Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij 2016

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Hoge kosten in combinatie met dalende opbrengstprijzen zet de rendementen in de visserij onder druk. Om de sector te helpen rendementen te verbeteren stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten. Deze projecten zijn gericht op kostenbesparing en rendementsverbetering in de keten.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Rendementsverbetering

De subsidie beoogt de rendementen van de visserijbedrijven te verbeteren. Dat gebeurt door financiële ondersteuning bij het intensiveren van technologische ontwikkeling en innovatie. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die voor een zo breed mogelijk aantal betrokkenen uit de visserijsector een duidelijke kostenbesparing opleveren of die een duidelijke waardevermeerdering van hun product(en) tot gevolg hebben. Ook het realiseren van een meer vraaggestuurde aanvoer of een kortere keten komt voor steun in aanmerking.

Voor wie?

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • Producentenorganisaties voor visserijproducten.
  • Samenwerkingsverbanden van producentenorganisaties voor visserijproducten en/of visserijondernemingen.
  • Deelnemers in een samenwerkingsverband van minstens één visserijonderneming of producentenorganisatie voor visserijproducten en één of meer marktdeelnemers uit de visserijsector, die niet als visserijonderneming kunnen worden beschouwd.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Dit kon van 14 januari tot en met 4 april 2016.

Op de pagina Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke spelregels u zich moet houden als u subsidie aanvraagt bij een subsidiemodule van de Regeling Europese EZ-Subsidies.

Toekenning subsidie en verlening budget

Innovatieprojecten rendementsverbetering is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

De verdeling van het budget gebeurt op basis van rangschikkingscriteria. Lees meer over de rangschikking en het budget op de pagina Toekenning en verdeling subsidie.

Betrokkenheid technische of wetenschappelijke organisatie

De projecten moeten worden begeleid door een technische of wetenschappelijke organisatie, die de resultaten van het project valideert.

Wet- en regelgeving

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

Service menu right