Voortgang en afronding MIT

Meer artikelen
MIT regeling header

Op deze pagina vindt u de informatie die van belang is voor uw lopende MIT-project

Wijzigingen in lopende projectplannen doorgeven

Het ingediende projectplan is bij de start getoetst door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het is belangrijk dat u deze plannen zo precies mogelijk uitvoert.

Als u een wijziging wilt aanbrengen in het plan of in de begroting dan dient u een wijzigingsverzoek in te dienen. Het niet doorgeven van wijzigingen in uw projectplan kan leiden tot sancties zoals (gehele of gedeeltelijke) terugvordering van uw subsidie.

Meldingsplicht

Om deze meldingsplicht kracht bij te zetten is per 1 januari 2013 de Wet bestuurlijke boete meldingsplicht voor door ministers verstrekte subsidies van kracht geworden. Voor subsidies verleend na 1 januari 2013 kan o.a. een boete worden opgelegd wanneer sprake is van dwang- of kinderarbeid, de aanvrager niet heeft gemeld dat werkzaamheden niet (geheel) zijn uitgevoerd en/of er niet gemeld is dat de gemaakte kosten meer dan 25% afwijken van de bij de aanvraag ingediende projectbegroting.

Meer informatie over lopende projecten kunt u vinden op deze pagina bij de downloads.

Voortgang

Voor de verplichtingen omtrent de voortgang van uw project en de uitbetaling van voorschotten zijn 2 zaken van belang:

  • De projectduur
  • Het toegezegde subsidiebedrag van de aanvrager en de overige deelnemers

Bij een project dat 14 maanden of langer duurt, moet er van de aanvrager/deelnemer die meer dan € 25.000 subsidie ontvangt een voortgangsrapportage worden ingediend 12 maanden na de startdatum. Hiervoor moet het forrmulier Voortgang meerjarig project worden ingevuld en per post of e-mail worden opgestuurd.
Voor deze deelnemer(s) geldt dat er tijdens de looptijd van het project voorschotten worden betaald tot 90% van het toegezegde subsidiebedrag. Het moment van betaling en de bedragen kunt u vinden in de subsidiebeschikking.
 
Van projecten die korter dan 14 maanden duren en/of waar de subsidieontvangers € 25.000 of minder subsidie ontvangen hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan gedurende de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.

Hierbij geldt dat de deelnemers die een subsidie toegezegd hebben gekregen van € 25.000 of minder in één keer een voorschot van 100% krijgen uitbetaald. De deelnemers met een hoger subsidiebedrag krijgen voorschotten tot 90% uitbetaald volgens een schema dat u kunt vinden in de subsidiebeschikking.

Kennisvouchers

Let op: een kennisvoucher wijzigen of overdragen aan een kennisinstelling regelt u op mijn.rvo.nl. Kennisinstellingen kunnen hier hun voucher verzilveren. Voor de andere instrumenten maakt u gebruik van de informatie en formulieren op deze pagina.

Afronding

De werkwijze voor afronding van een project is, net als bij de voortgang, afhankelijk van het toegekende subsidiebedrag per deelnemer en de projectduur. De werkwijze kan per deelnemer verschillen, afhankelijk van het toegezegde subsidiebedrag:

  1. Een deelnemer ontvangt € 25.000 of minder subsidie.
  2. Een deelnemer ontvangt tussen € 25.000 en € 125.000 subsidie.
  3. Een deelnemer ontvangt € 125.000 of meer.

In situatie 1 heeft de betreffende deelnemer een voorschot ontvangen van 100% van de toegezegde subsidie. Aan het einde van het project zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland telefonisch contact met de aanvrager opnemen, om na te gaan of het project volgens plan is uitgevoerd. Uiteraard geldt hier nog wel de eerder op deze pagina genoemde verplichting om wijzigingen in uw project te melden.

In situatie 2 ontvangt de deelnemer voorschotten tot 90% van de toegezegde subsidie. Direct na afronding van het project dient de aanvrager een vaststellingsverzoek en een eindrapportage in over het gehele project.
Het format voor het betreffende MIT-project vindt u als download onder aan deze pagina.

In situatie 3 ontvangt de deelnemer voorschotten tot 90% van de toegezegde subsidie. Direct na afronding van het project dient de aanvrager een vaststellingsverzoek en een eindrapportage in over het gehele project inclusief een controleverklaring afgegeven door een accountant. Het format voor de eindrapportage voor het betreffende MIT-project vindt u als download onder aan deze pagina.

NB: De verantwoording over de door u geleverde prestatie moet in alle situaties beschikbaar zijn om in te zien. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal dit steekproefsgewijs controleren.

Algemene informatie

Alle informatie over lopende projecten kunt u vinden op de pagina:
Subsidie spelregels lopende projecten.
Informatie over het afronden van projecten kunt u vinden op de pagina:
Subsidie spelregels einde-project.

Downloads:

Service menu right