Economische diplomatie PIB

Onder de module Economische diplomatie vallen activiteiten die gericht zijn op marktordening, markttoegang en het oplossen van specifieke knelpunten ten behoeve van het bedrijvencluster. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de Nederlandse vertegenwoordiging in het betreffende land en de betrokken ministeries.

Samenwerking

Economische diplomatie bestaat onder meer uit het voorbereiden en opstellen van een 'Memorandum Of Understanding' of andere samenwerkingsovereenkomsten. Hieronder valt ook het voeren van gesprekken met buitenlandse overheden of het organiseren van activiteiten zoals een seminar, workshop of een netwerkdiner. Deze bijeenkomsten zijn kleinschalig en worden meestal door de Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland georganiseerd.

Projecten bij internationale organisaties

Via deze module kan ook een bijdrage geleverd worden aan het positioneren van Nederlandse bedrijven en instellingen bij het verwerven van projecten bij internationale organisaties in kansrijke markten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de volgende organisaties:

 • Wereldbank;
 • Europese Unie (EU);
 • Europese Investerings Bank (EIB);
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD);
 • Verenigde Naties (VN);
 • African Development Bank (AfDB);
 • Inter-American Development Bank (IDB);
 • Asian Development Bank (ADB).

Deze internationale organisaties besteden jaarlijks miljarden euro's aan projecten in ontwikkelingslanden en landen in transitie. Uit deze projecten komen tal van opdrachten voort voor levering van diensten en goederen of voor de uitvoering van werken. Deze opdrachten vormen een aanzienlijke markt, ook voor Nederlandse bedrijven.

Via PIB kunt u toegang krijgen tot de kennis en het netwerk van de Nederlandse overheid bij deze organisaties. Het uitnodigen van beleidsmakers, het organiseren van missies en trainingen op het gebied van aanbestedingen behoren tot de mogelijkheden.

Liaison

Ter ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden die voortkomen uit een PIB, kunt u een lokale vertegenwoordiging in het doelland aanstellen, een liaison.
Werkzaamheden van een liaison zijn meestal gericht op:

 • initiëren van projecten en kansen;
 • lobbyen en onderhouden van netwerken;
 • uitvoeren van promotionele activiteiten;
 • follow-up geven aan beursdeelname en missies.

De liaison dient de volgende 2 doelen:

 1. Ondersteuning en positionering van de Nederlandse sector in het doelland:
  De werkzaamheden richten zich vooral op netwerken en beïnvloeding. De liaison probeert samen met de overheid toegang te krijgen tot belangrijke besluitvormers en bedrijven. De liaison is aanspreekpunt voor lokale overheden, kennisinstellingen en toekomstige zakenpartners en signaleert kansen voor de sector als geheel.
 2. Ondersteuning van de bedrijven in het doelland:
  De liaison signaleert kansen voor het cluster van bedrijven. De liaison is gericht op het verbinden van het cluster van bedrijven met de sector en bedrijven in het doelland. Het is niet toegestaan dat de liaison als commerciële agent van de afzonderlijke bedrijven optreedt, bijvoorbeeld dat de liaison directe contractonderhandelingen voert.

De overheid kiest alleen voor het inzetten van een aparte liaison als er duidelijk een aanvullende functie voor de liaison is ten opzichte van de al aanwezige capaciteit op het ambassadenetwerk. Daarbij wordt ook bekeken of de liaison-functie voor andere (niet-PIB) initiatieven uit de sector ingezet kan worden.

In de regel dient de liaison zelfstandig te kunnen werken en vooral te beschikken over goede analytische en organisatorische vaardigheden, maar ook over praktische capaciteiten. Verder dient de liaison liefst over een goed lokaal netwerk en kennis van de sector te beschikken.

Daarbij is het van belang dat de liaison nauw samenwerkt met de ambassade en het cluster, en zich goed informeert over de Nederlandse sector en het cluster van bedrijven. De liaison dient regelmatig verantwoording af te leggen, onder meer via schriftelijke voortgangsrapportages.

De liaison werkt fysiek buiten of – afhankelijk van de meerwaarde en de beschikbare ruimte - binnen de muren van de ambassade, consulaat-generaal of NBSO. Is voor de uitvoering van een PIB een bepaalde regio in het doelland van groot belang, bijvoorbeeld omdat daar belangrijke besluitvormers aanwezig zijn? En bevindt de regio zich niet in de fysieke nabijheid van de ambassade? Dan is het mogelijk om een liaison in te huren die in die regio werkzaam is.

Service menu right