Service menu right

Randstad 380 kV - Noordring

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, legt een nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen Wateringen en Beverwijk: Randstad 380 kV. De Randstad 380 kV verbinding gaat zorgen voor twee nieuwe ringstructuren in het hoogspanningsnetwerk: de Zuidring en de Noordring. Op deze pagina vindt u de informatie over de Noordring.

Op de besluitvorming over de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV-Noordring is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Daarom hebben de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu het tracé in 2012 vastgelegd in een inpassingsplan. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure, in meer fasen. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure.

Stand van zaken fase 6

Als onderdeel van het project is een 380 kV kabelverbinding onder het Noordzeekanaal gerealiseerd. Bij het testen van de kabelverbinding is gebleken dat deze niet voldoet en dat de kabel vervangen moet worden door middel van een hersteloperatie. Om de hersteloperatie mogelijk te maken, zijn tijdelijke werkzaamheden nodig. De besluiten die voor deze werkzaamheden nodig zijn worden in deze fase voorbereid en ter inzage gelegd onder coördinatie van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Op 8 maart 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 25 januari 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Randstad 380 kV - Noordring - fase 6

Voorgeschiedenis

De ontwerpbesluiten voor fase 6 van dit project hebben van vrijdag 5 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Meer informatie

Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.randstad380kv.nl.

Perscontacten