Voorwaarden ISDE particulieren

Om in aanmerking te komen voor ISDE moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • u heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN)
  • u heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopoverkeenkomst is gesloten en niet de datum van betaling.
  • u heeft binnen 6 maanden na installatie van het apparaat een subsidieaanvraag ingediend
  • u heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
  • het apparaat is nieuw aangeschaft; u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs; het is uw eigendom
  • het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
  • een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen; zie ook de veelgestelde vraag ISDE en de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) berekening?
  • uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient
  • u mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing
  • per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur, bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer

Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pelletkachels tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen. Lees welke dat zijn op Emissiewaarden pelletkachels en biomassaketels.

Wijzigingen sinds 2018

Een overzicht van de wijzigingen:

Biomassaketels:

Sinds 1 januari 2018 beperkt de eis dat biomassaketels voldoen aan norm EN 303-5 zich tot ketels waarbij de warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt. Hierdoor komen ook zogenoemde biomassagestookte luchtverhitters in de categorie biomassaketels in aanmerking voor subsidie.

Zonneboilers:

Sinds 1 januari 2018 wordt het subsidiebedrag voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 meter2 verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Hiermee wordt gecompenseerd voor een wijziging in de berekenmethode, die leidt ertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. De uiteindelijke subsidiebedragen kunnen hierdoor licht veranderen.

Voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 10 meter2 wordt een nieuwe factor geïntroduceerd in de berekenmethode: de instralingshoekmodifier. Hierdoor verhouden de subsidiebedragen voor zonneboilers op basis van vlakke-plaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren zich beter tot elkaar.

Warmtepompen:

De subsidiebedragen voor warmtepompen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Sinds 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is.

Deskundige installateur:

Sinds 1 januari moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.

Voor alle aanvragen die op of na 1 januari 2018 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. In de Toelichting van de gewijzigde Regeling staan de wijzigingen uitgelegd. Voor lucht-waterwarmtepompen geldt dat de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden pas van toepassing zijn op aanvragen die binnenkomen sinds 1 februari 2018.

Service menu right