Gaswinning Groningen

Meer artikelen

In noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het Kabinet heeft besloten om minder gas te winnen en de huizen in het gebied te verstevigen. De besluitvorming over gaswinning in Groningen vindt u op deze webpagina.

Stand van zaken

Het instemmingsbesluit ligt van 14 november tot en met 27 december 2018 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 13 november is kennisgeving (pdf, 179 kB) gedaan van de terinzagelegging van het instemmingsbesluit. Het besluit is op 13 november 2018 bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan NAM.

Waar kunt u het instemmingsbesluit inzien?

Vanaf 14 november kunt u het instemmingsbesluit en andere onderliggende stukken inzien:

 • digitaal op deze vervolgpagina
 • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
  - Gemeente Delfzijl/gemeentehuis, Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl T(0596) 14 05 96
  - Gemeente Loppersum/gemeentehuis, Molenweg 12, Loppersum T(0596) 54 82 00
  - Gemeente Midden-Groningen/gemeentehuis, Gorecht-Oost 157, Hoogezand T(0596) 37 37 37
  - Provincie Groningen/provinciehuis, Sint Jansstraat 4, Groningen T(050) 316 49 11
  - Provincie Drenthe/provinciehuis, Westerbrink 1, Assen T(0596) 36 55 55

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit kunnen tegen het instemmingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van donderdag 15 november tot en met donderdag 27 december 2018. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp-instemmingsbesluit naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Voorgeschiedenis

In zijn uitspraak van 15 november 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het instemmingsbesluit van 30 september 2016 en het wijzigingsbesluit van 24 mei 2017 vernietigd. Zie ook het persbericht van de Afdeling. De Afdeling heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat opgedragen om binnen één jaar een nieuw besluit te nemen. Voor de tussenliggende tijd heeft de Afdeling een voorlopige voorziening getroffen die inhoudt dat wat bij beide besluiten was bepaald blijft gelden totdat een nieuw besluit over een winningsplan voor het Groningenveld is genomen en in werking is getreden.

Het wijziginsbesluit en het besluit zijn nog beschikbaar op de volgende vervolgpagina's:

Meer informatie

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Service menu right