Industrie en MIA\Vamil

De (chemische) industrie is één van de speerpunten van overheidsbeleid en daarmee ook van MIA\Vamil.

De Rijksoverheid heeft in een Kamerbrief van 14 september 2016 het Rijksbrede programma circulaire economie 'Nederland circulair in 2050' in werking gezet. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21ste eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen.

De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een doelstelling te verwezenlijken van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Daarnaast wil het kabinet de CO2-emissie met 49% terugdringen in 2030, mede om invulling te geven aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. De MIA\Vamil vormt met de Milieulijst 2018 een belangrijk instrument om deze doelstellingen te halen.

Circulaire economie en grondstoffengebruik

Eén van de aangrijpingspunten in de circulaire economie (CE) is het beperken of efficiënter gebuiken van grondstoffen. MIA\Vamil stimuleert bijvoorbeeld apparatuur voor vermindering van het verbruik van grondstoffen (code F 1200). Hierbij valt te denken aan microreactoren, spinning disc-reactoren (procesintensificatie), installaties waardoor grondstoffen langer meegaan, apparatuur voor het verwaarden van reststromen en installaties voor hergebruik van onderdelen of producten (refurbishing).

Recycling of terugwinnen van grondstoffen wordt eveneens gestimuleerd met MIA\Vamil (A 1400 en verder).
Investeringen die een circulaire economie bevorderen zijn geconcentreerd in hoofdstuk 1 van de Milieulijst. Maar bijvoorbeeld ook  in hoofdstuk 4 (klimaat en lucht) en hoofdstuk 6 (duurzame bouw) vindt u bedrijfsmiddelen voor de industrie die CE stimuleren.

Om te voorkomen dat onnodig budget van de MIA\VAMIL wordt besteed aan investeringen die zich al snel terugverdienen, is in de bedrijfsmiddelcodes F 1200 en A 1400, een minimale terugverdientijd van vijf jaar als eis opgenomen.

CO₂ als grondstof

Een nieuw thema op de Milieulijst - in reactie op het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ – is het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie. Voor dit thema zijn drie nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen: F 4101, F 4102 en F 4103. Met deze drie codes stimuleert MIA\Vamil investeringen in het afscheiden, transporteren en nuttig toepassen van CO2 uit industriële rookgassen.

Onder nuttig toepassen wordt verstaan het binden van CO2 tot een stabiel product (waaronder ook grondstoffen of brandstoffen) of voor de bemesting in de tuinbouwsector. Deze laatste toepassing draagt bij aan een verduurzaming van de glastuinbouw. CO2 hoeft dan niet gewonnen te worden via aardgasmotoren (WKK`s). Ook kan gewonnen CO2 als grondstof worden gebruikt voor de basischemie.

Biobased Economy

Het gebruik van hernieuwbare (niet fossiele)  grondstoffen is onderdeel van de circulaire economie. MIA\Vamil stimuleert met onder andere code F 1100, Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa. Bijvoorbeeld: raffinage van biomassastromen (zoals gras), biochemie of toepassing van natuurlijke vezels, mits het geen gangbare toepassing is. Maar ook productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics (F 1110) en de inzet van algen, kroos en wieren. Zie ook de extra informatie over Biobased Economy

Elektrificatie

MIA\Vamil stimuleert elektrificatie van processen in de chemische industrie (F 4111). Via elektrochemische conversie kunnen fossiele grondstoffen vervangen worden door hernieuwbare grondstoffen middels duurzame energie. Gedacht kan worden aan de productie van waterstof middels elektrolyse, waaraan vervolgens koolstofcomponenten zoals CO2 kunnen worden gebonden voor de productie van basischemicaliën. Basischemicaliën kunnen vervolgens weer in vele toepassingen binnen de chemische industrie worden ingezet.
Voor elektrificatie ten behoeve van energieopslag en -besparing zie de Energie-investeringsaftrek.

De Milieulijst 2018 voor de industrie

Hieronder vindt u een aantal codes die voor de industriële sector interessant kunnen zijn. 

U vindt deze codes in de Milieulijst 2018. U kunt ook digitaal zoeken in de  Milieulijst en Energielijst 2018.

Thema overstijgende milieu-innovatie

Bedrijfsmiddelen die niet themagebonden zijn op de Milieulijst 2018:

 • Nieuwe milieuvriendelijke techniek die voor het eerst in Nederland wordt toegepast: A 0001.
 • Software voor duurzame productontwikkeling bestemd voor het verduurzamen van producten: F 0100.

