Service menu right

Circulaire utiliteitsgebouwgevel

Meer artikelen
| Gewijzigd op:8 januari 2020

a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van de circulaire gevel van een utiliteitsgebouw(deel), niet zijnde de gevel van een gebouw(deel) met woon- of industriefunctie, stal, kas of datacenter, dat voldoet aan de volgende eisen:
1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouwcomponent voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,
2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later,
3. er is een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van de gevel, inzicht in toxiciteit van materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid),
4. er is sprake van een ‘Circulair Materiaal Service Contract’ met terugnameverplichting,
5. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek of door een geaccrediteerde certificeringsorganisatie,
6.opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een afgegeven certificaat of een assessmentrapport dat binnen 1 jaar na oplevering en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, en
7.de melder gaat ermee akkoord dat de projectgegevens, ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar kunnen worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1
niveau en een circulaire utiliteitsgebouwgevel, met uitzondering van de volgende onderdelen: aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

De investering in de circulaire utiliteitsgebouwgevel komt voor ten hoogste 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Investeringen in een utiliteitsgebouw(deel) die meer omvatten dan de gevel kunnen uitsluitend in zijn geheel voor een van de bedrijfsmiddelen G 6100, D 6101 of D 6115 tot en met E 6126 gemeld worden.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (https://circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens te stimuleren en ervaring op te doen met de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het Podium Duurzame Gebouwen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie verrijkt wordt met de gegevens van het opleverrapport of publicatie vindt plaats op basis van een gevelcertificaat zoals het SlimBouwen Keurmerk. Informatie hierover kunt u vinden op: http://slimbouwen.nl/.
De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn voor 2020 BREEAM-NL en GPR Gebouw.
De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.
Op www.rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circu....