Industrie en MIA\Vamil

De (chemische) industrie is één van de speerpunten van overheidsbeleid en daarmee ook van MIA\Vamil.

In de Kamerbrief van 14 september 2016 benoemt de rijksoverheid het Rijksbrede programma circulaire economie 'Nederland circulair in 2050'. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21ste eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. De Transitieagenda’s Circulaire Economie benoemen de beleidsvoornemens op dit thema. In de kabinetsreactie op de Transitie Agenda’s van 29 juni 2018 stelt het kabinet dat de MIA\VAMIL toegankelijker moet worden voor circulaire projecten.

De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een doelstelling te verwezenlijken van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Daarnaast wil het kabinet de CO2-emissie met 49% terugdringen in 2030, mede om invulling te geven aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. De MIA\Vamil vormt met de Milieulijst 2019 een belangrijk instrument om deze doelstellingen te halen.

Ga meteen naar de Brochure/Milieulijst 2019 of zoek in onze digitale tool van de Milieulijst.

Circulaire economie en grondstoffen

Eén van de aangrijpingspunten in de circulaire economie (CE) is het beperken of efficiënter gebuiken van grondstoffen. MIA\Vamil stimuleert bijvoorbeeld apparatuur voor vermindering van het verbruik van grondstoffen (code F 1200). Hierbij valt te denken aan:

 • Efficiënter grondstoffengebruik (bijv. met microreactoren, spinning disc-reactoren, procesintensificatie)
 • installaties waardoor grondstoffen langer meegaan
 • kringloopsluiting
 • apparatuur voor het verwaarden van reststromen
 • bedrijfsmiddelen ten behoeve van een diensteneconomie, en,
 • installaties voor hergebruik van onderdelen of producten (refurbishing).

Recycling of terugwinnen van grondstoffen en waterbesparing wordt eveneens gestimuleerd met MIA\Vamil (zie bijvoorbeeld: A 1240, A 1400 en verder). Nieuw op de Milieulijst 2019 zijn onder andere: technieken met betrekking tot substitutie of verwijdering van nanodeeltjes, microplastics of ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), technieken voor verbeteren van de recycling of hergebruik van plastic verpakkingen (of producten) en meer ruimte voor chemische recycling.

Voor de levensmiddelenindustrie biedt de Milieulijst 2019 extra stimulans om afgekeurde voedingsmiddelen of laagwaardige, plantaardige reststromen op te waarderen tot voedingsmiddelen voor menselijke consumptie.

Investeringen die een circulaire economie bevorderen zijn geconcentreerd in hoofdstuk 1 van de Milieulijst. Maar bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 2 (verwerkingsapparatuur voor voedsel), hoofdstuk 4 (klimaat en lucht) en hoofdstuk 6 (duurzame bouw) vindt u bedrijfsmiddelen voor de industrie die CE stimuleren.

Om te voorkomen dat onnodig budget van de MIA\VAMIL wordt besteed aan investeringen die zich al snel terugverdienen, is in de bedrijfsmiddelcodes F 1200, F 1240 en A 1400, een minimale terugverdientijd als eis opgenomen.

CO₂ als grondstof

Met ingang van 2018 staat het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie op de Milieulijst. Met drie codes (F 4101, F 4102 en F 4103) stimuleert MIA\Vamil investeringen in het afscheiden, transporteren en nuttig toepassen van CO2 uit industriële rookgassen.

Met nuttig toepassen, bedoelen we het binden van CO2 tot een stabiel product (waaronder ook grondstoffen of brandstoffen) of voor de bemesting in de tuinbouwsector. Deze laatste toepassing draagt bij aan een verduurzaming van de glastuinbouw. CO2 hoeft dan niet gewonnen te worden via aardgasmotoren (WKK`s). Ook kan gewonnen CO2 als grondstof worden gebruikt voor de basischemie.

Biobased Economy

Het gebruik van hernieuwbare (niet fossiele) grondstoffen is onderdeel van de circulaire economie. MIA\Vamil stimuleert met onder andere code F 1100 (Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa).

Bijvoorbeeld: raffinage van biomassastromen (zoals gras), biochemie of toepassing van natuurlijke vezels, mits het geen gangbare toepassing is. Maar ook productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics (F 1110) en de inzet van algen, kroos en wieren. Zie ook de extra informatie over Biobased Economy.

Elektrificatie

MIA\Vamil stimuleert elektrificatie van processen in de chemische industrie (F 4111). Via elektrochemische conversie kunnen fossiele grondstoffen vervangen worden door hernieuwbare grondstoffen via duurzamere energie. Daarbij kunt u denken aan de productie van waterstof middels elektrolyse, waaraan vervolgens koolstofcomponenten zoals CO2 kunnen worden gebonden voor de productie van basischemicaliën. Basischemicaliën kunnen daarna weer in vele toepassingen binnen de chemische industrie worden ingezet.

