Service menu right

Circulaire woning

a. bestemd voor: het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulair gebouw met woonfunctie (Bouwbesluit 2012, 1 woonfunctie) dat voldoet aan de volgende eisen:

  1. al het aangeschafte nieuwe duurzame hout dat verwerkt wordt in het gebouw voldoet aan de eisen genoemd onder punt 10 van paragraaf 1 van deze bijlage,
  2. er wordt een berekening van de milieuprestatie overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019 of later, waaruit blijkt dat;
    a. de milieuprestatie ten hoogste € 0,6 per m² per jaar is, en
    b. de verhouding module D/module A kleiner is dan -0,75, of de verhouding van module D/MPG-score groter is dan 0,75 bij van een positieve waarde van module D,
  3. er is een beveiligd webbased materialenpaspoort beschikbaar met ten minste de volgende onderdelen: alle elementen en componenten van het gebouw, inzicht in toxiciteit van materialen en demontabiliteit (losmaakbaarheid),
  4. bovenstaande wordt aangetoond door een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek,
  5. opleverresultaten van het project worden aangeleverd in de vorm van een assessmentrapport dat binnen 1 jaar na oplevering en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd is door een onafhankelijke assessor, anders dan de assessor van het ontwerpassessment, en
  6. de melder gaat ermee akkoord dat de ontwerp- en opleverassessments voor kennisdeling en analysedoeleinden openbaar worden gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

b. bestaande uit: onderzoekskosten voor het opnemen van in het gebouw toegepaste materialen in de Nationale Milieudatabase op categorie 1 niveau en een circulaire woning, met uitzondering van de volgende onderdelen: duurzame energie-opwekkingsinstallaties, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

De investering in de circulaire woning komt voor ten hoogste € 1.200 per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Investeringen in een circulaire woning zoals hierboven genoemd, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel G 6102 gemeld worden. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met E 6126 van de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: In het kader van de Bouwagenda en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (https://circulairebouweconomie.nl) wordt met dit experimentele bedrijfsmiddel beoogd circulaire materiaalketens te stimuleren en ervaring op te doen met de MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen (MPG) op basis van een circulaire bouwbenadering. Door publicatie van de projectgegevens op het RVO Podium Duurzame Gebouwen (www.rvo.nl/podium) wordt de kennis gedeeld met de Nederlandse samenleving en kan de circulaire bepalingsmethodiek worden verbeterd. De eerste publicatie van het circulaire bouwproject vindt plaats op basis van het ontwerpassessmentrapport, waarna deze publicatie aangevuld wordt met de gegevens van het opleverrapport.
Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.
De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn voor 2020 BREEAM-NL en GPR Gebouw.
De Nationale Milieudatabase informatie kun u vinden op: www.milieudatabase.nl.
Op www.rvo.nl/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie/circulair-bouwen.

Icoon Circulaire Economie
| Gewijzigd op: 20 juli 2020