Milieusteunkader - MSK

Door samenloop van bijdragen uit de MEP en andere financiële stimuleringsregelingen is het mogelijk dat er een cumulatie van steun aan een duurzame energieproject optreedt. De omvang van de steun kan daardoor uitstijgen boven het toegestane steunplafond van het Europese milieusteunkader (kortweg MSK).
 
De oversubsidiëring is in strijd met het MSK en de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag. Het gaat hier met name om installaties die uit biomassa en wind elektriciteit opwekken, maar ook andere duurzame energie-installaties kunnen aan de orde zijn, zoals waterkracht en zonnepanelen.

Toetsing

De Beleidsregels cumulatietoets exploitatiesteun duurzame energie-installaties gelden. Deze Beleidsregels geven aan hoe exploitanten om moeten gaan met de oversubsidiëringsproblematiek. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert deze cumulatietoets uit en verrekent deze (mogelijk) met de nog uit te keren MEP-subsidie.

MSK-rekenmodel

De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn:

  • Er wordt gerekend met kalenderjaren in plaats van productiejaren. U moet de gegevens in het rekenmodel dus per kalenderjaar invullen. Het MSK-rekenmodel sluit hierdoor beter aan op het Opgavenformulier MSK.
  • Windexploitanten kunnen de jaarlijkse REB en MEP-tarieven (in te vullen bij punt 67 en 68) berekenen in het rekenblad REB en MEP-opbrengsten voor windprojecten op land.
  • De in het rekenblad berekende tarieven kunt u overnemen in het MSK-rekenmodel.
  • Zend een kopie van het rekenblad REB en MEP-opbrengsten voor windprojecten op land mee met uw opgavenformulier.
  • De berekening van de MEP-opbrengsten op basis van de maximale vollasturen is aangescherpt.
  • De berekening van het VAMIL-voordeel is aangepast voor het uitzonderlijke geval dat er negatieve voordelen worden berekend. Het totale VAMIL-voordeel wordt dan op nul gesteld, waarbij eventuele negatieve waarden uit VAMIL worden verrekend met het EIA-voordeel.

Downloads:

Service menu right