Circulaire economie en Biobased Economy

Technieken voor Biobased en circulaire economie staan in hoofdstuk 1 van de Milieulijst 2018, zoals:
 • Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa. Hieronder kan bijv. de raffinage van biomassastromen worden gemeld: F 1100
 • Productieapparatuur voor bioplastics of het maken van producten van bioplastics: F 1110.
 • Algen-, kroos-, en wierensystemen: F 1112 en A 1113
 • Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik: F 1200. Hieronder valt ook procesintensificatie waarbij efficiënter grondstoffengebruik wordt beoogd.
 • Water- en grondstoffenbesparende installatie: F 1200 tot E 1286
 • Waterbesparende installatie: o.a. A 1240, A 1241, A 1242, D 1249, B 1441
 • Apparatuur voor recycling of terugwinning van grondstoffen uit afval(water), slib, afgassen: A 1400 tot F 1490.
 • Depolymerisatie van polyesterafval waarmee polyester tot de oorspronkelijke bouwstenen wordt afgebroken: F 1412
 • Verwerking van afvalstromen: B 1520 tot B 1545.
 • Inzameling van afval: A 1610 tot 1640
 • Producten (bedrijfsmiddelen) op basis van duurzame grondstoffen: A 1810 tot 1815
Zie ook de extra informatie over Biobased Economy en Circulaire Economie.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

MIA\Vamil stimuleert (in hoofdstuk 5 van de Milieulijst 2018) enkele technieken specifiek voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen, zoals:

 • Apparatuur voor lokale productie van gevaarlijke stoffen ten behoeve van beëindiging van transport over weg of spoor: A 5405.
 • Apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen ten behoeve van reductie opslagvolume: A 5406 (hieronder kan ook procesintensificatie worden gemeld).
 • Gas- en branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen: F 5410 en F 5411.
 • Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen: F 5412.
 • Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen (omschakelen van bestaand transport van gevaarlijke stoffen over weg of spoor naar transport per binnenvaartschip): A 5415.
 • Tweede omhulling voor proces- of verladingsinstallaties: A 5416.

Vermindering emissies van fijn stof en luchtverontreiniging

De Milieulijst bevat in hoofdstuk 4 een groot aantal specifieke technieken voor het reduceren van de emissie naar de lucht, waaronder:

 • (Biologische) luchtzuiveringstechnieken voor onder andere zwavel, VOS en geurstoffen, zoals, F 4325, F 4520, B 4581, F 4582, F 4600, A 4680, A 4682 en E 4685.
 • Vervanging van koudemiddelen door halogeenvrije koudemiddelen: D 4215.
 • Methaanemissiereducerende techniek: F 4220.
 • Gesloten plasmareinigingssysteem op basis van fluorgas ten behoeve van de elektronica-industrie: F 4230.
 • Low-NOx-branders: A 4300, B 4310, B 4311 en B 4312.
 • Denox-installaties, zoals SCR en SNCR: A 4315 en A 4316.
 • Diverse technologieën om (fijn) stofemissies te voorkomen of te beperken: F 4410, B 4416, B 4417, F 4420, F 4421, D 4422, A 4480, A 4484, E 4485.
 • Diverse VOS-vervangende technieken voor onder andere de grafische en textielreinigingsindustrie: D 4531, A 4550, A 4551, F 4570, G 4571, E 4572.
 • Thermische naverbrander of oxidator voor afgassen eventueel met energieopwekking: D 4580, F 4583.

Een deel van bovengenoemde codes  zijn bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. Deze staan in het tweede deel van de Milieulijst, paragraaf 2b. Daarbij geldt dat de gemelde investering aan aanvullende voorwaarden moet voldoen. De belangrijkste eis hierbij is dat er een aanzienlijk betere milieuprestatie wordt behaald dan wat gangbaar is in de branche. Meer info over Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift.

Als u ideeën heeft voor nieuwe milieuvriendelijke technieken op de Milieulijst, die bijdragen aan milieu-innovatie in de industriële sector, nodigen we u uitdrukkelijk uit contact met ons op te nemen of direct een voorstel in te dienen voor de Milieulijst van volgend jaar.

 

Meer weten?

Service menu right