Veelgestelde vragen MIA\Vamil

Veelgestelde vragen

Welke Milieulijst is van toepassing?

De datum waarop u een investeringsverplichting aangaat bepaalt welke Milieulijst van toepassing is. Is de orderbevestiging getekend in 2015, dan moet u voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Milieulijst 2015, ongeacht wanneer het bedrijfsmiddel wordt afgeleverd.

 

Mag ik melden met een certificaat van een voorgaand jaar?

U dient aan te tonen dat uw investering voldoet aan de eisen die gelden op de datum waarop u de investering heeft gedaan (de datum van orderbevestiging). In sommige gevallen wordt een voorlopig certificaat vereist. Wanneer u niet beschikt over een certificaat van het jaar van investering, maar wel over een certificaat van het jaar daarvoor, kunt u volstaan met het "oude" certificaat mits u daarmee aan kunt tonen dat u aan de gestelde eisen van het jaar van investering voldoet. Kunt u dat niet, dan kunt u beter een nieuw voorlopig certificaat aanvragen.

Kan ik energiebesparende bedrijfsmiddelen melden voor MIA\Vamil?

In principe stimuleert MIA\Vamil investeringen die primair een milieuvoordeel anders dan een energiebesparing bieden. Energiebesparende technieken kunnen mogelijk wel gemeld worden voor EIA.

Wat komt er volgend jaar op de Milieulijst?

De nieuwe Milieulijst wordt meestal in de laatste week van december in de Staatscourant gepubliceerd. Totdat de tekst van de nieuwe Milieulijst gepubliceerd is, worden geen mededelingen gedaan over de inhoud van de Milieulijst of over eisen die daarin gesteld worden.

Wat wordt verstaan onder kleine, middelgrote en grote ondernemingen?

De kleine en middelgrote ondernemingen, hierna "KMO's" genoemd, worden omschreven als ondernemingen:

 • met minder dan 250 werknemers
  en waarvan
 • ofwel de jaaromzet € 50 miljoen niet overschrijdt
 • ofwel het jaarlijks balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt
 • en die het zelfstandigheidscriterium in acht nemen zoals dit in lid 3 is omschreven

Indien het noodzakelijk is tussen een kleine en een middelgrote onderneming te onderscheiden, wordt de "kleine onderneming" omschreven als een onderneming:

 • met minder dan 50 werknemers
  en waarvan
 • ofwel de jaaromzet € 10 miljoen niet overschrijdt
 • ofwel het jaarlijks balanstotaal € 10 miljoen niet overschrijdt
 • en die het zelfstandigheidscriterium in acht neemt zoals dit in lid 3 is omschreven

Als "zelfstandig" wordt beschouwd de onderneming die niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan de definitie van de KMO of van de kleine onderneming, naar gelang van het geval, beantwoorden. Deze drempelwaarde mag in twee gevallen worden overschreden:

 • indien de onderneming in handen is van openbare participatiemaatschappijen, van ondernemingen van risicokapitaal of van institutionele beleggers, mits deze individueel noch gezamenlijk in enig opzicht zeggenschap over de onderneming hebben
 • indien het wegens de spreiding van het kapitaal onmogelijk is te weten in wiens handen het is, en de onderneming verklaart dat zij redelijkerwijs mag aannemen niet voor 25% of meer in handen te zijn van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan de definitie van de KMO of van de kleine onderneming, afhankelijk van het geval, beantwoorden.

Naast 75 procent Vamil, hoe schrijf ik de overige 25 procent af?

Van de milieu-investeringskosten mag u 75% willekeurig afschrijven.  De overige 25% schrijft u regulier af. Bekijk ons rekenvoorbeeld.
Per bedrijfsmiddel kan niet meer dan € 25 miljoen willekeurig worden afgeschreven.

Loop ik het MIA\Vamil-voordeel mis wanneer de regeling sluit?

De minister kan besluiten de regelingen MIA en Vamil te sluiten. Dat kan als de beschikbare budgetten op zijn. De regelingen sluiten dan niet meer direct. Sinds 1 januari 2009 mogen we een deel van het budget van een opvolgend jaar aanspreken.

Ook kunnen we een teveel aan budget meenemen naar een volgend jaar. Sluiten de regelingen onverhoopt toch, dan maken we dit tijdig bekend op de website. Investeerde u vóór de sluitingsdatum? Dan kunt u deze kosten nog gewoon melden. Dat kan tot uiterlijk 3 maanden na de investeringsdatum.

Kan een overheidsorganisatie een beroep doen op EIA, MIA of Vamil?

Overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Niet alle activiteiten van overheden vallen onder de belastingplicht. Op de site van de Belastingdienst vindt u om welke activiteiten het gaat.

Voor alle belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting (en dat kunnen vanaf 2016 dus ook onderdelen van overheidslichamen zijn) geldt dat ze een beroep op de investeringsfaciliteiten, zoals EIA, MIA en Vamil, kunnen doen. Uiteraard moet de investering dan wel zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat als een fiscale (belastingplichtige) onderneming wordt beschouwd.

Kan een vereniging of stichting een beroep doen op EIA, MIA of Vamil?

Ook een stichting of vereniging moet in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe dat zit. 

Is de stichting of vereniging belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Dan kan deze een beroep doen op de investeringsfaciliteiten, zoals EIA, MIA en Vamil. Uiteraard moet de investering dan wel zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat als een fiscale (belastingplichtige) onderneming wordt beschouwd.

Service menu right