Veelgestelde vragen Experimenten elektriciteitswet

Veelgestelde vragen

Welke partijen kunnen een rol spelen bij de aanvraag?

De aanvrager is een coöperatie of een Vereniging van Eigenaren. Zij kunnen de netbeheerders vragen een ondersteunende rol te spelen in opdracht van de coöperatie of Vereniging van Eigenaren. Bij grote experimenten zullen de aanvragers de netwerkbeheerder erbij moeten betrekken; bij projectnetten kunnen de aanvragers zelf de rol van netwerkbeheerder vervullen als zij daarvoor kiezen.

 

Is er een combinatie mogelijk met de SDE+ of verlaagd tarief energiebelasting (postcoderoos)?

Ja, het is mogelijk om deze regeling te combineren met de SDE+ of de postcoderoos.

Kan ik hiermee ook een ontheffing voor de energiebelasting krijgen?

Nee, de ontheffing betreft alleen de elektriciteitswet.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

De openstelling van 2018 heeft gelopen tot en met 6 september 2018. Op dit moment is de regeling gesloten. Medio 2019 wordt besloten over de voortzetting en een verruimde opzet van de regeling. Meer informatie over de inhoud en eerstvolgende openstelling van deze vernieuwde regeling, vindt u medio 2019 op deze website.

Maakt het uit op welk moment ik mijn aanvraag indien?

Dit hangt er vanaf of u een aanvraag indient voor een projectnet of voor een groot experiment. Bij aanvragen voor projectnetten kunt u het best zo vroeg mogelijk indienen omdat deze aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Bij aanvragen voor grote experimenten moet u voor de sluitingsdatum de aanvraag indienen maar maakt het tijdstip van binnenkomst niet uit.

Waar moet de projectbeschrijving aan voldoen?

RVO.nl heeft hiervoor een modelprojectplan opgesteld. Met het projectplan beschrijft u uw experiment en beantwoordt u een aantal vragen. Daarbij horen nadere bijlagen.

Hoelang loopt de regeling?

De regeling kende een looptijd van 4 jaar, vanaf 2015 tot en met 2018. Binnen de looptijd is er ieder jaar een openstellingtermijn geweest. In 2019 komt er een beslissing over de voortzetting en een verruimde opzet van de regeling. U vindt die informatie medio 2019 op de webpagina.

Hoeveel jaar is de ontheffing die wordt verleend geldig?

De ontheffing is in principe 10 jaar geldig, tenzij het experiment korter duurt. In sommige gevallen kan de minister op aanvraag een langer geldende ontheffing verlenen.

Is goedkeuring van de netbeheerder nodig voor een project?

Nee, voor een project is geen goedkeuring van de netbeheerder nodig. Wel levert de netbeheerder voor projectnetten een zienswijze bij RVO.nl aan die wij meewegen bij het verlenen van een ontheffing. Het is verstandig om tijdig af te stemmen met de netbeheerder.

Mag een project gebruikmaken van het 50kV net?

Nee, de huidige regeling sluit uit dat een project gebruikmaakt van het 50kV net, omdat dit wordt aangemerkt als hoogspanningsnet. Een project mag wel gebruikmaken van netten met laag- en middenspanning. Zie hiervoor de omschrijving van ACM. Toets hiervoor of voor de verbinding van alle deelnemers van een experiment geen hoogspanningsnet nodig is.

Kan een VVE of coöperatie in oprichting een ontheffing aanvragen?

Nee, alleen een al opgerichte VVE of coöperatie kan een aanvraag indienen. De notariële oprichtingsakte/splitsingsakte met de statuten moet u bij de aanvraag meesturen.

Derdentoegang: mag een lid van een VVE of coöperatie een andere energieleverancier kiezen?

Derdentoegang gaat over de vraag of een lid van de vereniging een leverancier kan kiezen. Europeesrechtelijk is er een verplichting om consumenten vrije keuze te verlenen van een energieleverancier. Derdentoegang betekent niet dat het lid moet kunnen uitstappen uit het net of uitstappen als mede-eigenaar van het net en de energieproductiemiddelen. Het lid moet blijven meebetalen aan kosten voor het beheer, onderhoud en afschrijvingskosten van het net en de productiemiddelen. Een vereniging zal intern regels moeten opstellen voor het kunnen uitstappen uit het project, bijvoorbeeld bij verhuizing.

 

Mag een project systems operations van het netbeheer, programmaverantwoordelijkheid en facturering uitbesteden?

Ja, een ontheffingshouder kan er voor kiezen om deze rollen uit te besteden, maar mag het ook zelf doen. Vanwege de complexiteit is het voor programmaverantwoordelijkheid aan te raden deze uit te besteden. Wel blijft de eindverantwoordelijkheid bij de vereniging.

 

Wat is programmaverantwoordelijkheid?

Een ontheffingshouder heeft de verantwoordelijkheid programma’s op te stellen voor productie, transport en gebruik van de aangesloten leden. Deze verantwoordelijkheid kan worden uitbesteed bij daartoe gekwalificeerde partijen. Meer informatie hierover leest u op de website van Tennet.

Service menu right