Planschade Rijksenergieprojecten

Voor Rijksenergieprojecten (energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang) wordt de locatie of het tracé vastgelegd in een besluit van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. Een dergelijk besluit wordt vastgelegd in een inpassingsplan. Dit is een bestemmingsplan op Rijksniveau.

Het is mogelijk dat dit inpassingsplan schade voor u veroorzaakt. Dit heet planschade. Hiervoor kunt u een aanvraag (verzoek) om een tegemoetkoming indienen. De minister van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen.

Wat is planschade?

Planschade is zowel vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) als inkomensschade, die ontstaan na wijziging van de planologie. Zo’n wijziging is bijvoorbeeld de vaststelling van een inpassingsplan. Of er schade is, wordt bepaald door de oude planologische situatie te vergelijken met de nieuwe. Bij de vergelijking wordt uitgegaan van de maximale invulling van beide plannen. Deze vergelijking bepaalt of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering.

Wanneer planschade aanvragen?

U kunt uw aanvraag voor tegemoetkoming in planschade indienen tot 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Het inpassingsplan is onherroepelijk als de beroepstermijn verstreken is en er geen beroep is ingesteld of – als er wel één of meer beroepen zijn in gesteld- vanaf het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan en het inpassingsplan goed heeft bevonden.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag om een tegemoetkoming in planschade indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de schade wordt geleden. De gemeente stuurt vervolgens uw aanvraag door naar RVO.nl, die de behandeling overneemt: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Afhandeling Planschade, Postbus 8242, 3503 RE Utrecht.

Met het aanvraagformulier dient u een verzoek in voor de tegemoetkoming in de planschade die wordt veroorzaakt door de wijziging van een bestemmingsplan vanwege de aanleg of uitbreiding van een energie-infrastructuurproject.

Rijksenergieprojecten

Rijksenergieproject             Rijksinpassingsplan onherroepelijk op
Randstad 380 kV Noordring5 juni 2013
Station Breukelen-Kortrijk25 februari 2015
Doetinchem-Wesel 380 kV24 februari 2016
Windpark Krammer16 maart 2016
Windpark Wieringermeer4 mei 2016
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer21 februari 2018
Zuid-West 380kV west (Borssele-Rilland)8 augustus  2018

Service menu right