie bent u gemachtigd?' 'gemachtigde' invullen.

Wat kan ik onder een generieke code melden?

Doet u een investering die energiebesparing oplevert, maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst?

  • Meldt u deze investering dan onder een generieke code, mits deze wel voldoet aan een besparingsnorm die per toepassingsgebied anders is.
  • Kijk voor de toepassingsgebieden in de Energielijst.

Meer informatie en hulpmiddelen voor het melden van generieke codes of bedrijfsmiddelen vindt u op Berekenen besparingsgetal EIA.

Moet ik ook bijlagen meesturen met het digitale meldingsformulier EIA?

Nee, dat is niet nodig. U ontvangt van RVO.nl een vragenbrief als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Welke kosten kan ik melden voor EIA?

Behalve de kosten voor het bedrijfsmiddel zijn dit ook de kosten die technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan dat bedrijfsmiddel. Meestal gaat het om de materiaal- en montagekosten van dat bedrijfsmiddel.

Zorg dat u rekening houdt met de volgende indientermijnen bij:

  • Aanschafkosten. U meldt deze kosten binnen 3 maanden nadat u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft gedaan.
  • Voortbrengingskosten. Voortbrengingskosten zijn bijvoorbeeld een opdracht onder uw regie, gebruikt materiaal uit uw eigen magazijn of loonkosten van uw eigen personeel.

Hier gelden de volgende indientermijnen:

  • Binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten maakt, of
  • Binnen 3 maanden na ingebruikneming als u de voortbrengingskosten in hetzelfde kalenderkwartaal maakt als waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt.
Meer informatie vindt u in de Brochure/Energielijst.

Kan ik meerdere investeringen in één keer melden?

Ja, maar alleen als het om bedrijfsmiddelen gaat die dezelfde energielijstcode hebben.

Wat komt er volgend jaar op de Energielijst?

Wilt u dat uw product op de Energielijst komt? U kunt zelf een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen. U kunt tot 1 september 2019 voorstellen indienen voor de Energielijst 2020. Meer informatie vindt u op Product voorstellen voor de Energielijst.

Waar vind ik meer informatie over LED-verlichting?

LED-verlichting

Investeringen in LED-armaturen, licht regelapparatuur en in LED-buizen komen in aanmerking, zoals hieronder toegelicht en verder omschreven in de Energielijst. Alleen het meest energiezuinige systeem of methode wordt ondersteund door de EIA.

LED-armaturen

LED-armaturen waar de LED-chip of LED-module volledig is geïntegreerd in de armatuur, meldt u onder code 210506. Volgens deze code komen alleen LED-armaturen, anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90 nog in aanmerking voor EIA. Alleen LED-armaturen toegepast in- of bij bestaande bedrijfsgebouwen komen in aanmerking.

Let op
Voor code 210506 is sprake van een aftopping. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen (door de LED-armatuur gegenereerde lichtstroom). Meldt u een investering voor LED-verlichting dan moet u het investeringsbedrag aftoppen op basis van de totale lichtstroom (lumen) van alle armaturen die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen.

Een voorbeeld:
U investeert in 100 stuks LED panelen en 50 stuks LED downlights voor een totaal bedrag van € 11.750. Omdat armaturen worden afgetopt, moet u bekijken per armatuur welk bedrag in aanmerking komt.

Voor de LED panelen betaalde u € 75,00 per stuk, totaal € 7.500. De LED panelen hebben een lichtstroom van 4.100 lumen per paneel, totaal 410.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximaal bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (410.00 lumen / 1.000 lumen) x € 25 = € 10.250,00. Uw investering voor de LED panelen is lager dan dit bedrag, waardoor uw investering van € 7.500 voor de LED panelen volledig in aanmerking komt.

Voor de LED downlights betaalde u € 85 per stuk, totaal € 4.250. De LED downlights hebben een lichtstroom van 3.000 lumen per downlight, totaal 150.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximaal bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (150.000 lumen / 1.000 lumen) x € 25 = € 3.750. Uw investering voor de LED downlights is hoger dan het maximaal bedrag dat in aanmerking komt, waardoor u maximaal € 3.750 kunt melden.

Totaal komt in aanmerking € 7.500 + € 3.750 = € 11.250. Bij het indienen van uw aanvraag, geeft u het totaal aantal lumen dat in aanmerking komt: (€ 11.250 * 1000 lumen) / € 25 = 450.000 lumen.

LED-buizen

LED-buizen kunt u melden onder code 210509 ‘LED-buis systeem’. Het gaat om een systeem waarbij een LED-buis gekoppeld is aan een externe LED driver. LED- buizen met een geïntegreerde driver komen niet in aanmerking. Alleen LED buizen toegepast in- of bij bestaande bedrijfsgebouwen komen in aanmerking.

