Service menu right

Rangschikking Investeringen in kalverstallen

De subsidie Investeringen in kalverstallen is een tenderregeling. Dit betekent dat we het beschikbare budget op basis van rangschikking verdelen onder de volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend.

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in ammoniakreducerende apparaten en welzijnsvriendelijke stalvloeren. Hieronder leest u per investering welke selectiecriteria er zijn en hoe de toekenning gaat.

Selectiecriteria ammoniakreducerende apparaten

De aanvragen voor investeringen in ammoniakreducerende apparaten rangschikken we aan de hand van 3 criteria:

 1. het aantal stalplaatsen
 2. het gemiddelde percentage ammoniakreductie
 3. het percentage stalplaatsen van alle stallen met ammoniakreducerende maatregelen

Voor deze criteria kennen we punten toe. De aanvragen met het hoogste aantal punten komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Elk rangschikkingscriterium heeft een wegingsfactor. Het aantal punten per criterium wordt vermenigvuldigd met de de wegingsfactor bij dat criterium.

Criterium: het aantal stalplaatsen

Het aantal stalplaatsen staat in een plattegrond met de stalindeling van uw bedrijf. U kunt hiervoor de gewaarmerkte plattegrond gebruiken van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Heeft uw bedrijf meerdere stallen? Dan telt u de aantallen bij elkaar op.

De volgende punten kennen we toe:

 • minder dan 400 stalplaatsen: 1 punt
 • 400 – 600 stalplaatsen: 2 punten
 • meer dan 600 stalplaatsen: 3 punten

De wegingsfactor hierbij is 1.
Punten aantal stalplaatsen: minimaal 1, maximaal 3.

Criterium: het gemiddelde percentage ammoniakreductie

Het percentage wordt bepaald op basis van de Rav-code met het bijbehorende reductiepercentage die in de offerte bij uw aanvraag staat. Schaft u meerdere apparaten aan? Dan berekent u het gemiddelde reductiepercentage.

De volgende punten kennen we toe:

 • een reductiepercentage van minder dan 50%: 1 punt
 • een reductiepercentage van 50% tot en met 70%: 2 punten
 • een reductiepercentage van meer dan 70%: 3 punten

De wegingsfactor hierbij is 2.
Puntenaantal percentage ammoniakreductie: minimaal 2, maximaal 6.

Criterium: het percentage stalplaatsen van alle stallen met ammoniakreducerende maatregelen

Het percentage wordt bepaald aan de hand van het aantal stalplaatsen met ammoniakreducerende maatregelen en het totaal aantal stalplaatsen. Op de plattegrond met de stalindeling van uw bedrijf geeft u aan welke stalplaatsen binnen het bereik van de ammoniakreducerende maatregelen liggen. Deze plattegrond stuurt u mee met uw aanvraag.

De volgende punten kennen we toe:

 • een percentage van minder dan 30%: 1 punt
 • een percentage van 30 tot en met 60%: 2 punten
 • een percentage van meer dan 60%: 3 punten

De wegingsfactor is 1.
Puntenaantal percentage stalplaatsen met ammoniakreducerende maatregelen: minimaal 1, maximaal 3.

Toekenning

De score op de selectiecriteria vermenigvuldigd met de wegingsfactoren is het totaal aantal punten: maximaal 12 punten per aanvraag.

Is er niet genoeg budget om aan alle aanvragen met hetzelfde puntenaantal subsidie toe te kennen? Dan loten we tussen deze aanvragen. Een aanvraag met minder dan 4 punten wijzen wij af.

Selectiecriteria welzijnsvriendelijke stalvloeren

De aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke stalvloeren rangschikken we aan de hand van 3 criteria:

 1. het aantal stalplaatsen
 2. het percentage stalplaatsen van alle stallen waarvan de stalvloer wordt vervangen door een welzijnsvriendelijke vloer
 3. nieuwbouw of renovatie van de stal

Voor deze criteria kennen we punten toe. De aanvragen met het hoogste aantal punten komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Elk rangschikkingscriterium heeft een wegingsfactor. Het aantal punten per criterium wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor bij dat criterium.

Criterium: het aantal stalplaatsen

Het aantal stalplaatsen staat in de plattegrond met de stalindeling van uw bedrijf. U kunt hiervoor de gewaarmerkte plattegrond gebruiken van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Heeft uw bedrijf meer stallen? Dan telt u de aantallen bij elkaar op.

De volgende punten kennen we toe:

 • minder dan 400 stalplaatsen: 1 punt
 • 400 – 600 stalplaatsen: 2 punten
 • meer dan 600 stalplaatsen: 3 punten

De wegingsfactor hierbij is 1.
Puntenaantal aantal stalplaatsen: minimaal 1, maximaal 3.

Criterium: percentage stalplaatsen van alle stallen waarvan de stalvloer wordt vervangen

Het percentage wordt bepaald aan de hand van het aantal stalplaatsen waarvan de stalvloer wordt vervangen en het totaal aantal stalplaatsen. Op de plattegrond met de stalindeling van uw bedrijf geeft u aan van welke stalplaatsen de vloer wordt vervangen. Deze plattegrond stuurt u mee met uw aanvraag.

De volgende punten kennen we toe:

 • een percentage van 0% tot en met 30%: 1 punt
 • een percentage van 31% tot en met 60%: 2 punten
 • een percentage van 61% tot en met 100%: 3 punten

De wegingsfactor hierbij is 2.
Puntenaantal percentage stalplaatsen met nieuwe vloer: minimaal 2, maximaal 6.

Criterium: nieuwbouw of renovatie van de stal

Bij uw aanvraag geeft u aan of u de welzijnsvriendelijke vloer installeert in een nieuw te bouwen stal of in een bestaande stal.

De volgende punten kennen we toe:
nieuwbouw: 1 punt
renovatie: 2 punten

De wegingsfactor hierbij is 1.
Puntenaantal nieuwbouw of renovatie: minimaal 1, maximaal 2.

Toekenning

De score op de selectiecriteria vermenigvuldigd met de wegingsfactoren is het aantal punten dat kan worden behaald. In totaal kan een aanvraag maximaal 11 punten krijgen.

Is er niet genoeg budget om aan alle aanvragen met hetzelfde puntenaantal subsidie toe te kennen? Dan loten we tussen deze aanvragen. Een aanvraag met minder dan 4 punten wijzen wij af.

Logo Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland