Veelgestelde vragen RVV Verduurzaming

Veelgestelde vragen

Welke woningen komen in aanmerking voor de regeling?

Huurwoningen die onder de verhuurderheffing vallen, komen in aanmerking. Bij het aanmelden en de declaratie van de investering moet het gaan om zelfstandige huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens. Twijfelt u of een woning onder de verhuurderheffing valt? Dan kunt u de site van de Belastingdienst bekijken.

Wanneer mag ik starten met renovatie?

U krijgt heffingsvermindering voor de investeringen in het verduurzamen van uw sociale huurwoning. De werkzaamheden die te maken hebben met het verduurzamen van uw woningen mogen pas beginnen na 1 januari 2019.

Begint u voor januari 2019 al met andere werkzaamheden? Bijvoorbeeld funderingsherstel of constructieve maatregelen? Zorg dan dat dit in de uitvoering helder gescheiden is, zowel financieel, administratief en bouwkundig. Beginnen de fysieke verduurzamingswerkzaamheden na 1 januari 2019? U mag deze kosten dan meenemen in het totaal aan investeringskosten die nodig zijn om aan de minimum netto investeringskosten te komen.
 

Mag ik mijn STEP-aanvraag omzetten naar de RVV Verduurzaming?

Ja, u kunt een STEP-aanvraag intrekken en het project aanmelden voor de RVV Verduurzaming. Hoe u dit kunt doen, leest op Van de STEP-wachtlijst naar RVV Verduurzaming..

 
 
 

Kan de heffingsvermindering gesloten worden?

Bij overschrijding van het beschikbare budget kan vanaf de eerste dag van elk kwartaal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten om de regeling te sluiten. Ook kan de hoogte van de heffingsverminderingen per categorie worden verlaagd (of eventueel verhoogd). De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor wordt 1 juli 2019. Alle aanmeldingen voor een voorgenomen investering die tijdens de openstelling van de regeling (dus in ieder geval tot 1 juli 2019) die RVO.nl ontvangt, worden behandeld. Als de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden, ontvangen ze voorlopige investeringsverklaringen.  

Wat als de regeling sluit? Wanneer wordt deze dan weer geopend?

Heropenen van de regeling hangt onder andere af van de uitputting van het budget in relatie tot de beschikbaar komende middelen. Als de regeling sluit of heropent, communiceren wij daar tijdig over.

Kan ik zowel mijn STEP-aanvraag aanhouden en intussen ook aanmelden voor RVV Verduurzaming?

Ja dit is mogelijk. Als wij besluiten dat u in aanmerking komt voor de afgifte van een voorlopige investeringsverklaring voor de RVV Verduurzaming, dan benaderen we u om de STEP-aanvraag in te trekken. Na intrekking van die aanvraag, sturen wij u een voorlopige investeringsverklaring.

Als de regeling is gesloten, kan ik mijn aanvraag alvast indienen zodat deze bij heropenen meteen in behandeling wordt genomen?

Wanneer er weer voldoende budget is, kan de regeling elk kwartaal weer geopend worden. Ook hierover informeren we u ruim vooraf . Pas dan kunt u een nieuwe aanmelding indienen.

Hoe zit het met de Energiemaatregelen op gebiedsniveau?

De gebiedsgebonden bijdrage van restwarmte, collectieve duurzame energie en andere collectieve maatregelen worden meegerekend in de bepaling van de Energie-Index. Dit gaat via de Energieprestatienorm Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG).

Via een zogenaamde 'gelijkwaardigheidsverklaring' op basis van EMG, krijgt u een lagere Energie-Index. Dit wordt dan ook meegenomen in de RVV Verduurzaming. Het moet wel om een nieuwe aansluiting gaan, tijdens de uitvoeringsperiode. Het gaat niet om vergroening bij de opwekking bij een bestaand warmtenet.

De investeringskosten aan de woning om de aansluiting voor het warmtenet geschikt te maken, mogen meegenomen worden bij de minimale investeringen per woning in het kader van de RVV Verduurzaming.

 

Waarom moet de EI minimaal op of na 1 december 2017 zijn opgenomen?

Bij de STEP-regeling mocht de EI-opname slechts 6 maanden oud zijn bij indiening van de aanvraag. Er zijn verhuurders die nu projecten op de wachtlijst STEP hebben staan, maar die willen overstappen op de RVV Verduurzaming of die, gezien de wachtlijst, geen aanvraag meer hebben gedaan, maar dat wel van plan waren.

Om deze groep niet opnieuw een opname te laten doen met de daarbij behorende kosten, maakt RVO.nl tijdelijk een uitzondering. Tot en met juni 2019 worden de EI-opnames vanaf 1 december 2017 geaccepteerd bij een aanvraag voor de RVV Verduurzaming.

Verhuurders moeten dan wel verklaren dat tussen de opnamedatum van de EI en de datum van aanvraag geen energetische verbeteringen/investeringen hebben plaatsgevonden bij deze woningen. Vanaf 1 juli 2019 geldt weer de eis dat een EI-opname maximaal 6 maanden oud is bij aanvraag.

Wat wordt verstaan onder netto-investeringskosten?

Netto-investeringskosten zijn door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die drukken op de belastingplichtige en noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten.

Dit betekent dat bijvoorbeeld andere bijdragen en subsidies, die betrekking hebben op de activiteiten die te maken hebben met energetische verbetering van de woningen, in mindering moeten worden gebracht. Dit geldt ook voor verrekenbare btw. Btw die niet verrekend kan worden, kunt u wel aanmerken als kosten.

In 2020 verandert de bepalingsmethode voor de energieprestaties van een woning. Hoe wordt vanaf dan de energieprestatie van de woning na renovatie vastgesteld?

Het is bekend dat met de NTA 8800 per 1 januari 2020 de methode voor het bepalen van de energieprestatie gaat veranderen. Dit kan mogelijk effecten hebben bij het vergelijken van de voorgenomen en gerealiseerde energieprestatie. Daarom zullen hiervoor overgangsbepalingen worden gemaakt. In de komende tijd wordt dit nader vormgegeven.

Wordt mijn aanvraag nog behandeld, na aankondiging dat de regeling gaat sluiten?

Alle ingediende aanvragen voor de sluiting van de regeling, zullen we in behandeling nemen. Dit is ongeacht de hoeveelheid aanvragen.

Kan ik woningen aanmelden die rijksmonument zijn?

Nee. Woningen die volgens artikel 3.1 van de Erfgoedwet als rijksmonument zijn aangewezen, vallen niet onder de verhuurderheffing. U kunt voor deze woningen daarom ook geen heffingsvermindering aanvragen.

 

Stel dat mijn voorgenomen investering voor wat betreft de EI-categorie uiteindelijk niet zou worden gerealiseerd, krijg ik dan toch heffingsvermindering?

Het uitgangspunt voor een aanmelding voorgenomen investering is dat de verhuurde vooraf een realistische en haalbare berekening en begroting maakt. Dit vanwege het aantal te behalen EI-stappen, de EI-categorie die van toepassing is en de minimale investeringskosten voor de verduurzaming van de woningen. Voor de voorgenomen investering ontvangt u een voorlopige investeringsverklaring. Hierin staan de EI-categorie en het heffingsverminderingbedrag voor de individuele woningen. U gaat vervolgens deze voornemens uitvoeren.

Blijkt na realisatie dat er voor een woning meer EI-stappen zijn behaald die horen bij een andere, positievere, EI-categorie? Dan ontvangt u niet meer heffingsvermindering. Het toegezegde bedrag per woning in de voorlopige investeringsverklaring is het maximale bedrag dat definitief verleend kan worden (Zie ook de tabel: Relatei EI-stappen en de vier EI-categoriën)

Verwacht u dat voor een woning de EI-realisatie achterblijft dan waarvoor de voorlopige investeringsverklaring is afgegeven? Zou dit betekenen dat de realisatie gaat vallen in een andere ongunstigere EI-categorie? Dan kunt u overwegen extra maatregelen uit te voeren om de ambitie alsnog te realiseren. In de situatie waarbij het aantal gerealiseerde EI-stappen niet valt in de EI-categorie waarvoor de voorlopige heffingsvermindering is toegezegd, dan ontvangt u geen heffingsvermindering. De aangegeven stappen in de verbetering van de EI zijn niet gerealiseerd. Hierin verschilt de RVV van de STEP. Daarbij kon een lagere realisatie dan aangevraagd, alsnog tot een lager subsidiebedrag leiden.

In beide voorafgaande situatie kunt u overwegen, op eigen verzoek, de afgegeven voorlopige investeringsverklaring in te trekken. Daarna kunt u een nieuwe voorlopige investeringsverklaring aanvragen voor een andere heffingsvermindering. U kunt dan eenmalig gebruikmaken van de EI die bij de oorspronkelijke melding voor de voorlopige investeringsverklaring was opgegeven, als u deze na de intrekking van de eerder afgegeven voorlopige investeringsverklaring binnen 5 werkdagen een nieuwe melding voor een voorlopige investeringsverklaring indient. Let wel: dit is alleen mogelijk als de regeling nog openstaat voor aanmeldingen.

Stel de EI-categorie voor een woning waarvoor ik een voorlopige investeringsverklaring kreeg, is behaald. Maar de minimum investering wordt niet gehaald, behoud ik dan het recht op de heffingsvermindering?

Nee, in deze situatie ontvangt u geen definitieve heffingsvermindering. De aangemelde EI-categorie en de minimaal te behalen investering die daarbij hoort, zijn harde voorwaarden om in aanmerking te komen voor de heffingsvermindering.

Ook hier geldt dat voor een aanmelding voorgenomen investering vooraf een realistische en haalbare berekening en begroting wordt gemaakt ten aanzien van het aantal te behalen EI-stappen, de EI-categorie die van toepassing is en de minimale investeringskosten van woningen.

De verwachting is dat het huidige kostenniveau die verband houden met het aanbrengen van energetische maatregelen zodanig hoog is, dat de minimale investeringsgrenzen worden gehaald. Mocht desondanks de minimale investeringsgrens die hoort bij de verleende EI-categorie niet worden gehaald, kunt u overwegen een extra inspanning te doen door het aanbrengen van aanvullende maatregelen.

Daarnaast kunt u overwegen op eigen verzoek de afgegeven voorlopige investeringsverklaring in te trekken en een nieuwe voorlopige investeringsverklaring aanmelding voor een andere heffingsvermindering waarvoor een andere minimale investering van toepassing is. U kunt dan eenmalig gebruik maken van de EI die bij de oorspronkelijke melding voor de voorlopige investeringsverklaring was opgegeven, als u deze na de intrekking van de eerder afgegeven voorlopige investeringsverklaring binnen 5 werkdagen een nieuwe aanmelding voor een voorlopige investeringsverklaring indient.

U kunt van deze mogelijkheid alleen gebruik maken als de regeling openstaat voor het doen van aanmeldingen. Het kan zijn dat in de komende jaren dit voor een beperkte periode mogelijk is. Het is daarom van belang om een realistische en haalbare berekening en begroting te maken voorafgaande aan de aanmelding voorgenomen investering.

Wat moet ik verstaan onder energetische maatregelen en welke kosten mag ik toerekenen als investeringskosten verduurzaming?

Het gaat om alle soorten van fysieke maatregelen die bijdragen aan het energetisch verbeteren van de woning. En de te behalen EI-stappen en EI-categorie waarvoor u een voorlopige investeringsverklaring ontvangt. Daarnaast kunt u (voorbereidende) werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de energetische maatregelen meenemen. Deze werkzaamheden dienen wel op of na 1 januari 2019 plaats te vinden en betaald te worden.

Hoelang heb ik de tijd om de verduurzaming te realiseren?

Binnen 3 jaar nadat RVO.nl de aanmeldingen voorgenomen investeringen heeft ontvangen, moet u de investering als gerealiseerde investering hebben aangemeld. Houd daarbij rekening met een tijdige opname en afmelding van de EI. Als wij binnen deze termijn geen aanmelding gerealiseerde investering hebben ontvangen, verloopt de voorlopige investeringsverklaring. Ook vervalt dan de toegezegde voorlopige heffingsvermindering.

Als voor een project, bijvoorbeeld een te renoveren flat, tijdens de uitvoering blijkt dat meer woningen in het verduurzamingsproject kunnen worden meegenomen dan eerst voorzien, kan ik deze achteraf ook declareren?

Nee. Wij geven de voorlopige investeringsverklaring af voor de woningen die u voor de regeling aanmeldt. Mochten meer en andere woningen ook in aanmerking komen, dan moet u die eerst eveneens aanmelden voor een voorlopige investeringsverklaring. Dit geldt zolang de regeling daarvoor openstaat en deze woningen voldoen aan de voorwaarden.

Wij zijn van plan om verduurzaming uit te gaan voeren als onderdeel van een grootschalige renovatie van de woningen; waar moeten we rekening mee houden?

Als u gebruikmaakt van de regeling moet u een aparte administratie hebben voor de woningen en de EI-categorie waarvoor u de voorlopige investeringsverklaring aanmeldt. Dit betekent vooraf een gedegen en inzichtelijke voorbereiding (afspraken, administratie, berekeningen, [gescheiden] begrotingen/offertes).

Na de realisatie moet u duidelijk kunnen aantonen welke werkzaamheden bijdroegen aan de EI-verbetering en hoeveel deze werkzaamheden hebben gekost. Wij kunnen deze administratie opvragen als onderdeel van een steekproefcontrole of als wij hier een reden voor zien/hebben.

Zijn er alternatieve financiële regelingen?

U kunt hiervoor zoeken op www.energiesubsidiewijzer.nl. Hier staan alle andere landelijke, provinciale of gemeentelijke regelingen die van kracht zijn.

Is het mogelijk een voorlopige investeringsverklaring aan te melden als ik al met de investering begonnen ben?

Ja, dat is mogelijk zolang de bouwwerkzaamheden rond het verduurzamen van uw woningen begonnen zijn op of na 1 januari 2019. Zie ook de vraag ‘Wanneer mag ik starten met renovatie? Let op: Uw EI moet op of na 1 december 2017 zijn opgenomen voor een aanmelding voor 1 juli 2019. Vanaf 1 juli 2019 mag de EI maximaal 6 maanden oud zijn (gerekend vanaf de aanmelddatum).

 

Service menu right