Service menu right

Voorwaarden maximale Staatssteun MIA\Vamil

Het fiscale voordeel dat een ondernemer behaalt met het toepassen van MIA en/of Vamil wordt gezien als staatssteun. De Europese Commissie (EC) stelt beperkingen aan staatssteun.

  • MIA\Vamil voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen moet voldoen aan de voorwaarden in de Algemene Groepsvrijstellingsverordering (AGVV).
  • Voor investeringen in de primaire landbouwsector geldt het kader van de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LGVV).
  • Voor investeringen ten behoeve van visserij en aquacultuur geldt de Visserij Groepsvrijstellingsverordening (VGVV). In deze verordeningen zijn voorwaarden opgenomen voor het verlenen (en verkrijgen) van staatssteun.

Ga voor meer informatie naar over de AGVV, LGVV en VGVV naar Officiële bekendmakingen.

Maximale bedragen

De toegestane steun bedraagt maximaal:

  • € 500.000 voor investeringen die verband houden met primaire landbouwproductie volgens de LGVV (hoofdstuk 2 van de Milieulijst)
  • € 1.000.000 voor investeringen in visserij of aquacultuur volgens de VGVV
  • € 7.500.000 voor milieu-investeringen volgens de AGVV

Voor het bepalen van de staatssteun als gevolg van de toepassing van MIA en Vamil, hanteert RVO.nl de volgende berekening:

  • MIA: maximaal investeringsbedrag na aftopping x voordeel MIA (36%, 27% of 13,5%, afhankelijk van de lettercode) x 25%
  • Vamil: maximaal investeringsbedrag na aftopping x 3%

Investeringsproject

Een investeringsproject is een technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en werkzaamheden. Dit betekent dat u op zichzelf staande activiteiten niet mag samenvoegen om onder de regeling te kunnen vallen en dat u projecten niet mag opknippen opgeknipt in delen om meer dan de bedoeling is van de regelingen gebruik te maken.

U vindt informatie over de beoordeling van een MIA\Vamil-aanvraag voor een investeringsproject in de glastuinbouw onder Duurzame glastuinbouw en MIA\Vamil.

Samenloop met andere regelingen

Als u voor een investering naast MIA\Vamil nog andere steun ontvangt, is het aan te raden na te gaan of dit eveneens aan te merken is als staatssteun. Veel informatie die u daarbij kan helpen vindt u op Europa Decentraal.  Alle ontvangen staatssteun per investeringsproject mag niet meer zijn dan de in de wetgeving genoemde bedragen. Hieronder vindt u een aantal regelingen die vaak samenlopen met MIA\Vamil en de consequenties van die samenloop.

EIA

Het fiscale voordeel dat ondernemers genieten als gevolg van toepassing van EIA wordt gezien als niet-selectieve steun en  is derhalve geen staatssteun. Voor de bepaling of het steunbedrag, verkregen voor een bepaald investeringsproject, beneden het steunmaximum blijft mag u EIA buiten beschouwing laten. Wel moet u rekening houden met lagere subsidiabele kosten, doordat u EIA heeft gekregen.

SDE/SDE+

Financieel voordeel verkregen via SDE is staatssteun. Een jaar na realisatie van uw investeringsproject bepaalt RVO.nl middels een MSK-cumulatietoets of de totale steun inclusief SDE(+) aan de voorwaarden van Europese regelgeving voldoet. Hierin neemt RVO.nl ook MIA\Vamil-steun mee. Daarom hoeft u voor uw MIA\Vamil-aanvraag geen rekening te houden met te verkrijgen steun via SDE(+). Meer informatie over de cumulatietoets van de SDE(+) vindt u op de website van SDE .

Regeling Groenprojecten / Groen Beleggen

Financieel voordeel als gevolg van de Regeling Groenprojecten is staatssteun. De berekening van het bedrag aan verkregen staatssteun volgens deze regeling is vermeld in de Beleidsregel ‘berekening steunpercentage’ van de Regeling Groenprojecten.

POP3

Subsidie verkregen via POP3 is eveneens staatssteun. Vaak betreft de POP3-subsidie meer dan alleen het investeringsproject dat u voor MIA\Vamil wilt melden. U moet dan de POP3-subsidie naar rato meenemen in uw berekening van de totale staatssteun voor het investeringsproject waarop MIA\Vamil betrekking heeft.

Provinciale subsidies, anders dan POP3

Ook hiervoor geldt dat u de subsidie die betrekking heeft op het investeringsproject dat u voor MIA\Vamil wilt melden mee moet nemen in de staatssteunberekening. Exploitatiesubsidies hoeft u niet mee te nemen in de berekening.

Landbouwinvesteringen

Volgens de LGVV mag alleen staatssteun verleend worden aan landbouwinvesteringen door kleine of middelgrote ondernemingen (KMO). Een definitie en uitleg over het begrip ‘kleine en middelgrote ondernemingen’ ofwel KMO’s vindt u op de website van de Europese commissie. Daar vindt u ook een Nederlandstalige gebruikershandleiding voor KMO’s.