Service menu right

Klimaatadaptatie en MIA\Vamil

De effecten van klimaatverandering kunnen veel schade aanrichten aan natuur en landbouw, maar hebben ook een directe negatieve invloed op onze leefomgeving en gezondheid. Ondernemers die investeren in maatregelen die deze negatieve effecten beperken, kunnen rekenen op een belastingvoordeel via MIA en Vamil. Op de Milieulijst 2019 staan verschillende maatregelen.

Ga meteen naar de Brochure/Milieulijst 2019 of zoek in onze digitale tool van de Milieulijst.

Gebouwde omgeving

In de gebouwde omgeving richten de maatregelen zich vooral op het omgaan met wateroverlast door extreme neerslag en hittestress. Het hoge percentage verharding in gebouwde omgeving draagt direct bij aan de problematiek. Op de Milieulijst 2019 staan een aantal bedrijfsmiddelen die hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • duurzame gebouwen, gerenoveerd of nieuw
 • apparatuur of werken voor het klimaatadaptief aanpassen van een bestaand bedrijfsterrein
 • voorziening voor het bufferen van regenwater
 • infiltratiesysteem
 • draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking
 • regenwaterinstallatie

Land en tuinbouw

Klimaateffecten spelen ook in de land- en tuinbouw een toenemende rol. Verzilting van het grondwater en de bodem is één van die gevolgen. Dit kan een directe bedreiging voor de landbouwsector zijn. Maar dit kan ook gezien worden als kans. Om agrariërs die deze kans willen benutten te stimuleren, staat  'Productieapparatuur voor zilte teelt' op de Milieulijst.

Om de effecten van een te hoge of juist te lage grondwaterstand door langdurige regenval of droogte op te vangen kunnen agrariërs investeren in 'Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage'. Deze bedrijfsmiddelen staat in Hoofstuk 2 op de Milieulijst 2019.

Ook voor kassen staan er verschillende bedrijfsmiddelen op de Milieulijst die inspelen op de effecten van klimaatverandering. Voorbeelden hiervan zijn een 'Systeem voor gecontroleerde lozing voor de glastuinbouw' en 'Waterberging onder de kas.

De inzet van groen

Vooral in de gebouwde omgeving fungeren bomen en planten als temperatuurbuffer. Groen draagt bij aan verlaging van de temperatuur in de stad: oppervlakken met planten warmen minder snel op en houden minder warmte vast.

Planten verdampen water en dat heeft een verkoelende werking op de directe omgeving. Bovendien werken groene daken koude- en warmte-regulerend. Dit zorgt voor een beter binnenklimaat, is energiebesparend en zorgt daarmee voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast draagt het bij aan het in stand houden van de biodiversiteit.

Investeringen in groen ontbreken daarom niet op de Milieulijst. Voorbeelden van groene investeringen die fiscaal gestimuleerd worden, zijn:

 • vegetatiedak
 • muurbegroeiingssysteem
 • gevelbegroeiingssysteem
 • natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving
 • landschapselementen voor het versterken van biodiversiteit