Eigen bijdrage en garantstelling ngo’s

Om in aanmerking te komen voor het Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water (FDW) zijn ngo’s niet verplicht een eigen bijdrage te leveren. Ook hoeven ze niet garant te staan voor andere partners.

Beleidsregels

In de beleidsregels van FDW (pdf) is een ngo gedefinieerd als 'geen onderneming'. De bijdrage van een ngo behoort niet tot de ondernemingsbijdrage.

In de beleidsregels is opgenomen dat een eigen bijdrage afkomstig mag zijn van subsidies, leningen, giften of investeringen van derden.

Beoordeling door RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kijkt naar alle financiële feiten. Hieronder vallen onder andere:

  • jaarrekeningen;
  • jaarverslagen;
  • cashflow prognose.

Ook beoordeelt RVO.nl leningen, garanties, borgstellingen, giften, donaties, schenkingen en investeringen van derden die geen projectpartner zijn.

Daarnaast beoordeelt RVO.nl de schenkingen van donateurs en alle andere vrij beschikbare middelen voor het consortium en het project. RVO.nl neemt de ratio’s (onder andere: solvabiliteit, current, quick, cash flow, own contribution en financiering ratio’s) als richtinggevend en beschouwt deze niet als maatgevend en doorslaggevend.

RVO.nl neemt de bestemmings- en vrij besteedbare (geoormerkte en niet-geoormerkte) giften, donaties en schenkingen in overweging voor de beoordeling van de eigen bijdrage. Deze worden in kaart gebracht om de vrij beschikbare middelen en cash te bepalen. Hiermee kan de eigen bijdrage en het project worden gefinancierd.

Wanneer een ngo een eigen bijdrage inbrengt of een garantie afgeeft voor een andere (private) projectpartner, beoordeelt RVO.nl de financiële situatie van de ngo.

RVO.nl wil zien dat partners en ondernemingen liquide, solvabel, maar ook voldoende cashflow genereren om in de toekomst de eigen bijdrage op te kunnen brengen en het project te kunnen financieren. RVO.nl kijkt niet specifiek naar resultaat (winst of verlies), liquide middelen, banksaldi en eigen vermogen (bezittingen en schulden) op enig moment, maar bekijkt het hele financiële pakket.

Vooraf geen garantie van ngo’s

Voor zichzelf of voor het consortium vraagt RVO.nl geen garantie of borgstelling. Wél vraagt RVO.nl zekerheid voor specifiek die onderneming of partner die een/de eigen bijdrage wil leveren, maar dit niet kan. Mede daarom vraagt RVO.nl vooraf geen garantie van ngo’s die vanwege hun balans en bedrijfsvoering niet kunnen voldoen aan de eerder genoemde ratio’s.

Verstrekte garanties door derden afbouwen

Hierdoor hoeft de garantsteller niet voor de hele projectduur voor de totale som garant te staan. Het is niet de bedoeling van de subsidieregeling dat partijen en organisaties onnodige kosten maken en financiële risico's ondervinden.

Afgegeven garanties kunnen worden afgebouwd. Dit kan door bij de voortgangsrapportage een accountantsverklaring in te dienen. Hierin geeft de accountant zijn bevindingen over de gerealiseerde uitgaven, en de afkomst en het type van de eigen bijdrage. RVO.nl stuurt op grond van deze accountantsverklaring een bevestiging van het nieuwe bedrag waarvoor de garantie geldt.

Let op: de vaststelling van de subsidie vindt plaats aan het einde van het project. RVO.nl geeft geen goedkeuring op de voortgangsrapportage. Er vindt ook geen tussentijdse vaststelling plaats.

Service menu right