MIT-Haalbaarheidsproject

Een individuele mkb-ondernemer kan een haalbaarheidsproject uitvoeren. Deze brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan:

  • literatuuronderzoek
  • octrooionderzoek
  • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners
  • marktverkenning
  • concurrentieanalyse

Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.
 
Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.

Voorwaarden

  • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 25.000.
  • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel.
  • De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.
  • U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Aanvragen

Aanvragen is niet meer mogelijk.

Afronden

De werkwijze voor afronding van een project is, net als bij de voortgang, afhankelijk van het toegekende subsidiebedrag per deelnemer en de projectduur. De werkwijze kan per deelnemer verschillen, afhankelijk van het toegezegde subsidiebedrag.

Bij haalbaarheidsprojecten heeft de betreffende deelnemer een voorschot ontvangen van 100% van de toegezegde subsidie. Aan het einde van het project zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland telefonisch contact met de aanvrager opnemen, om na te gaan of het project volgens plan is uitgevoerd. Uiteraard geldt hier nog wel de eerder op deze pagina genoemde verplichting om wijzigingen in uw project te melden.

NB: De verantwoording over de door u geleverde prestatie moet beschikbaar zijn om in te zien. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal dit steekproefsgewijs controleren.

Service menu right