Beoordelingscriteria Partners voor Water - WWSD

De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) is een tender. Dit betekent dat RVO.nl op basis van kwaliteitscriteria een ranglijst samenstelt. Uw voorstel krijgt voor ieder criterium een aantal punten, die meetellen voor deze ranglijst.

Opschaling

Het zwaarste criterium is de mogelijkheid om uw project op te schalen. U moet een haalbaarheidsproject kunnen opschalen tot pilotproject, of tot zelf-gefinancierde voortzetting van de activiteiten.

Bij pilotprojecten betekent opschaling: in hoeverre uw techniek of methode kansen biedt aan een grote(re) groep klanten. Bijvoorbeeld of de kans groot is dat beoogde klanten uw techniek aanschaffen, of dat zij uw methode implementeren.

Ook kijken we naar interesse vooraf van lokale partijen en de mogelijkheden voor verdere financiering. Bovendien tellen uw ideeën over opschaling mee.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid is een belangrijk criterium. Dit criterium kent 4 onderdelen: institutioneel, technisch, milieutechnisch en krachtenbundeling.

Institutioneel

Het is belangrijk dat uw project aansluit op de lokale situatie. Past uw project binnen de lokale cultuur? Zijn er goede lokale partners betrokken? En kan het gedemonstreerde ook op langere termijn goed werken op deze locatie?

Ook het lokale beleid en de lokale wet- en regelgeving spelen een rol. Bovendien moet uw project stevig zijn verankerd binnen een (lokale) organisatie.

Technisch

De gedemonstreerde techniek moet aansluiten bij de lokale behoeften. Uw techniek moet betaalbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarnaast moet uw techniek ook nog bruikbaar zijn ná de subsidieperiode, dus wanneer de Nederlandse partijen weer zijn vertrokken.

Milieutechnisch

U heeft nagedacht over de gevolgen voor milieu en klimaat. Negatieve effecten moet u voorkomen, eventuele positieve effecten moet u toelichten. Houd hierbij rekening met de OESO-richtlijnen.

Krachtenbundeling

Het criterium 'krachtenbundeling' gaat over de samenwerking tussen Nederlandse partijen onderling, en tussen Nederlandse en buitenlandse partijen. Vullen de partijen elkaar aan? Staat de samenwerking garant voor opschaling? Is de verhouding tussen de partners evenwichtig?

Ontsluiting unieke kwaliteiten

Bij het criterium 'ontsluiting unieke kwaliteiten' gaat het erom dat uw kennis en kunde internationaal echt vernieuwend zijn. Zijn kennis en kunde uitontwikkeld en gelden zij al als internationale standaard? Dan tellen ze voor de subsidie niet als vernieuwend. Ook als ze voor het land waarop het project zich richt nog helemaal nieuw zijn.

Wijzigingen van bestaande technologie, diensten, producten of aanpak tellen niet als vernieuwend wanneer ze routinematig of periodiek zijn.

Kwaliteit van de aanvraag

Ook de kwaliteit van uw aanvraag is een criterium. De probleemanalyse moet helder zijn. U moet goed kunnen beargumenteren waarom uw project het probleem helpt oplossen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kijkt naar uw activiteitenplan en naar de koppeling tussen activiteiten en begroting. RVO.nl stelt geen aanvullende vragen, dus alle relevante informatie moet al in uw aanvraag staan.

Houd bij het schrijven van het projectplan rekening met het maximum aantal pagina’s. Maak gebruik van het door RVO.nl verstrekte projectplan-format (.doc).

Service menu right