Besparingssysteem voor verlichting

Een investering in bijvoorbeeld bewegingssensoren kan gemeld worden onder code 210502. Voor deze code geldt een maximaal bedrag dat in aanmerking komt van € 150 per sensor. Het invulformulier ‘aanvullende informatie LED-aanvraag’ en de ‘calculator meldingsbedrag voor LED aanvragen’ vindt u onder Publicaties Energie-investeringsaftrek.

Waar vind ik een toelichting over zonnepanelen?

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102) (Energielijst 2019)

Alle kosten van een PV-installatie met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 25 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A of minder, komen in aanmerking voor EIA.

Ook kosten voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel) actief zonvolgsysteem, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) accumulator kunnen voor EIA in aanmerking komen als aan de overige eisen wordt voldaan.

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102, Energielijst 2018 )

Alle kosten (tot een maximum van € 750 per kW piekvermogen) van een PV-installatie met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 25 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A of minder, komen in aanmerking voor EIA.

Ook kosten voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel) actief zonvolgsysteem, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) accumulator kunnen voor EIA in aanmerking komen als aan de overige eisen wordt voldaan. Het maximum van € 750 per kW piekvermogen is ook van toepassing op deze apparatuur.

Let op

U meldt in eLoket het totale vermogen van de zonnepanelen in kW (1 kW = 1000 Watt). U meldt dus niet de geschatte jaaropbrengst in kWh.
Ter illustratie: Heeft u 90 zonnepanelen van 300 Watt aangeschaft, dan is het piekvermogen (90 x 300W) / 1000 = 27 kW.

U komt niet in aanmerking voor EIA wanneer de zonnepanelen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 A. Deze aansluitwaarden kunt u vinden in de gegevens van het energiebedrijf of de netbeheerder. Mogelijk kunt u SDE+ subsidie verkrijgen. Bekijk voor de daaraan verbonden voorwaarden op Stimulering Duurzame Energie (SDE).

Voorbeeld 1
Een onderneming investeert in zonnepanelen voor een bedrag van € 33.000. Het gezamenlijk piekvermogen van de installatie bedraagt 30 kW en wordt aangesloten op het net met een aansluiting met een doorlaatwaarde van 3 x 63 A.
Het investeringsbedrag dat voor de EIA in aanmerking komt bedraagt dan € 22.500 (30 kW x € 750/kW).

Voorbeeld 2
Een bedrijf investeert in een zonnepaneleninstallatie van 40 kW voor een totaal bedrag van € 28.000 (€ 700/kW). Het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 28.000 (40 kW x € 700/kW en niet 40 kW x € 750/kW).

Let op

U meldt in eLoket het totale vermogen van de zonnepanelen in kW (1 kW = 1000 Watt). U meldt dus niet de geschatte jaaropbrengst in kWh.

Ter illustratie: heeft u 90 zonnepanelen van 300 Watt aangeschaft, dan is het piekvermogen (90 x 300W) / 1000 = 27 kW.

U komt niet in aanmerking voor EIA wanneer de zonnepanelen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 A. Deze aansluitwaarden kunt u vinden in de gegevens van het energiebedrijf of de netbeheerder. Mogelijk kunt u SDE+ subsidie krijgen. Bekijk voor de voorwaarden daarvoor op Stimulering Duurzame Energie (SDE+).

Wanneer moet een EPA-U-maatwerkadvies zijn opgesteld om in aanmerking te komen voor Energielijst-code 210000?

Uw meldingen onder de Energielijst-code 210000 worden vanaf de Energielijst 2018 ook beoordeeld op de gehanteerde tijdlijn. Dit houdt in dat het Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen (EPA-U)- maatwerkadvies moet zijn opgesteld voor de investeringsdatum van de energie-investeringen. Deze volgorde van stappen is ook omschreven in de toelichting op de code in de Energielijst.

Dit betekent dat onder code 210000 gemelde investeringskosten niet in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek, wanneer de juiste volgorde niet is gehanteerd. Ook de kosten van het maatwerkadvies komen dan niet in aanmerking. Dit als blijkt dat het EPA-U -maatwerkadvies is opgesteld na de investeringsdatum van de betreffende energie-investering.

Het doel van code 210000 is bewustwording van de verschillende investeringen die bijdragen aan energiebesparing. Bij de controle wordt er specifiek gelet op samenhang volgens de omschrijving van code 210000. Hier staat namelijk 'een pakket van energie-investeringen gebaseerd op een maatwerkadvies'. Het EPA-U is de basis voor de investeringen die u kan doen om een labelverbetering te krijgen voor het bestaande bedrijfsgebouw. De investeringen die hiervoor nodig zijn kunt u vervolgens melden voor Energie-investeringsaftrek onder code 210000.

U kunt de kosten voor energiebesparende investeringen die u deed op een moment dat het EPA-U nog niet gereed was, mogelijk wel melden onder specifieke codes van de Energielijst van het betreffende jaar.

Service menu right