Kom ik in aanmerking voor IPC

Meer artikelen
Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u als deelnemer of als penvoerder moet voldoen om in aanmerking te komen.

Informatie over het aanvragen, de voorwaarden, handleidingen en de benodigde documenten vindt u op mijn.rvo.

Als deelnemer

Mkb-bedrijven die samen met andere bedrijven samen willen werken om innovatieplannen te realiseren (deelnemers). Om als deelnemer te kunnen participeren in een IPC moet u een mkb-ondernemer zijn. Voor de definitie van mkb-ondernemer sluit RVO aan bij de Europese definitie van het mkb. Om te bepalen of u als ondernemer voldoet aan de mkb-definitie kunt u een mkb-toets uitvoeren.

Als penvoerder

Belangenorganisaties (rechtspersoon) van ondernemingen die mkb-ondernemers willen begeleiden bij de uitvoer van hun IPC-projecten. De penvoerder dient namens de mkb-ondernemers de aanvraag in en heeft minimaal een viertal taken:

 1. Hij begeleidt het gehele IPC-project
 2. Hij begeleidt de samenwerkingsverbanden van de IPC-deelnemers
 3. Hij begeleidt de IPC-deelnemers bij het uitvoeren van de innovatieplannen
 4. Hij voert de administratieve activiteiten uit die samenhangen met een IPC-project

Daarnaast kan de penvoerder ook andere activiteiten verrichten die het IPC-project kunnen versterken. Bijvoorbeeld het verkennen, stimuleren en initiëren van verdere mogelijkheden van samenwerking tussen deelnemers of het vergaren of verspreiden van kennis. De penvoerder treedt op als projectleider, contactpersoon en coördinator en is een organisatie die aantoonbaar de belangen van zijn achterban (ondernemingen) vertegenwoordigd en beschikt over ruime kennis van zijn branche.

Een organisatie kan alleen penvoerder zijn als deze aan onderstaande criteria voldoet:

 • De organisatie heeft volgens haar statuten tot doel de belangen te behartigen van ondernemingen;
 • De organisatie is minimaal 1 jaar aantoonbaar actief als belangenbehartiger van ondernemers;
 • De organisatie heeft geen winstoogmerk;
 • De organisatie is onafhankelijk van organisaties met een winstoogmerk;
 • De organisatie is geen rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld;
 • De organisatie geeft het vertrouwen in staat te zijn de benodigde inzet te leveren en onafhankelijk te kunnen optreden naar de deelnemers toe;
 • De organisatie voldoet aan de voorwaarden van de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013).

Service menu right