Wijzigingen in de Milieulijst MIA\Vamil 2018

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil. De lijst passen we jaarlijks aan.

De Staatscourant publiceerde de Milieulijst 2018 op 28 december 2017. Hieronder enkele opvallende wijzigingen in de lijst.

Circulaire economie

Een nieuw thema op de Milieulijst - in reactie op het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' – is het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie (Carbon2Chem). Hiertoe zijn drie nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen: F 4101, F 4102 en F 4103. Onder deze drie codes honoreert MIA\Vamil investeringen in het afscheiden, transporteren en nuttig toepassen van CO2 uit industriële rookgassen.

Ondernemers die vervuiling in de kringloop aanpakken, kunnen rekenen op fiscaal voordeel voor investeringen in:

  • depolymerisatie van polyesterafval (F 1412) waarmee polyester tot de oorspronkelijke bouwstenen wordt afgebroken
  • detectieapparatuur voor zeer zorgwekkende stoffen (F 1421) om te voorkomen dat grondstoffen uit afval een gevaar opleveren voor het milieu of de volksgezondheid en
  • apparatuur voor het terugwinnen van procesgassen of grondstoffen uit afgassen (F 1407)
  • inzamelapparatuur om de recycling te verbeteren (A 1610 en D 1616).

Onder de generieke grondstoffencodes (F 1200 en A 1400) komt nu ook apparatuur voor respectievelijk het refurbishen van producten en het verwaarden van reststromen in aanmerking. Voor deze generieke codes geldt dat investeringen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, zijn uitgesloten van MIA\Vamil.

Ten slotte: de eisen voor gerecycled tapijt (B 1810) zijn aangescherpt. Voortaan moet ten minste 60% van het tapijt, inclusief de drager of backing daarvan, gemaakt zijn van gerecycled materiaal.

Land- en tuinbouw

Voor MDV-stallen geldt een nieuw certificatieschema (MDV12). Duurzame stallen voor melkschapen met MDV12 komen voortaan ook in aanmerking (A 2291). Daarnaast zijn de steunmogelijkheden voor investeringen in het verstrekken van ruwvoer verruimd (A 2218).

Ook voor de glastuinbouw geldt een nieuw certificatieschema. Het nieuwe schema is sterk gericht op het reduceren van broeikasgasemissies. Kassen met Milieukeur gaan voortaan kassen met het keurmerk 'On the way to Planet Proof' heten. De Milieulijst 2018 houdt daar alvast rekening mee.

Investeringen in het tegengaan van erfafspoeling komen in 2018 in aanmerking wanneer u kunt aantonen meer te doen dan wettelijk vereist is. Dit moet u aantonen met een certificaat 'Schoon Erf' op basis van de door de sector ontwikkelde maatlat. Voor deze code geldt een forfaitair bedrag per vierkante meter erf.

Door strengere wettelijke eisen voor agrarische erven zijn enkele codes van de Milieulijst verdwenen. Alleen volledig gesloten systemen voor spoelwater komen nog in aanmerking voor MIA\Vamil.

Mobiliteit

Ondernemers die investeren in volledig elektrische auto’s kunnen ook in 2018 rekenen op MIA\Vamil-steun. Nieuw is de mogelijkheid investeringen in schoner rijden met bestaande auto's te melden (A 3160 en A 3194). Ook lithiumhoudende accu’s voor vaartuigen (A 3310) komen in 2018 in aanmerking.

De eisen voor geluidsarme trekkers zijn strenger geworden door een aanpassing in de formule voor de geluidseisen.

Klimaat en lucht

Nieuw op de Milieulijst 2018 zijn de bedrijfsmiddelen voor het thema Carbon2Chem (F 4101, F 4102 en F 4103). Verder komen investeringen in elektrificatieapparatuur voor chemische processen (F 4111) in aanmerking. Hiermee kan een chemisch proces dat nu gevoed wordt door fossiele brandstoffen voortaan volledig op duurzame energie draaien.

Investeringen in het filteren van fijnstof bij de bron komen voortaan in aanmerking onder code A 4484 van de Milieulijst.

Duurzaam bouwen

Voor gebouwen met groenverklaring volgens de Regeling Groenprojecten (D 6110 tot en met E 6113) kan in 2018 maximaal het in de groenverklaring vastgestelde projectvermogen gemeld worden voor MIA\Vamil.

Voor gebouwen met BREEAM, GPR of LEED BD+C geldt voortaan de aanvullende eis dat ze moeten voldoen aan de isolatie-eisen voor de industriefunctie zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012.

Service menu right