Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij 2017

Meer artikelen
Gevangen vis

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Hoge kosten in combinatie met dalende opbrengstprijzen zet de rendementen in de visserij onder druk. Om de sector te helpen rendementen te verbeteren stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten. Deze projecten zijn gericht op kostenbesparing en rendementsverbetering in de visserijketen.

Rendementsverbetering

De subsidie is bedoeld om het concurrentievermogen en de economische prestaties van de visserijsector in Nederland te verbeteren. Dit gebeurt door financiële ondersteuning bij investeringen in technologische ontwikkeling en innovatie. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die voor een zo breed mogelijk aantal betrokkenen uit de visserijsector een duidelijke kostenbesparing opleveren of die een duidelijke waardevermeerdering van hun product(en) tot gevolg hebben. Ook het beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod of een kortere keten komt voor steun in aanmerking.

Voor wie

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • een producentenorganisatie voor visserijproducten
  • een deelnemer in een samenwerkingsverband van producentenorganisaties voor visserijproducten en/of visserijondernemingen
  • een deelnemer in een samenwerkingsverband van minstens één visserijonderneming of producentenorganisatie voor visserijproducten en een of meer marktdeelnemers uit de visserijsector, die niet als visserijonderneming kunnen worden beschouwd.

Producentenorganisatie voor visserijproducten

Een organisatie van primaire producenten in de visserij. De organisatie moet erkend zijn door RVO.nl.

Visserijonderneming

Een onderneming die zich bezighoudt met visserijactiviteiten. Visserijactiviteiten zijn het zoeken naar vis, het te water laten, uitzetten, slepen en ophalen van vistuig, het aan boord halen van de vangst, het overladen, het aan boord houden, het verwerken aan boord, het overbrengen, het kooien, vetmesten en aanlanden van vis en visserijproducten.

Marktdeelnemer

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een stadium van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten. Een marktdeelnemer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer aanvragen. Dit kon van 15 juni tot en met 31 augustus 2017, 17.00 uur. 

Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag.

Op de pagina Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke spelregels u zich moet houden als u subsidie aanvraagt bij een subsidiemodule van de Regeling Europese EZ-Subsidies.

Verlenen en verdelen subsidie

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget.

Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de pagina Toekenning en verdeling subsidie.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Daarnaast moeten de resultaten van het project worden gevalideerd door een wetenschappelijke organisatie.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor gemaakte kosten. U ontvangt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Vaststelling aanvragen doet u via mijn.rvo.nl.

Wet- en regelgeving

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Opdrachtgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma (EFMZV) en het visserijbeleid.

Service menu right