Voorwaarden voor projecten MKB Idee

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet uw project passen binnen 1 van de volgende categorieën.

 1. Het bevorderen van regionale samenwerking ten aanzien van menselijk kapitaal tussen kleine of middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen.
 2. Het versterken van een leercultuur binnen kleine en middelgrote ondernemingen.
 3. Het stimuleren van samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen in en onderwijsinstellingen voor beroepsgerichte opleidingen of meer technische docenten.
 4. Het oplossen van huidige of toekomstige tekorten aan werkenden in technische sectoren in krimpregio’s of anticipeerregio’s (regio’s waar de bevolking in de toekomst daalt).
 5. Het anticiperen op marktontwikkelingen die voorvloeien uit de klimaat- en energietransitie
Ook regio-overstijgende projecten kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de regeling, denk aan samenwerkingen op landelijk niveau tussen mkb-bedrijven, branchevereniging, etc. Een project met potentie tot opschaling maakt kans op een hogere score in de ranking.
 

Op dit moment kunt u alleen subsidie aanvragen voor projecten binnen de technische sectoren:

 • winning van delfstoffen
 • industrie
 • productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
 • winning en distributie van water
 • afval- en afvalwaterbeheer en sanering
 • bouwnijverheid
 • informatie- en communicatietechnologie

Verdere voorwaarden:

 • Voor een samenwerkingsverband is een van de deelnemers penvoerder. Deze is verantwoordelijk voor de projectorganisatie en is de contactpersoon voor RVO.nl.
 • Het is toegestaan een intermediair te gebruiken. De uitvoerende partijen moeten deze wel machtigen.
 • 65% van de deelnemers moet mkb zijn. Deelnemers hoeven niet in de technische sector te werken als de oplossingen maar wel voor mkb-ers in de technische sector zijn.
 • Samenwerken met brancheverenigingen of kennisinstellingen is toegestaan.
 • RVO.nl hanteert de EU-definities voor het mkb (kmo in het Vlaams). ZZP-ers vallen hier ook onder.
 • U dient uw voorstel in het Nederlands in.
 • Binnen 3 maanden na de subsidieaanvraag start u met de uitvoering van het project.

Service menu right