Subsidie voor biomassaketels ISDE

Wilt u een biomassaketel kopen om uw huis of bedrijf te verwarmen? Of voor de productie van warm tapwater of voor gebruik in een industrieel proces? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

  • is bestemd voor de opwekking van warmte
  • voldoet, indien in de ketel warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt, aan de norm EN 303-5
  • een vermogen heeft van 5 tot 500 kW (ook bij hydraulisch geschakeld in cascade geldt een maximum totaal vermogen tot 500 kW) 
  • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
  • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.
  • betreft geen pelletkachel, houtkachel, inbouwhaard of inzethaard
  • de biomassaketel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur

Wijzigingen subsidiebedragen

Op 20 maart 2019 is er een wijziging gepubliceerd voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze wijziging gaat per 21 maart 2019 in.

De marktprijzen van de biomassaketels, waarvoor u ISDE-subsidie kunt aanvragen, zijn fors lager. Hierdoor kunnen subsidiebedragen relatief hoog uitvallen ten opzichte van de aanschafkosten van een biomassaketel. Om overstimulering te voorkomen is het subsidiebedrag voor biomassaketels lager geworden.

Op de nieuwe apparatenlijst, die ingaat per 21 maart 2019, vindt u de bedragen per biomassaketel. Deze wijziging geldt voor alle ISDE-aanvragen van biomassaketels, dus zowel voor zakelijke partijen als voor particulieren.

Voor particulieren is er wel een overgangsbepaling opgenomen, omdat particulieren pas na aanschaf en installatie een subsidieaanvraag kunnen indienen. Voor particuliere aanvragers hanteert RVO.nl de subsidiebedragen van voor 21 maart 2019.

Dit geldt wanneer de biomassaketel voor 21 maart 2019 is aangeschaft, geïnstalleerd is en de subsidieaanvraag binnen 6 maanden na installatie is ingediend.

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken hebben wij een Apparatenlijst biomassaketels opgesteld. De biomassaketels op de lijst komen in aanmerking voor subsidie. Wij actualiseren deze lijst continu met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat.

Staat een apparaat niet op de apparatenlijst, terwijl die volgens de specificaties wel voldoet? Lees dan bij veelgestelde vragen wat u kunt doen.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.

Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidie baseren wij ons op gegevens die door fabrikanten aan ons zijn verstrekt. Indien deze gegevens onjuistheden bevatten, dan corrigeren wij de lijst en het indicatieve subsidiebedrag. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie.

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen. Lees welke dat zijn op Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels.

Bent u fabrikant of importeur?

Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een biomassaketel die  aan de (technische) eisen in de regeling voldoet? Geef dit aan ons door met het Verzoek vermelding biomassaketels. De looptijd start op het moment dat de melding volledig is gemaakt. Als wij het goedkeuren plaatsen we het op de lijst. Dit formulier kan nooit worden gebruikt als subsidieaanvraag.

Service menu right