Pelsdierhouderij slopen en ombouwen

Met de subsidie voor Pelsdierhouderij slopen en ombouwen kunnen nertsenhouders een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het slopen en/of ombouwen van stallen of gebouwen. Deze tegemoetkoming sluit aan op het verbod op de pelsdierhouderij in Nederland dat sinds 2013 van kracht is. Nertsenhouders mogen tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden het pelsdierbedrijf voortzetten.

De subsidie is bedoeld voor pelsdierhouders die stoppen met het bedrijf voor het einde van deze overgangstermijn en de stallen of gebouwen willen slopen en/of ombouwen.

Budget

Er is geen subsidieplafond vastgesteld. Alle pelsdierhouders die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor de subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen gelden de volgende voorwaarden:

 • De bedrijfslocatie is de laatste 5 jaar voor uw aanvraag aaneengesloten in gebruik geweest voor de pelsdierhouderij.
 • Op het moment dat u subsidie aanvraagt, houdt u pelsdieren.
 • U heeft een vergunning voor sloop en/of ombouw in bezit of aangevraagd.
 • U bent nog niet gestart met de sloop en/of ombouw van de gebouwen of bouwwerken.
 • Wanneer u ombouwt naar een niet-landbouwonderneming, dan moet de locatie een positieve uitkomst van de de-minimisverklaring hebben. Een uitleg hierover en het formulier Verklaring de-minimussteun vindt u op de pagina Standaardformulieren Kaderbesluit EZ-subsidie.

Categorieën

Er zijn 3 categorieën waarvoor u een tegemoetkoming kunt aanvragen:
 • sloop
 • ombouw
 • sloop en ombouw
Voor alle categorieën geldt dat bij asbestverwijdering een hogere tegemoetkoming mogelijk is.

Sloop

Het maximale subsidiebedrag voor het slopen van een stal of een gebouw is € 95.000. Voor het berekenen van uw subsidie rekent u met de volgende bedragen:
 • €6 per m2 voor een gebouw zonder staalconstructie
 • €2 per m2 voor een gebouw met staalconstructie
 • €1,50 per m2 voor de sloop van de betonnen of geasfalteerde erfverharding rondom de nertsenhouderij

Sloop met asbestverwijdering

Bevat de te slopen stal of het te slopen gebouw asbest? Dan worden de hiervoor genoemde bedragen verhoogd. Het maximale subsidiebedrag is dan € 120.000.

De verhoging is:

 • € 3,70 per m2 voor asbesthoudende daken, dakgoten of gevelplaten
 • € 17,50 per m2 voor andere asbesthoudende delen

Ombouw

Het maximale subsidiebedrag voor ombouw van een stal of gebouw is € 95.000. Wordt er bij de ombouw ook asbest verwijderd? Dan is het maximale subsidiebedrag € 120.000.

Sloop en ombouw

Ook bij een combinatie van sloop en ombouw is het maximale subsidiebedrag € 95.000. Wordt er bij de combinatie van sloop en ombouw ook asbest verwijderd? Dan is het maximale subsidiebedrag € 120.000.

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming voor Pelsdierhouderij slopen en ombouwen aan via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning, niveau 1 of hoger nodig. De subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen is opengesteld tot 1 maart 2022 en moet uiterlijk 31 december 2022 zijn verleend.
 
Bestaat uw pelsdierhouderij uit meerdere locaties? Dan is het mogelijk om per locatie te stoppen en subsidie aan te vragen.

Bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:

 • informatie over de sloop- en ombouwactiviteiten:
  - projectplan
  - begroting
 • gegevens over de grootte van de onderneming
 • gegevens over de sloop- dan wel ombouwactiviteiten
 • gegevens over de locatie
 • een verklaring dat u over de juiste vergunningen beschikt voor zover van toepassing op de sloop of ombouw
 • asbestinventarisatierapport (wanneer er asbest wordt verwijderd)
 • ingevulde Verklaring de-minimissteun

Service menu right