Voorwaarden Innovatiekrediet

Voor deze regeling komen projecten in aanmerking die:

 • technisch innovatief en uitdagend zijn;
 • een onderbouwd groot marktvoordeel met uitstekend perspectief bieden;
 • een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse economie;
 • in voldoende mate technische haalbaarheid (‘Proof of Principle’) hebben aangetoond met eerder onderzoek;
 • een systematische en planmatige aanpak van de technische uitdagingen kennen (met een beheerste afbouw van de grootste risico’s met kwantificering van tussentijdse doelstellingen);
 • met toekenning van het Innovatiekrediet volledig zijn gefinancierd, waarbij ruimte blijft om tegenvallers op te kunnen vangen. Op het moment van toekenning moet duidelijk zijn hoe u de overige financiering invult;
 • minimaal € 150.000 aan projectkosten met zich meebrengen;
 • binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst. Heeft u een langdurig project? Mogelijk kunt u dan verlenging aanvragen.
Naast deze voorwaarden, gelden ook nog aanvullende voorwaarden voor het verkrijgen van Innovatiekrediet:
 • Het Innovatiekrediet financiert risico’s die alleen met risicodragend kapitaal te financieren zijn. U moet voor het verkrijgen van het krediet een pandovereenkomst (pandakte) tekenen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hierdoor verkrijgt RVO.nl het eerste pandrecht op alle in het project ontwikkelde materiële en immateriële activa. In bepaalde gevallen kan ook een eerste pandrecht worden gevraagd op bestaande of al aanwezige activa die cruciaal zijn voor de uitvoering van het project.
 • Tijdens de projectuitvoering moet u regelmatig en uitvoerig over de voortgang rapporteren om de voortzetting van de kredietverlening te verzekeren.
 • Het Innovatiekrediet biedt voldoende flexibiliteit in de uitvoering en kan meegaan met projectwijzigingen.
 • Het Innovatiekrediet mag niet cumuleren met andere overheidssubsidies. Als die er zijn, brengen wij die in mindering op het Innovatiekrediet.

Service menu right