Service menu right

Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

U heeft grond in gebruik en u wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert natuur en u wilt de kwaliteit ervan verder ontwikkelen. Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Uw provincie bepaalt in het Natuurbeheerplan in welke gebieden u deze subsidie krijgt.

Er zijn 2 subsidies die u eventueel ook kunt combineren:

 • subsidie voor investeringsmaatregelen
 • subsidie voor functieverandering

Heeft u de subsidie aangevraagd in de provincie Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland of Groningen? Dan handelen wij uw aanvraag af. Heeft u in een andere provincie aangevraagd? Neem dan contact op met uw provincie.

Subsidie voor investeringsmaatregelen

U bent eigenaar of erfpachter van bos of natuur en u wilt de natuurkwaliteit van dit terrein verder ontwikkelen. Of u wilt landbouwgrond geschikt maken voor natuur. Misschien wilt u er een agrarisch beheertype of landschapstype ontwikkelen of verbeteren.

Voor de inrichtingsmaatregelen die u daarvoor moet nemen, kunt u investeringssubsidie krijgen. U legt bijvoorbeeld bos aan, graaft een poel, of creëert een natuurvriendelijke oever. U geeft aan welk beheertype of landschapspakket u na de investering in stand wilt houden. Dit kan ook een combinatie van verschillende pakketten zijn. Belangrijk is dat uw provincie het natuurbeheertype heeft opgenomen in haar Natuurbeheerplan en een openstellingsbesluit en maximaal subsidiebudget heeft afgegeven.

Waar krijgt u de subsidie voor?

U krijgt subsidie voor inrichtingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van het beheer- of landschapspakket. Dat zijn:

 • eenmalige investeringen in natuurterreinen en landbouwgrond voor de aanleg en bescherming van een landschapsbeheertype;
 • de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype of landschapsbeheertype;
 • eenmalige investeringen om de omzetting van landbouwgrond naar natuurterrein te realiseren;
 • eenmalige investeringen in landbouwgrond om een agrarisch beheertype te realiseren;
 • eenmalige investeringen in landbouwgrond om de kwaliteit van het bestaande agrarische beheertype te verhogen;
 • de omzetting van een perceel/natuurterrein met een bestaand natuurbeheertype naar een natuurterrein met een hoger beheertype;
 • een programma van eenmalige investeringen voor investeringen in terreinen met één of meerdere van bovenstaande doelen.

Voor wie

 • U heeft zeggenschap over de grond waarvoor u subsidie aanvraagt, omdat u:
  • deze in eigendom heeft
  • deze in erfpacht heeft met een erfpachtovereenkomst voor minimaal 25 jaar
  • het recht van beklemming heeft
  • deze in gebruik heeft op basis van de Wet inrichting landelijk gebied (artikel 45) of de Landinrichtingswet (artikel 189, lid 2).
 • U oefent een landbouwactiviteit uit volgens persoonlijk of zakelijk recht op de grond waarvoor u subsidie aanvraagt. 
 • U bent een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen.

Voorwaarden Investeringssubsidie

U kunt alleen investeringssubsidie krijgen als de maatregelen in het investeringsplan bijdragen aan de realisatie van het investeringsdoel. Ook maakt u een investeringsplan dat aansluit bij het Natuurbeheerplan van uw provincie, zoals dat van toepassing was uiterlijk 6 weken voor de datum van uw subsidieaanvraag. De maatregelen die u in het investeringsplan beschrijft, moeten de omzetting, verhoging van de kwaliteit of de aanleg efficiënt en effectief realiseren.

In het investeringsplan beschrijft u:

 • de uitgangssituatie
 • het investeringsdoel dat u wilt bereiken
 • de inrichtingsmaatregelen die u moet nemen om het doel te bereiken
 • de oppervlakte waarop u de maatregelen uitvoert
 • waarom u de maatregelen neemt
 • de beoogde eindsituatie van het terrein, waarbij u minimaal het beoogde beheertype en de oppervlakte daarvan aangeeft
 • de wegen en paden die u in stand gaat houden, verbeteren, aanleggen of verwijderen
 • een tijdsplanning waarin u de inrichtingsmaatregelen realiseert
 • een gespecificeerde begroting

Combinatie investeringssubsidie en functieverandering?

