Kennisuitwisseling en netwerken PIB

Binnen de module Kennisuitwisseling en netwerken worden activiteiten ontwikkeld in Government-to-Government (G2G), Knowledge-to-Knowledge (K2K) en Netherlands Management Training Programme (NMTP).

Government-to-Government (G2G)

Government-to-Government (G2G) staat voor samenwerking tussen overheden. G2G binnen PIB biedt kennis, kunde en maatwerkoplossingen in de vorm van projecten. Het doel is om de markttoegang in het buitenland te verbeteren, eventuele (overheids)belemmeringen weg te nemen en een uitgebreid netwerk op te bouwen voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

G2G speelt in op een behoefte bij een overheid in het buitenland. Buitenlandse overheden worden onder meer ondersteund in het oplossen van de door hun ervaren knelpunten.

De activiteiten vinden in de regel plaats in het doelland. Typische activiteiten in een G2G-project zijn:

 • workshops;
 • trainingen;
 • seminars;
 • adviseren bij opstellen concept wetgeving en richtlijnen;
 • netwerkevenementen;
 • studiebezoeken;
 • stages in combinatie met training voor buitenlandse managers uit de publieke sector.

Een G2G-project kan bijvoorbeeld zijn gericht op assistentie en advies aan een buitenlands ministerie bij het opstellen van nationale wet- en regelgeving en de uitvoering en handhaving ervan. Bij milieu-onderwerpen zoals bodemvervuiling en afvalverwerking ontstaat er vaak pas echt een markt voor (Nederlandse) bedrijven als vanuit de overheid een prikkel wordt gegeven voor bodemsanering of innovatief afvalmanagement.

Knowledge-to-Knowledge (K2K)

Het doel van Knowledge-to-Knowledge (K2K) is het uitwisselen van kennis tussen Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen. K2K speelt zich af op verschillende niveaus op het gebied van onderwijs en onderzoek. De samenwerking bij het vormgeven van onderwijs, onderzoek en stages biedt concrete mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

De betrokkenheid van lokale kennisinstellingen geeft de lokale (private) sector vertrouwen in de aanpak of techniek van de Nederlandse bedrijven. Ook wordt een duurzame basis gelegd voor structurele samenwerking tussen 2 landen.

Voorbeelden van K2K-activiteiten:

 • Het bouwen van kennisbruggen door nauwe afstemming van de inhoud van de Nederlandse opleiding en van de opleiding in het buitenland (‘joint degree’, minor, curriculumopbouw).
 • Capaciteitsopbouw bij een kennisinstelling of praktijkopleiding waardoor het onderwijs voor een bepaalde sector; daarmee verbetert de sector zelf en ontstaat er meer bekendheid met de Nederlandse aanpak of technologie.
 • Studenten verkennen door middel van een businesscase de markt of de ontwikkelingen in de markt. Dit doen zij bijvoorbeeld tijdens een stage of onderzoeksstage.
 • Business Challenges waarbij Nederlandse studenten in teams samen met studenten uit het buitenland een competitie aangaan. De opdrachten komen vanuit het Nederlandse en buitenlandse bedrijfsleven en zijn gericht op het versterken van de bilaterale handelsrelatie.
 • Gemeenschappelijk onderzoek naar een nieuwe toepassing van Nederlandse technologie in de context van de buitenlandse markt.

Netherlands Management Training Programme (NMTP)

Met het Netherlands Management Training Programme (NMTP) wordt in Nederland (of eventueel het buitenland) een trainingsprogramma ingericht voor managers uit het buitenland. De training wordt afgestemd op de behoefte van het PIB-cluster of de Nederlandse sector. Na de training doorlopen de managers een praktijkperiode, liefst bij een bedrijf dat aan een PIB deelneemt.

Service menu right