Verlening en verdeling subsidie Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij

Voor de openstelling Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij is in 2018 € 2,5 miljoen beschikbaar. Financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd.

Het budget wordt verdeeld op basis van vooraf opgestelde rangschikkingscriteria.

Subsidiabele kosten

Maximale subsidie

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn de subsidiabele kosten minimaal € 300.000. Uw aanvraag wordt afgewezen als de subsidiabele kosten lager zijn dan dit bedrag.

De subsidie die u als deelnemer kunt ontvangen is maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Bent u geen mkb-onderneming? Dan kunt u als deelnemer maximaal 30% van de subsidiabele kosten ontvangen. De subsidie bedraagt maximaal € 375.000 per rendementsverbeteringsproject.

DoelgroepOndernemingMkbSubsidiepercentage
Producentenorganisatieneeniet van toepassing50%
Producentenorganisatiejaja50%
Producentenorganisatiejanee30%
Marktdeelnemerjaja50%
Marktdeelnemerjanee30%

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

 • loonkosten
 • bijdrage in natura
 • afschrijvingskosten
 • overige kosten

Onder bepaalde voorwaarden krijgt u subsidie voor de kosten voor de aankoop van grond en/of de btw-kosten.

Er zijn ook niet-subsidiabele kosten. U leest in de subsidiespelregels EFMZV bij niet-subsidiabele kosten om welke kosten dit gaat. Voor Innovatieprojecten rendementsverbetering visserij geldt een aanvulling op de kosten die niet onder de subsidie vallen. De operationele kosten en kosten voor vervanging of modernisering van hoofd- of hulpmotoren zijn niet subsidiabel.

Lees meer over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn op de pagina Subsidiespelregels EFMZV.

Inkomsten uit project

Levert het project waarvoor u een aanvraag indient tijdens de uitvoering netto-inkomsten of besparingen op? Dan worden de inkomsten verrekend met de subsidiabele kosten.

Levert het project na beëindiging nog inkomsten op en zijn de subsidiabele kosten hoger dan € 1 miljoen? Dan worden ook deze netto-inkomsten verrekend met de subsidie.

Kunt u de netto-inkomsten vooraf al objectief bepalen? Dan geeft u deze op bij de subsidieaanvraag. Kunt u deze netto-inkomsten vooraf niet bepalen? Dan houden wij rekening met de netto-inkomsten die u nog uit het project ontvangt binnen 3 jaar na de einddatum van het project.

Rangschikkingscriteria verdeling budget

Het budget voor de subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikkingscriteria. De wegingsfactor (het percentage) achter een criterium geeft aan hoe zwaar deze meeweegt in de beoordeling.

Criteria projecten

Een aanvraag wordt hoger gerangschikt als deze:

 • Meer bijdraagt aan kostenbesparing, waardevermeerdering of het op elkaar aansluiten van vraag en aanbod (25%).
 • Een meer innovatief karakter heeft (25%).
 • Meer economisch perspectief heeft voor toepassing op praktijkschaal (10%).
 • Meer technisch perspectief heeft voor toepassing op praktijkschaal (10%).
 • Een groter uitstralingseffect heeft voor toepassing door andere ondernemingen (15%).
 • Een meer ecologisch duurzaam karakter heeft (10%).
 • Een breder aantal betrokkenen kent (5%).

Service menu right