U kunt de investeringssubsidie én de subsidie functieverandering aanvragen. Geef dat in het investeringsplan aan. U stelt in dat geval dus 1 plan op. U hoeft niet apart een realisatieplan voor functieverandering op te stellen.

Subsidie voor functieverandering

U wilt landbouwgrond blijvend omzetten in bos- of natuurterrein. De economische waarde van de grond daalt daardoor. Voor de waardedaling krijgt u een compensatie. Belangrijk is dat uw provincie het natuurbeheertype of landschapsbeheertype heeft opgenomen in haar Natuurbeheerplan en een openstellingsbesluit en maximaal subsidiebudget heeft afgegeven. U geeft aan welk beheertype of landschapstype u na de functieverandering in stand wilt houden. U kunt dit ook doen in combinatie met het onderdeel investeringssubsidie (voor inrichtingsmaatregelen).

Voor wie

U kunt de subsidie functieverandering aanvragen voor landschapselementen en natuur als u eigenaar bent van landbouwgrond.

Voorwaarden subsidie functieverandering

U kunt alleen subsidie voor functieverandering aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U gebruikt de subsidie voor de omzetting van landbouwgrond naar natuur.
 • Indien u subsidie krijgt voor agrarisch natuurbeheer (SNL) dient u de ontvangen subsidie terug te betalen.
 • De functieverandering gebruikt u niet voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen of een bestaande (publiekrechtelijke) regeling of afspraak.
 • Met de functieverandering realiseert u de doelen uit het Natuurbeheerplan van uw provincie, zoals dat van toepassing is op de datum van uw subsidieaanvraag.
 • U heeft voor de verwerving van de landbouwgrond geen subsidie gekregen.
 • U maakt een realisatieplan.

Realisatieplan

Bij uw subsidieaanvraag voor functieverandering hoort een realisatieplan. Dat hoeft u alleen te doen, als u uitsluitend voor functieverandering subsidie aanvraagt. Vraagt u ook investeringssubsidie aan, dan gebruikt u het investeringsplan. Hierin beschrijft u hoe u de functieverandering ecologisch invult en hoe u de natuurdoelen dus gaat realiseren.

U beschrijft de uitgangssituatie en geeft aan welke maatregelen u gaat nemen. Ook geeft u aan op welke oppervlakte de maatregelen worden uitgevoerd. Geef per kostensoort de oppervlakte op en maak een begroting met een overzicht van de daarbij behorende kosten.

Indicatie waardedaling

Als u uw landbouwgrond blijvend wilt omvormen naar natuur, dan kunt u vooraf een indicatie van de waardedaling van uw grond aanvragen. Hiervoor kunt u dan terecht bij uw provincie.

Aanvraagperiode

De periode waarin u de subsidies aanvraagt verschilt per provincie. Zij publiceren de openstellingstermijnen in een openstellingsbesluit. U vindt deze op het Portaal BIJ12. In de besluiten ziet u de hoogte van het subsidieplafond. Maar ook voor welke pakketten en gebieden de openstelling geldt en wat de eventuele aanvullende bepalingen zijn.

Twijfelt u nog?

Voordat u de subsidie(s) aanvraagt, kunt u hulp krijgen bij uw aanvraag. Deze pretoets kan uw provincie voor u doen. De provincies kijken of uw aanvraag past binnen hun beleid en geven tips om uw aanvraag zo goed mogelijk te doen. In de toets spreekt de provincie met u of uw gemachtigde alle onderdelen door, denk aan de pakketkeuze en de natuurmogelijkheden van uw grond. In sommige provincies is een goedgekeurde pretoets een voorwaarde om subsidie te kunnen aanvragen.

Hoeveel subsidie?

Wilt u weten welke kosten vergoed worden voor investeringsmaatregelen en hoeveel u kunt krijgen voor functieverandering? Kijk dan op mijn.rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *