Service menu right

Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dat kan als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Op de Milieulijst staan 'bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift' en 'bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift'.

Bij de meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst staat een exacte beschrijving van doel, middel en werking. Deze 'bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift' staan in het eerste deel van de Milieulijst (paragraaf 2a).

Hiernaast zijn er 'bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift'. Hierbij staat alleen het te behalen doel omschreven: de te leveren prestatie is richtinggevend. Een exacte technisch beperkende omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dit is voor u voordelig, omdat u dan meer keuzevrijheid heeft bij het investeren in een milieuvriendelijker bedrijfsmiddel. Bovendien geeft deze werkwijze meer ruimte aan innovatie, want ook voor nieuwe ideeën is direct fiscale ondersteuning mogelijk. Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift staan in het tweede deel van de Milieulijst, vanaf pagina 129 (paragraaf 2b).

Zoek in onze digitale tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2020.

Wilt u advies over de mogelijkheden binnen een doelvoorschriftcode op de Milieulijst? Maak dan gebruik van dit contactformulier.

Voorwaarden

De bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift en de aanvullende voorwaarden die daaraan worden gesteld, zijn opgenomen in paragraaf 2b van de Milieulijst 2020. De belangrijkste voorwaarde is dat met het bedrijfsmiddel een aanzienlijk betere milieuprestatie wordt behaald dan gangbaar is in de sector. Meer informatie over de controle op de aanvullende voorwaarden vindt u op de pagina Voorwaarden bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift.

Kostenafbakening

Voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift gelden 2 criteria die bepalen welke kosten in aanmerking komen voor MIA en Vamil. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Kostenafbakening bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift.

Uitgesloten sectoren en landbouwsector

De sectoren bosbouw, energie, aquacultuur en visserij zijn uitgesloten voor meldingen van bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift.

Tot 2020 was de landbouwsector ook uitgesloten voor meldingen van bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. De Milieulijst 2020 biedt wat dat betreft meer mogelijkheden. In 2020 zijn de volgende bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift opengesteld voor de landbouw:

 • A 0001 (Nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie)
 • F 1100 (Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa)
 • A 1400 (Apparatuur voor recycling van grondstoffen)
 • F 1406 (Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor)

Deze codes zijn voor de landbouw opengesteld om de circulaire economie en kringlooplandbouw meer te stimuleren. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Circulaire economie en MIA\Vamil.

Voorbeelden bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift

Hieronder vindt u een aantal codes van bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift:
 • Code 0001: eerste toepassingen van een milieuvriendelijke techniek. Zie de toelichting op code A  0001
 • Code 1100: productieapparatuur voor producten op basis van biomassa. Zie het praktijkvoorbeeld Groene grondstoffen
 • Code 1200: verminderen van grondstoffengebruik (efficiënter gebruik, nieuwe techniek of nieuw werkingsprincipe met als doel het verwaarden van reststromen, het sluiten van kringlopen, de preventie van grondstoffenverbruik, efficiënter produceren, hergebruik). Zie de praktijkvoorbeelden:
 • Code 1201: verminderen van grondstoffengebruik (met een verbeterd bestaand werkingsprincipe efficiënter produceren met minder grondstoffen)
 • Code 1240: waterbesparing. Zie het praktijkvoorbeeld Waterbesparing
 • Code 1400: recyclen van afval. Zie het praktijkvoorbeeld Recycling van grondstoffen
 • Code 1406: terugwinnen van fosfaat uit afvalstromen
 • Code 4111: elektrificatie van de chemische industrie. Zie het praktijkvoorbeeld Elektrochemie
 • Code 4410/4420: beperken van (fijn)stofuitstoot

In totaal kent de Milieulijst 2020 27 bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. Een volledig overzicht hiervan vindt u op pagina 129 van de Brochure en Milieulijst 2020 (pdf) of in paragraaf 2b van de algemene bepalingen (publicatie in de Staatscourant).

Controle meldingen

Voor opname op de Milieulijst toetsen we bedrijfsmiddelen aan de criteria voor opname op de Milieulijst. De hoogte van het voordeel en een eventuele aftopping van het investeringsbedrag maken dat de steun door MIA\Vamil het gestelde plafond in het steunkaders van de EU niet overschrijdt.

Verder toetsen we of het bedrijfsmiddel voldoende milieuvoordelen heeft en voldoende vernieuwend is. Omdat bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift zeer verschillend van aard kunnen zijn, kunnen we voorafgaand aan de opname op de Milieulijst niet volledig toetsen of het bedrijfsmiddel in elk geval aan de genoemde criteria voldoet.

Als u een investering wilt melden voor MIA\Vamil moet u eerst toetsen of aan de voorwaarden wordt voldaan. Daar moet u ook voor tekenen op het meldingsformulier. In de Brochure en Milieulijst 2020 (pdf), pagina 129 tot 142, of in paragraaf 2b van de algemene bepalingen (publicatie Staatscourant) leest u welke bedrijfsmiddelen als bedrijfsmiddel met een doelvoorschrift zijn aangemerkt. Ook leest u daar aan welke aanvullende voorwaarden meldingen voor deze bedrijfsmiddelen moeten voldoen.

Bij de controle van een melding van een bedrijfsmiddel met een doelvoorschrift toetsen we of aan de voorwaarden is voldaan. Wilt u vooraf advies over de mogelijkheden binnen een doelvoorschriftcode op de Milieulijst? Maak dan gebruik van dit contactformulier.

MIA\Vamil aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de MIA en/of Vamil? Dan moet u uw investering eerst melden bij RVO. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *