Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Een samenwerkingsproject is gericht op het opzetten van netwerken, partnerschapsovereenkomsten of verenigingen (kennissystemen) tussen wetenschappers en vissers of visserijorganisaties. Ook het verrichten van activiteiten hierbinnen valt hieronder, zoals kennisontwikkeling en kennisdeling. Met de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij kunt u hiervoor ondersteuning krijgen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Subsidie 2018

U kon deze subsidie aanvragen vanaf 3 september 2018. Uw aanvraag moest uiterlijk op 1 oktober 2018 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Voor wie?

De volgende doelgroepen konden deze subsidie aanvragen:

 • vissers
 • visserijorganisaties
 • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's)
 • (semi)overheden
 • een samenwerkingsverband van ten minste 2 van de hierboven vermelde partijen.

Vissers

Vissers zijn natuurlijke personen die zich bezighouden met visserijactiviteiten. Vissers oefenen hun hoofdberoep uit aan boord van een vissersvaartuig dat in bedrijf is.

Visserijorganisaties

Visserijorganisaties zijn organisaties waarvan uit de doelstellingen in de statuten blijkt dat zij het collectief belang van vissers of visserijondernemingen behartigen.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Meer informatie over ANBI’s leest u op de website van de Belastingdienst.

(semi) Overheden

Onder (semi)overheden verstaan we:

 • Een publiekrechtelijke instelling:
  • een rechtspersoon
  • een instelling die specifiek tot doel heeft om te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, waarvan:
   - de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd
   - het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling, of
   - de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen.
 • Een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS): een rechtspersoon die is opgezet om grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie (EU) te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale en lokale overheden en andere overheden van verschillende lidstaten in staat om een groepering met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren.

De persoon die de subsidie aanvraagt, hoeft niet zelf in het kennissysteem te zitten.

Betrokkenheid wetenschappelijke organisatie

Een wetenschappelijke organisatie is actief betrokken bij uw project.

Voorwaarden

Heeft u deze subsidie aangevraagd? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

U kon deze subsidie aanvragen vanaf 3 september 2018. Uw aanvraag moest uiterlijk op 1 oktober 2018 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Verlening en verdeling subsidie

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget van € 4 miljoen.

Aan de hand van vooraf opgestelde criteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer over de verlening en verdeling subsidie.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor gemaakte kosten. U ontvangt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Vaststelling aanvragen doet u via mijn.rvo.nl.

Wet- en regelgeving

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Subsidie 2017

Heeft u in 2017 subsidie aangevraagd? U leest meer over dat subsidiejaar op de informatiepagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017.

Service menu right