Shared Mobility as a service

Voor de economische ontwikkeling van Technology Base Twente (TBT) is bereikbaarheid essentieel. De uitdaging is om een balans te vinden tussen de beschikbaarheid van vervoermiddelen met een acceptabele reistijd en de impact hiervan op de leefomgeving. Daarnaast moet er op de TBT ruimte zijn om innovaties te testen, zowel op technische als economische haalbaarheid.

Niet de technologie is de bottleneck, maar de regulering op het gebied van collectief vervoer. Plus de uitdaging dat gebiedseigenaren mobiliteit aanbieden als service. Op de Technology Base Twente is er behoefte aan een innovatief vervoeraanbod. Daarom ligt hier de ultieme kans om te laten zien hoe je een mobiliteitsconcept van de toekomst kunt realiseren. Bij gebleken succes leidt dit tot een spin-off voor andere werkgelegenheidsclusters en bestemmingslocaties, te beginnen bij de andere businessparken in Twente.

Door het invoeren van Shared Mobility as a Service (SMS-TBT) worden tools en mogelijkheden ontwikkeld om dit te op een flexibele manier te realiseren. Dit aanbod wordt ingeplugd bij de gebied- en vastgoedeigenaren, die innovatie in een Livinvg Lab een een uitstekende bereikbaarheid als onderdeel van hun propositie  kunnen aanbieden aan nieuw te vestigen bedrijven. De stijging van de vierkante meterprijs moet borg staan voor een goed georganiseerde bereikbaarheid. Daarmee is een basisvoorziening te realiseren met (automatische) shuttleservices, deelauto’s, deelfietsen, Segways, drones, bezorgdiensten etc. Een gebundelde parkeervoorziening en een intern vervoersysteem maken het mogelijk om de kwaliteit en de uitstraling van het gebied te verhogen.

Vastgoedgebruikers nemen deze dienstverlening ‘op maat’ af en kunnen extra services bestellen en boeken, zoals evenementenvervoer tijdens piektijden. De afrekening vindt bijvoorbeeld plaats op basis van gebruik door een werknemer of bezoeker.

Economische haalbaarheid

Door mobiliteit als een aanvullende service aan te bieden, is SMS-TBT snel en eenvoudig op te schalen en voor verschillende doelgroepen toepasbaar. SMS-TBT blijft concurrerend, omdat er niet onnodig voor modaliteiten wordt betaald waar geen behoefte aan is. Vanwege de focus op delen in plaats bezitten is kostenbesparing eenvoudig te realiseren. Door effectief parkeermanagement is veel minder parkeerruimte nodig, wat ruimte- en kostenbesparend werkt.

Impact

SMS-TBT levert de allereerste gebiedsbrede toepassing op van een deel- en reserveringsplatform waarbij alle vormen van mobiliteit geboekt en betaald kunnen worden en waarbij het mobiliteitsaanbod volledig zelforganiserend en vraaggestuurd draait. Dat leidt voor (eind)gebruikers tot een beter product dan een standaardvervoersvoorziening die is gebaseerd op een gemiddeld gebruik door gemiddelde mensen.
SMS-TBT sluit aan op het profiel van de locatie en zal vanwege het innovatieve karakter bijdragen aan de aantrekkelijkheid voor potentiële vestigers.
Door in te zetten op zero emission voertuigen, draagt SMS-TBT maximaal bij te dragen aan leefbaarheid en geluidsreductie.

Noodzaak haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek moet opleveren of de genoemde kansen op daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
ADVIER wil Technology Base Twente gebruiken om te bewijzen dat een volledig business-to-business vervoersconcept mogelijk is, en hiermee vastgoedpartijen overtuigen om ook op andere locaties in te stappen. Omdat op andere locaties vaak al vervoer aanwezig is, komen dergelijke initiatieven elders moeizaam van de grond.

Aanpak

Door middel van verkennende gesprekken verkennen we de eigendomssituatie, de belangstelling van gebiedsontwikkelaars  voor SMS-TBT, de gewenste mobiliteitsmix de randvoorwaarden en kaders vanuit de overheid,  aan vervoersopties de experimenteerruimte (bijv. automatische voertuigen en drones) voor pakketbezorging).
Vanuit het INTERREG VB-project SHARE-North betrekken we internationale kennis over deelmobiliteit op bedrijvenclusters.
De antwoorden op deze vragen gebruiken we om te rekenen aan de business case. Aan de hand van deze kennis bepalen we of SMS-TBT haalbaar en betaalbaar is.

Over Advier

Advier combineert consultancy met ondernemerschap op het vlak van verkeer, mobiliteit en bereikbaarheid. Advier werkt voor (semi)-overheden, multinationals, projectontwikkelaars, gebouwbeheerders, aanbieders van mobiliteitsdiensten en kennisinstituten. Hiernaast is Advier ook als ondernemer actief in de ontwikkeling van diensten als Mobiliteitsloket, Sqoot en Velotaxi. Advier wil binnen 3 tot 5 jaar Mobility as a Service volledig door te hebben ontwikkeld en op commerciële basis op een tiental bedrijventerreinen en bij meerdere vastgoedaanbieders operationeel te hebben. Als het systeem in de basis functioneert, is het snel opschaalbaar.

 

Service menu right