Duurzame projectontwikkeling gebaseerd op duurzaam bouwen, renoveren en wonen na 2015 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzame projectontwikkeling gebaseerd op duurzaam bouwen, renoveren en wonen na 2015

Er is een toenemend spanningsveld tussen de vraag naar meer wooncomfort en de almaar strengere normen met betrekking tot energiebesparing en CO2-reductie. Om een oplossing te vinden voor dit probleem, zijn nieuwe woningbouwconcepten nodig. Fundamenteel onderzoek moet hiervoor de basis leggen.

Aanleiding: transitie naar energie-efficiëntere concepten in woningbouw
Willen spelers op de projectontwikkelingsmarkt in de toekomst hun concurrentiepositie behouden, dan dienen zij een oplossing te vinden voor het probleem dat enerzijds de woonconsument meer comfort vraagt (met name betere klimaatregeling, meer elektriciteitsverbruik) en anderzijds de energiebesparings- en milieueisen steeds strenger worden. Dit vraagstuk kan uitsluitend worden opgelost door een verregaande inzet van duurzame energie en een substantiële CO2-reductie, zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw (renovatie). Een transitie naar energie-efficiëntere concepten in de woningbouw is dan ook onontkoombaar. Deze transitie moet gepaard gaan met een geheel nieuwe visie op woningbouw, volkshuisvesting en stedenbouwkundig ontwerpen.

Transitietraject naar duurzaam bouwen
Dit project beoogde een transitietraject te initiëren naar duurzaam bouwen, wonen en werken na 2015, gebaseerd op duurzame projectontwikkeling en renovatie. Doelstelling is om door middel van adaptieve woning- en renovatieconcepten in een nieuwe stedenbouwkundige context te komen tot een CO2-reductie van 75 procent (ten opzichte van de huidige richtlijnen) voor nieuwbouw, en tot een halvering van de CO2-emissie en het energiegebruik voor bestaande bouw.

In nieuwbouwwoningen moet bovendien 60 procent van de benodigde elektriciteit zijn verkregen uit duurzame bronnen. Gestreefd wordt naar een vermindering van de CO2-uitstoot gerelateerd aan klimatisering van 936 kton/jaar in 2030. Daarnaast is een additionele CO2-reductie met betrekking tot elektriciteit voor huishoudelijk gebruik mogelijk van 326 kton/jaar.

Project: onderzoek naar duurzaam bouwen
Om deze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren, is op een aantal gebieden nog uitgebreid fundamenteel onderzoek nodig. Dit project beoogde hierin te voorzien door diverse kaders en randvoorwaarden te scheppen:
  1. ten aanzien van thermisch comfort en binnenluchtkwaliteit (gebaseerd op vraagsturing en lokale omstandigheden voor individuen);
  2. ten aanzien van het ontwerp van adaptieve woningconcepten en de klimaatactieve bouwelementen hierin;
  3. ten aanzien van de benodigde duurzame comfortinstallaties (gebaseerd op vraagsturing, uitgaand van gecombineerde opwekking en ontwikkeld vanuit een exergetische benadering);
  4. ten aanzien van de energie-infrastructuur op wijkniveau (in relatie tot de adaptieve woningen).
De gestelde kaders en randvoorwaarden moesten dienen als uitgangspunt voor toegepast onderzoek leidend tot de benodigde concept-, systeem- en productontwikkeling.

Partners
Het project is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw (PGDEPW), de Technische Universiteit Delft, Universiteit Maastricht/Technische Universiteit Eindhoven en TNO Ruimte en Infrastructuur. Begeleiding vond plaats door een stuurgroep en twee klankbordgroepen.

Titel Duurzame projectontwikkeling gebaseerd op duurzaam bouwen, renoveren en wonen na 2015
Penvoerder Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw (vertegenwoordigd door Panagro Vastgoedontwikkeling bv)
Contactpersoon Dhr. C.L.M. Hiddes
Adres Postbus 452, 2260 MC LEIDSCHENDAM
Telefoonnummer 070 357 06 70
E-mail lhiddes@panagro.nl
Website www.depw.nl www.panagro.nl
Partners Technische Universiteit Delft, TNO Ruimte en Infrastructuur, Universiteit Maastricht
Looptijd 1/12/2005 - 1/12/2009
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer EOSLT03001

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/Openbaarei...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 24-04-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.