Financiering en rente FEH

Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) heeft een revolverend karakter. Revolverend betekent dat het geld dat u terugbetaalt, opnieuw in het fonds terecht komt. Dan kunnen ook andere verhuurders er weer gebruik van maken. U ontvangt van de overheid een lening die u met een lage rente terug moet betalen. In de lage rente zit uw voordeel.

Hoogte lening en rentepercentage

Hoogte van de lening

U kunt een lening aanvragen voor maximaal 25% van de door u te maken projectkosten. Hierbij geldt een maximum van €15.000,- per woning. Een aanvraag voor een lening moet minimaal € 75.000,- zijn. Per aanvrager geldt een maximum bedrag van €8 miljoen over de looptijd van deze regeling.

Het rentepercentage

De looptijd van een lening is 15 jaar en gedurende de hele periode blijft het rentepercentage hetzelfde. De vaste rente over de lening bedraagt:

Soort verhuurder

Krediettoets door 

Rente

Woningcorporaties:

  

 - met woningen onder de liberalisatiegrens

Wel DAEB – toetsing door WSW

0,5%

-  met woningen boven de liberalisatiegrens

Niet DAEB – toetsing door RVO.nl

1,9%

Andere verhuurders

Niet DAEB – toetsing door RVO.nl

1,9%

Woningen wel DAEB

De lening voor woningen van woningcorporaties onder de liberalisatiegrens valt onder het DAEB-vrijstellingsbesluit (Dienst Algemeen Economisch Belang). Voor deze woningcorporaties verloopt de financiering via de borgstelling van de stichting WSW. De stichting WSW beoordeelt de kredietwaardigheid van deze woningcorporaties. Op basis van een positieve beoordeling van de kredietwaardigheid kan WSW een borgstelling verstrekken.

Woningen niet DAEB

De lening voor woningen van woningcorporaties boven de liberalisatiegrens valt onder de AGVV (Algemene Groepsvrijstellingsverordening); de kredietwaardigheid van deze groep en die van de andere verhuurders met een aanvraag FEH voor woningen onder of boven de liberalisatiegrens wordt getoetst door RVO.nl.

Op het moment dat RVO.nl de kredietwaardigheid gaat toetsen, zal RVO.nl de volgende documenten bij u opvragen:

  • het laatste (geconsolideerde) jaarverslag, indien daartoe wettelijk verplicht, of anders de jaarcijfers over de laatste twee boekjaren, bestaande uit een winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en balans;
  • recente cijfers over het huidige boekjaar, bestaande uit de winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en balans;
  • indien van toepassing, een getekende financieringsovereenkomst met een co-financier of, indien (nog) niet aanwezig, minimaal een intentieverklaring van een cofinancier. Voor een definitief besluit over de kredietwaardigheid is een getekende financieringsovereenkomst noodzakelijk. 

U hoeft deze documenten pas op te sturen wanneer RVO.nl daar om vraagt. Voor een snelle afwikkeling van de aanvraag is het zinvol om deze documenten klaar te hebben liggen. Bovenstaande lijst van documenten kan worden uitgebreid, afhankelijk van de rechtsvorm van de aanvrager en de wijze van financiering.

Het financiële voordeel voor u als woningeigenaar zit in de lage rente die FEH u biedt in tegenstelling tot de rente die u ergens anders kunt krijgen (marktrente). Het verschil tussen deze rentes is inzichtelijk gemaakt in onderstaande voorbeelden.

Service menu right