Voor elektrificatie ten behoeve van energieopslag en -besparing zie de Energie-investeringsaftrek (energiebalancering).

Codes voor de industrie

Hieronder vindt u een aantal codes die voor de industriële sector interessant kunnen zijn. U vindt deze codes in de Milieulijst 2019. U kunt ook digitaal zoeken in de  Milieulijst en Energielijst 2019.

Thema overstijgende milieu-innovatie

Bedrijfsmiddelen die niet themagebonden zijn op de Milieulijst 2019:

 • Nieuwe milieuvriendelijke techniek die voor het eerst in Nederland wordt toegepast: A 0001.
 • Software voor duurzame productontwikkeling bestemd voor het verduurzamen van producten: F 0100.

Circulaire economie en Biobased Economy

Technieken voor Biobased en circulaire economie staan in hoofdstuk 1 van de Milieulijst 2018, zoals:

 • productieapparatuur voor producten op basis van biomassa. Hieronder kan bijv. de raffinage van biomassastromen worden gemeld: F 1100
 • productieapparatuur voor bioplastics of het maken van producten van bioplastics: F 1110.
 • algen-, kroos-, en wierensystemen: F 1112 en A 1113.
 • apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik: F 1200. Hieronder valt ook procesintensificatie waarbij efficiënter grondstoffengebruik wordt beoogd.
 • water- en grondstoffenbesparende installatie: F 1200 tot E 1286.
 • apparatuur voor vervangen of verwijderen van ZZS, nanodeeltjes of microplastics: F 1300 en F 1544.
 • waterbesparende installatie: o.a. A 1240, A 1241, A 1242, D 1249.
 • apparatuur voor recycling of terugwinning van grondstoffen uit afval(water), slib, afgassen: A 1400 tot F 1490.
 • depolymerisatie van polyesterafval waarmee polyester tot de oorspronkelijke bouwstenen wordt afgebroken: F 1412.
 • inzet van (chemisch) gerecyclede grondstoffen: A 1413.
 • apparatuur voor duurzamere verpakkingen en aanbrengen tracers en trackers: F 1423, F 1410, F 1800.
 • verwerking van afvalstromen: B 1520 tot B 1590.
 • inzameling van afval: A 1600 tot 1640.
 • producten (bedrijfsmiddelen) op basis van duurzame grondstoffen: A 1810 en 1815.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

MIA\Vamil stimuleert (in hoofdstuk 5 van de Milieulijst 2018) enkele technieken specifiek voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen, zoals:

 • apparatuur voor lokale productie van gevaarlijke stoffen ten behoeve van beëindiging van transport over weg of spoor: A 5405.
 • apparatuur voor continue productie van gevaarlijke stoffen ten behoeve van reductie opslagvolume: A 5406 (hieronder kan ook procesintensificatie worden gemeld).
 • gas- en branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen: F 5410 en F 5411.
 • lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen: F 5412.
 • laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen (omschakelen van bestaand transport van gevaarlijke stoffen over weg of spoor naar transport per binnenvaartschip): A 5415.
 • tweede omhulling voor proces- of verladingsinstallaties: A 5416.

Broeikasgasemissies, fijn stof en luchtverontreiniging

De Milieulijst bevat in hoofdstuk 4 een groot aantal specifieke technieken voor het reduceren van de emissie naar de lucht, waaronder:

 • CO2 en overige broeikasgassen zoals methaan, lachgas, HFK’s (4101 tot 4230, koeltransport in Hoofdstuk 3).
 • (biologische) luchtzuiveringstechnieken voor onder andere zwavel, VOS en geurstoffen, zoals, F 4325, F 4520, B 4581, F 4582, F 4600, A 4680, A 4682 en E 4685.
 • low-NOx-branders en denox: A 4300 tot A 4316.
 • diverse technologieën om (fijn) stofemissies te voorkomen of te beperken: F 4410, B 4416, B 4417, F 4420, F 4421, D 4422, A 4485, A 4486.
 • diverse VOS-vervangende technieken voor onder andere de grafische en textielreinigingsindustrie: D 4531, A 4550, A 4551, F 4570, G 4571, E 4572.
 • thermische naverbrander of oxidator voor afgassen eventueel met energieopwekking: D 4580, F 4583.

Een deel van bovengenoemde codes zijn bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. Deze staan in het tweede deel van de Milieulijst, paragraaf 2b. Daarbij geldt dat de gemelde investering aan aanvullende voorwaarden moet voldoen. De belangrijkste eis hierbij is dat er een aanzienlijk betere milieuprestatie wordt behaald dan wat gangbaar is in de branche. Meer info over Bedrijfsmiddelen met doel voorschrift.

Als u ideeën heeft voor nieuwe milieuvriendelijke technieken op de Milieulijst, die bijdragen aan milieu-innovatie in de industriële sector, nodigen we u uitdrukkelijk uit contact met ons op te nemen of direct een voorstel in te dienen voor de Milieulijst van volgend jaar.

Service menu right