Subsidie Natuurbeheer SNL | RVO.nl

Service menu right

Natuurbeheer SNL

Gesloten
04-11-2019

In Nederland zijn veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. De subsidie Natuurbeheer SNL was bedoeld voor natuurbeheerders die een natuurterrein beheren en openstellen voor publiek. Deze subsidie is overgegaan naar de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016.

Deze regeling is gesloten.

Loopt uw overeenkomst Natuurbeheer SNL nog door? Dan is het in sommige gevallen nog mogelijk uitbreidingen in te dienen.

Voorwaarden

Als u SNL subsidie krijgt, dan gelden er voorwaarden tijdens het project.
De voorwaarden en natuurbeheerplannen zijn niet bij alle provincies gelijk. Kijk voor alle voorwaarden bij uw provincie in de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer.
De provincies hebben een gezamenlijke website: www.bij12.nl. Voor vragen over het natuurbeheerplan van uw provincie kunt u terecht bij de Provinciale informatiepunten SNL (pdf).

Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden zijn:

 • U bent eigenaar of erfpachter van het terrein waarvoor u subsidie ontvangt. Behalve als eigenaar of erfpachter kunt u het terrein ook beheren door recht van beklemming of een plan van tijdelijk gebruik.
 • U beheert een natuurterrein in Nederland dat is begrensd in een provinciaal Natuurbeheerplan.
 • Uw terrein voldoet aan de pakketvoorwaarden.
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 200.
 • Het is niet toegestaan op dezelfde beheereenheid een andere subsidie voor hetzelfde doel te ontvangen (cumulatie).
 • Nadat u de laatste deelbetaling van de subsidieperiode heeft gekregen, bewaart u al uw documenten die met uw subsidieaanvraag te maken hebben ten minste 5 jaar.
 • U ontvangt geen subsidie van de EU voor noodlijdende bedrijven.
 • U beheert 75 of meer hectare natuurterrein en u gaat een lumpsum-overeenkomst aan met uw provincie.

Lopende Lumpsum-aanvragen kunt u misschien uitbreiden. Kijk in het Overzicht uitbreiding SNL voor 2018 (pdf) waar u moet zijn voor het indienen van deze uitbreiding.

Controle op beheer

De provincie beoordeelt of u het beheer uitvoert dat hoort bij het natuurbeheertype. Zij stelt hier een controleur voor aan. De controle gebeurt onaangekondigd en steekproefsgewijs. Een controleur heeft toestemming om overal op uw bedrijf te kijken.
De controleur vertelt u wat hij heeft vastgesteld. U kunt zelf een aantekening of opmerking toevoegen aan zijn controlerapport. De controleur is niet bevoegd om uitspraken te doen over de gevolgen van een overtreding. Wij bepalen of dit gevolgen heeft voor de hoogte van uw subsidie.
De voorwaarden en natuurbeheerplannen zijn niet bij alle provincies gelijk. Kijk voor alle voorwaarden bij uw provincie in de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer.

Uitbetalen

U heeft subsidie toegewezen gekregen en u beheert uw terrein volgens de voorwaarden. U ontvangt jaarlijks na afloop van het beheerjaar een betaling (jaarvergoeding). Als u recht heeft op recreatiesubsidie of een toeslag, krijgt u die tegelijkertijd. De subsidietarieven staan in het openstellingsbesluit van uw provincie.

Als uw beheer wijzigt

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden niet meer het beheer kunt voeren over 1 of meer percelen uit uw beheerovereenkomst. Geef wijzigingen zo snel mogelijk door. Neem daarvoor contact op met uw provincie.

Certificaathouders


Bent u een gecertificeerde beheerder, dan geeft u uiterlijk op 31 oktober alle meldingen en wijzigingen door aan uw provincie. Dat hoeft u dus maar 1 keer per jaar te doen. Hieronder staan de meest voorkomende wijzigingen:

 • Verkoop perceel (beheereenheid)
  U heeft een perceel verkocht of verpacht aan iemand anders. Daarmee heeft u het beheer niet meer. Meld deze wijziging van de beheerovereenkomst zo snel mogelijk, zodat deze op naam van de nieuwe eigenaar of erfpachter kan komen.
 • Aankoop perceel (beheereenheid)
  U heeft een perceel gekocht of gepacht van iemand anders. Daarmee kunt u het beheer overnemen. Meld deze wijziging van de beheerovereenkomst zo snel mogelijk, zodat deze op uw naam kan komen.
 • Publieke werkzaamheden
  Werkzaamheden die van nut zijn voor het publiek in het algemeen moet u melden voordat de werkzaamheden beginnen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de gasleiding op uw perceel.
 • Verkoop aan Staatsbosbeheer of een terrein beherende organisatie
  Als u de beheereenheid verkoopt aan een van de genoemde organisaties, dan mag u de subsidie voortijdig vaststellen.
 • Onteigening terrein
  Door onteigening heeft u geen recht op gebruik en beheer van de beheereenheid.
 • Landinrichtingsprojecten
  De beheereenheid valt binnen een landinrichtingsgebied en hierdoor heeft u het recht op gebruik en beheer niet meer.
 • Overmacht / uitzonderlijke situaties
  Werkzaamheden van algemene nutte met permanent karakter. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een openbare weg.
 • Overlijden beheerder
  Overlijdt een beheerder? Dan moet de rechtsopvolger van de overleden persoon binnen 24 weken na het overlijden aangeven of hij/zij de beheerovereenkomst overneemt of het beheer beëindigt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.