Investeringen in energie glastuinbouw 2016

Deze subsidie is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2016 kunnen glastuinbouwers investeren in milieuvriendelijke maatregelen. U kon subsidie aanvragen voor de volgende investeringen:

 • tweede energiescherm
 • verticale ventilatoren
 • diffuus glas met antireflectiecoating
 • aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
 • aansluiting op een biogas of koolstofdioxidenetwerk of -cluster
 • biomassaketel of -kachel
 • luchtbehandelingssysteem

Het beschikbare budget is € 12,2 miljoen.

Voor wie

U komt voor deze subsidie in aanmerking als u een glastuinbouwbedrijf heeft en investeert in milieuvriendelijke maatregelen.

Subsidiabele kosten

De subsidie wordt alléén verstrekt voor de kosten (exclusief btw) die u heeft gemaakt voor de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000.

De maximale subsidie per investering
InvesteringMaximale subsidiebedragKosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal:
Tweede energiescherm€ 50.000€ 6/m2*
Verticale ventilatoren€ 50.000€ 3/m2
Diffuus glas met antireflectiecoating€ 125.000€ 10/m2
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster€ 150.000-
Aansluiting biogas of kooldioxidenetwerk of -cluster€ 50.000-
Biomassaketel of -kachel€ 250.000-
Luchtbehandelingssysteem€ 187.500€ 15/m2


* m2: per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016 moet u aan een aantal criteria voldoen. De voorwaarden zijn:

 • U voert de investering uit in Nederland.
 • U heeft vóór het indienen van de aanvraag een overeenkomst gesloten met de leverancier. In deze overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval dat wij u de subsidie niet toekenen.
 • Om te voorkomen dat de subsidie een prijsopdrijvend effect heeft, toont u de marktconformiteit van de kosten aan.
 • De investering mag niet in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie en met de nationale milieubeschermingswetgeving.
 • Heeft u namens een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie ontvangen voor de investeringskosten of een deel daarvan? Dan bedraagt het bedrag dat u aan subsidie krijgt, nooit meer dan het bedrag dat u volgens deze regeling of de Europese steunkaders kunt ontvangen.
 • U moet de Gecombineerde opgave 2016 ingediend hebben.

Voorwaarden tweede energiescherm

Voor een tweede energiescherm geldt:
 • Er moet een eerste energiescherm aanwezig zijn.
 • De glastuinbouwonderneming verbruikt maximaal 20m3 aardgasequivalent per m2 kasoppervlak per jaar. U geeft dit op bij uw aanvraag. Wij controleren steekproefsgewijs de opgegeven waarden. Om deze waarde te bepalen vindt u hieronder een rekenvoorbeeld.
RekenelementenOnderdeelEenheden
AKasoppervlak25.000     m3
   
 Inkoop per jaar: 
GGas400.000 Nm3
E1Elektra500.000 kWh
W1Warmte0              MJ
BBiomassa0              MJ
   
 Verkoop per jaar: 
E2Teruglevering elektra250.000 kWh
W2Warmtelevering aan derden

0              MJ

 Energieverbruik per jaar mkas:18,6 aardgasequivalenten

 

Berekening: (G + E1*0,26 + W1/31,65 + B/31,65) - (E2*0,26 + W2/31,65) / A
Opmerking: 1 kWh elektriciteit (zowel inkoop E1 als verkoop E2) wordt omgerekend naar aardgasequivalenten met factor 0,26.

Voorwaarden diffuus glas met antireflectiecoating

Voor diffuus glas met antireflectiecoating geldt:

 • De lichtdoorlatendheid van het glas is minstens 80% hemisferische PAR-transmissie
 • De loodrechte PAR-transmissie is minstens 90%.
 • De hazefactor is minstens 25%.

Let op: alleen de meerkosten voor de investering in dit type glas ten opzichte van gangbaar glas zijn subsidiabel.

Voorwaarden biomassaketel

Voor een biomassaketel geldt:

 • De opgewekte energie mag niet hoger zijn dan wat uw bedrijf volgens de laatste jaarafrekening heeft verbruikt.
 • De opgewekte energie wordt gebruikt om in de eigen energiebehoeften te voorzien.
 • De opgewekte energie, die buiten het jaarlijkse energiegebruik valt, mag niet verkocht worden aan het net.
 • Het warmterendement van de ketel moet hoger of gelijk zijn dan 80%.

Wet- en regelgeving

Wilt u meer weten over de wet - en regelgeving van de subsidie Energie-efficiëntie?
Bekijk dan de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 december 2015 en de Regeling va de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 april 2016.

Service menu right