Service menu right

SBIR Satellietdatagebruik bij inspecties

Gesloten

Fase 2 van deze opdracht loopt op dit moment.

Opdrachtgever: Netherlands Space Office (NSO)
Beschikbaar budget: € 140.000
Onderwerp van de opdracht: nieuwe producten gebruik makend van satellietdata die bijdragen aan de efficiëntie en effectiviteit van inspecties bij de NVWA
Looptijd van de opdracht: 6 juli – begin 2016

Korte samenvatting

Met deze SBIR hoopt de NVWA dat het Nederlandse bedrijfsleven een bijdrage kan leveren om de efficiëntie en effectiviteit van inspecties verder te verbeteren door de inzet van satellietdata. In deze setting is NVWA op zoek naar innovatieve en technologische oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van satellietdata en nodigt NVWA het bedrijfsleven uit voorstellen voor haalbaarheidsonderzoek in te dienen naar 3 subthema’s:

  • Het verhogen van de efficiëntie van inspecties van vanggewas:
    - De inspecties op dit vanggewas (dus na de teelt van maïs) bestaan uit zichtcontroles waarbij vastgesteld wordt of op percelen waar maïs geoogst is het gewenste vanggewas geteeld wordt. Maïs wordt, afhankelijk van het ras, bestemming (korrel of snijmaïs) en weersomstandigheden, gezaaid tussen april en juni en geoogst tussen half september en eind november.
    - Voor de inrichting van Ecologische Aandachtsgebieden inzicht krijgen of een akkerbouwer gedurende 10 weken een vanggewas teelt. En of er, voordat de 10 weken verstreken zijn, geploegd is of een andere grondbewerking heeft plaatsgevonden.
  • De drassigheid van een perceel vaststellen ook als het drassig-zijn schuil gaat onder grasvegetatie ten behoeve van de vergoeding voor het laten foerageren en rusten van de weidevogels en hun jongen.
  • Om broedende weidevogels met rust te laten tijdens het broeden is het niet toegestaan tijdens een vastgestelde gesloten periode te maaien. De NVWA wil effectievere controle op de periode dat er (niet) gemaaid wordt.

Alle documenten voor de verschillende fases van deze aanbesteding vindt u op mijn.rvo.nl.