Service menu right

Metingen ammoniakuitstoot

Gesloten

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Wilt u als veehouderij of agro-mkb-ondernemingen in een samenwerkingsverband metingen naar de ammoniakuitstoot doen? Dan kon u daar in 2013 subsidie voor aanvragen.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland


In de mest van dieren in de (intensieve) veehouderij zit veel ammoniak. Dit is schadelijk voor bijvoorbeeld de natuur en het grondwater. Veehouderijen mogen daarom niet meer dan een bepaalde hoeveelheid ammoniak uitstoten.

Nieuwe maatregelen voor stal, voer en management verminderen de uitstoot van ammoniak. Met deze subsidie ondersteunt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit veehouders om het welzijn van mens en dier te bevorderen.

Voor wie

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden van veehouderijen en agro-mkb-ondernemingen. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 deelnemers, waarvan minimaal een deelnemer een veehouderij is en een deelnemer een agro-mkb-onderneming.

Budget

Voor deze subsidie is € 1 miljoen beschikbaar. Hiervan is de helft bestemd voor projecten die zijn gericht op stalmaatregelen en de andere helft voor projecten gericht op voer- en managementmaatregelen. U krijgt subsidie voor de kosten die u verschuldigd bent aan de meetinstantie en de laboratoria die erbij betrokken zijn. U krijgt maximaal 35% vergoed van deze kosten, deze zijn minimaal € 10.000. Per aanvraag ontvangt u maximaal € 100.000 subsidie. U krijgt geen subsidie voor:

  • loonkosten van het personeel van de subsidieontvanger die direct bij de uitvoering van het project betrokken zijn;
  • kosten aan derden voor studies, onderzoeksactiviteiten, proces- en ketenmanagement, de verwerving van kennis en intellectuele eigendomsrechten en ook van de bescherming van die rechten;
  • de kosten van aangeschafte machines en apparatuur.

U krijgt ook geen subsidie voor activiteiten waarvoor u al (deels) een andere subsidie van de Rijksoverheid ontvangt. Ontvangt u ook nog een andere subsidie voor uw project, die niet van ons komt? Dan kan dit invloed hebben op het maximale bedrag dat u krijgt. Bijvoorbeeld: u ontvangt 20% van de kosten via een provinciale subsidie. Dan krijgt u er via de subsidie Metingen ammoniakuitstoot maximaal 15% subsidie bij.

Voorwaarden

Heeft u deze subsidie aangevraagd? Dan moet u zich houden aan de voorwaarden.

Vaststelling aanvragen

Heeft u het project uitgevoerd? Vraag bij ons subsidievaststelling aan. Dit kan binnen 13 weken na afronding van uw project.