Kom ik in aanmerking voor IPC

Meer artikelen
Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u als deelnemer of als penvoerder moest voldoen om in aanmerking te komen voor InnovatiePrestatieContracten 2017.

Deze zijn hier opgenomen voor aanvragers die nu lopende projecten hebben. Heeft u vragen over details of over oudere calls? Neem contact met ons op

Informatie over de vaststelling subsidie, het doorgeven van wijzigingen en de benodigde documenten vindt u op mijn.rvo.

Voorwaarden project

Om in aanmerking te komen voor de subsidie InnovatiePrestatieContracten 2017, moet een IPC-project voldoen aan de volgende voorwaarden:  

 • Het IPC-project bevat minstens 10 en maximaal 20 deelnemers die niet met elkaar in een groep verbonden zijn.
 • Het IPC-project duurt maximaal 2 jaar, en de startdatum ligt op of tot maximaal 6 maanden na de indieningsdatum
 • In de begroting van het IPC-project worden uitsluitend subsidiabele kosten opgenomen.
 • Voor iedere deelnemer wordt de begroting ingevoerd in het begrotingsformat (1 tabblad per deelnemer).
 • Alle collectieven worden in het begrotingsformat inzichtelijk gemaakt. In het tabblad 'Collectieven' worden alle collectieven ingevuld met alle deelnemers en bedragen (welke deelnemer neemt deel in welk collectief en voor hoeveel geld?).

Kijk voor de volledige uitwerking van de voorwaarden bij Officiële bekendmakingen IPC en in de IPC-handleiding (pdf).

Als deelnemer

Als deelnemer aan een IPC-project moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent mkb-ondernemer. Voor de definitie van mkb-ondernemer sluit RVO.nl aan bij de Europese definitie van het mkb. Kleine dochters van bijvoorbeeld een groot bedrijf of van een groot buitenlands bedrijf zijn geen mkb. Om te bepalen of u als ondernemer voldoet aan de mkb-definitie kunt u op een website van de Europese Commissie een  mkb-toets uitvoeren.
 • U neemt voor eigen rekening en risico deel aan het IPC-project. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een holding met enkele dochters als deelnemer optreedt.
 • U heeft niet eerder IPC-subsidie gehad. Heeft u eerder IPC-subsidie ontvangen, dan moet tussen de startdatum van het eerdere project en de startdatum van het nieuwe project minimaal 3 jaar zitten.
 • U kunt (via een penvoerder) slechts 1 IPC-aanvraag indienen.
 • U besteedt minimaal 20% van de kosten aan collectieve activiteiten. Als een deelnemersplan groter is dan € 71.429, dan is minimaal € 14.286 aan collectieve activiteiten noodzakelijk.
 • U besteedt minimaal 60% aan overige kosten. Als een deelnemersplan groter is dan € 71.429, dan is minimaal € 42.857 aan overige kosten noodzakelijk.
 • U heeft minimaal € 30.000 aan projectkosten.
 • De subsidie bedraagt 35% van de totale projectkosten met een maximum van € 25.000.

Als penvoerder

De penvoerder is een belangenorganisatie (rechtspersoon) van ondernemingen die mkb-ondernemers begeleidt bij de uitvoering van hun IPC-projecten. Als penvoerder dient u namens de mkb-ondernemers de aanvraag in. U heeft minimaal 4 taken:

 • U begeleidt het gehele IPC-project.
 • U begeleidt de samenwerkingsverbanden van de IPC-deelnemers.
 • U begeleidt de IPC-deelnemers bij het uitvoeren van de innovatieplannen.
 • U voert de administratieve activiteiten uit die samenhangen met een IPC-project.
 • U ontvangt € 3000 subsidie per deelnemer voor de begeleiding van het IPC verband.

Daarnaast kunt u als penvoerder ook andere activiteiten verrichten die het IPC-project versterken. Denk bijvoorbeeld aan het verkennen, stimuleren en initiëren van verdere mogelijkheden van samenwerking tussen deelnemers of het vergaren of verspreiden van kennis. U treedt op als projectleider, contactpersoon en coördinator. De penvoerder is een organisatie die aantoonbaar de belangen van zijn achterban (ondernemingen) vertegenwoordigt en beschikt over ruime kennis van zijn branche.

Een organisatie kan alleen penvoerder zijn als deze aan onderstaande criteria voldoet:

 • De organisatie heeft volgens haar statuten tot doel de belangen te behartigen van ondernemingen;
 • De organisatie is minimaal 1 jaar aantoonbaar actief als belangenbehartiger van ondernemers;
 • De organisatie heeft geen winstoogmerk;
 • De organisatie is onafhankelijk van organisaties met een winstoogmerk;
 • De organisatie is geen rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld;
 • De organisatie geeft het vertrouwen in staat te zijn de benodigde inzet te leveren en onafhankelijk te kunnen optreden naar de deelnemers toe;
 • De organisatie voldoet aan de voorwaarden van de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013).

Service menu right