Gaswinning Groningen

Meer artikelen

In noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het Kabinet heeft besloten om minder gas te winnen en de huizen in het gebied te verstevigen. De besluitvorming over gaswinning in Groningen vindt u op deze webpagina.

Stand van zaken

Het ontwerp-instemmingsbesluit voor dit project ligt van vrijdag 24 augustus 2018 tot en met donderdag 4 oktober 2018 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 23 augustus 2018 is kennisgeving (pdf, 180 kB) gedaan van de terinzagelegging van het ontwerp-instemmingsbesluit.

Waar kunt u het ontwerp-instemmingsbesluit inzien?

De aanvragen, het ontwerp-instemmingsbesluit en andere relevante stukken kunt u inzien:

 • digitaal op deze vervolgpagina;
 • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
  - Gemeentehuis Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl
  - Gemeentehuis Loppersum, Molenweg 12, Loppersum
  - Gemeentehuis Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, Hoogezand
  - Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, Groningen
  - Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, Assen

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 24 augustus 2018 tot en met donderdag 4 oktober 2018 kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier.
Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Gaswinning Groningen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.
Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten, (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar het bevoegde gezag.
 
U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk onderdeel van het ontwerp-instemmingsbesluit besluit uw zienswijze betrekking heeft.
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring RVO.nl.
 

Inloopspreekuren

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert van 4 september tot en met 7 september inloopspreekuren bij de verschillende locaties. Hier kunt u binnen lopen met uw vraag over het ontwerp-instemmingsbesluit en de zienswijzeprocedure. Vooraf aanmelden is niet nodig. Hieronder vindt u de dagen, tijden en locaties van de inloopspreekuren:
 
DatumTijdLocatie
4 september 201815:00-19:00Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12
5 september 201809:00-13:00Gemeentehuis Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157
6 september 201809:00-13:00Gemeentehuis Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10
6 september 201815:00-19:00Gemeentehuis Loppersum, Molenweg 12
7 september 201809:00-13:00Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1

 

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. Het definitieve besluit zal naar verwachting in november 2018 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. Het instemmingsbesluit zal ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluit ter inzage ligt. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 

Voorgeschiedenis

In zijn uitspraak van 15 november 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het instemmingsbesluit van 30 september 2016 en het wijzigingsbesluit van 24 mei 2017 vernietigd. Zie ook het persbericht van de Afdeling. De Afdeling heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat opgedragen om binnen één jaar een nieuw besluit te nemen. Voor de tussenliggende tijd heeft de Afdeling een voorlopige voorziening getroffen die inhoudt dat wat bij beide besluiten was bepaald blijft gelden totdat een nieuw besluit over een winningsplan voor het Groningenveld is genomen en in werking is getreden.

Het wijziginsbesluit en het besluit zijn nog beschikbaar op de volgende vervolgpagina's:

Meer informatie

Bredere informatie over dit dossier, zoals de onderzoeken, de Tweede Kamer-brieven over de gaswinning uit het Groningenveld en het hele pakket van maatregelen, vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Service menu right