Duurzaam bouwen en MIA\Vamil

U bent van plan om te investeren in een nieuw duurzaam gebouw of u wilt een gebouw renoveren tot een duurzaam gebouw. Dan kunt u in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA). Hieronder vindt u de wijzigingen in de Milieulijst 2019, ten opzichte van eerdere jaren.

Ga meteen naar de Brochure/Milieulijst 2019 of zoek in onze digitale tool van de Milieulijst.

Circulaire gebouwen

In de Milieulijst 2019 ligt meer nadruk op het creëren en ondersteunen van circulaire materiaalketens. Daarom zijn er twee nieuwe codes opgenomen voor Circulair Bouwen:

  • verwarmd circulair utiliteitsgebouw
  • onverwarmd circulair utiliteitsgebouw

Deze codes stellen eisen aan:

  • de MPG-berekening
  • het overleggen van een materialenpaspoort
  • het voor kennisdeling en analysedoeleinden publiceren van de ontwerp- en opleverresultaten van het project door RVO.nl

Voor de MPG-berekening geldt als basis de Nationale Milieu Database (NMD) versie 3.0 of later. De publicatie van NMD 3.0 verwachten we op zijn vroegst 1 juli 2019. Dit heeft gevolgen voor het moment van melden voor Milieu-investeringsaftrek. U kunt namelijk pas melden als het gebouw voldoet aan de technische eisen van de code, waaronder de MPG. Zie voor meer informatie over de implementatie van de NMD 3.0 de website www.milieudatabase.nl.

De kennisdeling is belangrijk voor het vormen van een circulaire economie. Van gemelde projecten wordt dan ook het bouwontwerp, het uiteindelijke resultaat en de geleerde lessen openbaar gedeeld via het RVO.nl podium duurzame gebouwen.

De handreiking voor het melden van een circulair gebouwproject komt binnenkort op deze website beschikbaar.

BREEAM, GPR Gebouw en LEED

Om de beoordeling van de bestaande codes voor BREEAM, GPR Gebouw en LEED te vereenvoudigen, zijn er forfaitaire bedragen per m2 BVO.

Onverwarmde gebouwen (lichte industrie) zoals distributiecentra en magazijnen kunnen relatief eenvoudig voldoen aan de duurzaamheidseisen van de duurzame gebouwen volgens certificeringsschema’s BREEAM-NL, GPR Gebouw en LEED BD+C. Deze categorie gebouwen is daarom in de Milieulijst 2019 expliciet uitgesloten voor desbetreffende codes van de MIA. Wel kan voor deze categorie de nieuwe code voor een onverwarmd Circulair Gebouw van toepassing zijn.

De codes voor utiliteitsgebouwen met Groenfinanciering zijn uitgewisseld met de nieuwe codes voor circulaire gebouwen en zijn daarmee komen te vervallen. Tot slot is ook de code voor Slimbouwen komen te vervallen, omdat hier geen gebruik van gemaakt werd. Kijk voor meer informatie ook op:

Vervolgmeldingen onder 1 code

Om het indienen en beoordelen van vervolgmeldingen voor de grotere projecten eenvoudiger te maken is er een nieuwe code voor vervolgmeldingen: E 6130 een (Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2016 of later.

Een meerjarig project zal dan beoordeeld kunnen worden op het eisenpakket dat gesteld is in het eerste meldingsjaar.

Duurzaam hout en ketencertificering

Voor elke code waarin nieuw hout wordt toegepast moet, als aanvullende eis, voldaan worden aan de toepassing van duurzaam hout zoals vermeldt in de algemene bepalingen, nr. 10 voorin de Milieulijst 2019.

In elk gebouw dat gemeld wordt voor MIA moet al het aangeschafte nieuwe duurzame hout voor het gebouw zijn gecertificeerd en goedgekeurd met een certificeringssysteem die is geaccepteerd door Timber Procurement Assessment Committee (TPAC). De opdrachtnemer(s)/aannemer(s) moet(en) een 'Chain of Custody'-certificaat hebben van een certificatiesysteem dat door TPAC is goedgekeurd.

Van de desbetreffende hoofdaannemer heeft RVO.nl een ondertekende verklaring nodig, waarin staat dat al het nieuwe toegepaste hout in het gebouw gecertificeerd duurzaam hout betreft, dat aangeschaft en verwerkt is volgens hun COC-certificaat.

Klimaatadaptief en bedrijventerreinen

Bestaande bedrijventerreinen bestaan vaak uit grote oppervlaktes steen en asfalt. Dit versterkt de effecten van klimaatverandering waaronder wateroverlast, verdroging en hittestress. Om deze effecten tegen te gaan is er op de Milieulijst 2019 een nieuwe code geplaatst: Apparatuur of werken voor het klimaatadaptief aanpassen van een bestaand bedrijfsterrein.

Service menu right