Jonge vissers 2015

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Vissers jonger dan 40 jaar komen in aanmerking voor subsidie als zij voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig willen aanschaffen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Beroepsvissers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Voor jonge vissers is het een financiële uitdaging om nieuwe economische activiteiten op te starten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stimuleert hen omdat hun instroom van belang is voor het concurrentievermogen van de visserijsector.

Voor wie

De regeling is bestemd voor vissers jonger dan 40 jaar die voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Dit kon van 1 juli tot en met 31 december 2015, 17.00 uur. U schaft het vissersvaartuig aan na uw subsidieaanvraag. Dat betekent dat ook betaling en levering van het vaartuig pas na de aanvraag kan. U heeft na de toewijsbrief maximaal 6 maanden de tijd om het vissersvaartuig aan te schaffen.

Volgorde bepalend

Bij deze subsidie is de volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen bepalend voor wie subsidie krijgt (wie het eerst komt, het eerst maalt). Aanvragen die we op dezelfde dag ontvangen, beschouwen we als tegelijk ontvangen. Onder de aanvragen die binnenkomen op de dag dat het budget wordt overschreden, gaan we loten. We beschouwen de aanvraag als ontvangen op de dag dat de aanvraag volledig is.

Vaststelling aanvragen

Heeft u de aanschaf, betaling en levering van het vissersvaartuig afgerond? Vraag dan vaststelling van uw subsidie aan. U heeft daarvoor na de toewijsbrief maximaal 6 maanden plus 13 weken de tijd. U kunt voor deze subsidie geen voorschot in de uitbetaling aanvragen. Het is niet mogelijk om een ander vaartuig aan te schaffen dan waarvoor u subsidie verleend heeft gekregen.

Budget

Voor deze subsidie was in 2015 € 240.000 beschikbaar. Financiering komt uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn de kosten van het nieuwe vissersvaartuig dat uw wilt aanschaffen, minimaal € 10.000. U krijgt subsidie voor maximaal 25% van de subsidiabele kosten. De subsidie is maximaal € 75.000. Ontvangt u voor dezelfde activiteiten al subsidie? Of heeft u hiervoor subsidie aangevraagd? Dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van het bedrag dat u van ons krijgt. Deze andere subsidie kan van ons zijn, maar ook van een andere subsidieverstrekker (bijvoorbeeld gemeente of provincie).

Subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

  • de aankoopkosten van het vissersvaartuig
  • de inventaris die normaal gesproken onderdeel uitmaakt van het vissersvaartuig

Niet-subsidiabele kosten

U krijgt geen subsidie voor de volgende kosten:

  • netten
  • vangstrechten zoals contingenten of vergunningen
  • het importeren van een vissersvaartuig van buiten de Europese Unie
  • operationele kosten
  • btw
  • financieringskosten
  • huurkoop
  • kosten van taxatierapport of offertes

Voorwaarden

Om voor de subsidie Jonge vissers in aanmerking te komen moet het vissersvaartuig dat u wilt aanschaffen, aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wet- en regelgeving

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

Service menu right