Veelgestelde vragen SDE Wind | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen SDE Wind

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de SDE-categorie Wind (land, meer en waterkering). Deze vragen zijn niet van toepassing op Wind op Zee. Ga daarvoor naar de pagina's over de verschillende windparken op de overzichtspagina Windenergie op zee.

Veelgestelde vragen

Kan ik de niet volledig gebruikte subsidie in een ongunstig windjaar verrekenen met een gunstig windjaar, ook wel ‘banking’ genoemd?

Alleen windprojecten zonder windfactor kunnen gebruikmaken van 'banking'. Lees informatie over banking op de pagina Berekening en bekijk de infographic.

Wat zijn de technische criteria die aan windmolens worden gesteld?

De SDE+ stelt geen eisen aan omvang, locatie en opgesteld vermogen. Wel moeten de voor de windmolen benodigde vergunningen en de benodigde locatierechten voor de aan te vragen installatie zijn verkregen. Deze stuurt u mee bij de subsidieaanvraag, samen met de aanvraagformulieren voor de vergunningen. Tevens dient de beoogde molen niet eerder te zijn gebruikt.

Waarom wordt de subsidie die ik ontvang bijgesteld en hoe gaat dat precies in zijn werk?

Uw jaarlijkse SDE(+)-subsidie wordt net als bij de energierekening van een particulier van tevoren ingeschat. Iedere maand betaalt RVO.nl u een voorschot. Na afloop van het kalenderjaar bekijkt RVO.nl of u te weinig of te veel SDE(+)-subsidie heeft ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’. De bijstelling kan betekenen dat u geld terug moet betalen. Dit bedrag wordt dan verrekend met de toekomstige voorschotten.

Deze jaarlijkse bijstelling vindt na 1 april plaats omdat omstreeks die datum de correctiebedragen van het afgelopen kalenderjaar worden vastgesteld. Soms duurt het langer voordat uw subsidie wordt bijgesteld. Dat is het geval als de gegevens over de productie van een volledig kalenderjaar nog niet zijn ontvangen.

Over het hoe en waarom leest u meer in de folder 'Uw SDE subsidie bijgesteld'. U vindt deze folder als download op de pagina Berekening SDE.

Wat zijn de technische eisen voor de vervanging van een windturbine om SDE+ aan te kunnen vragen?

Bij vervanging van windturbines kunt u uitsluitend subsidie aanvragen:
  • als het nominaal en te realiseren vermogen per windturbine tenminste met 1 MW toeneemt of
  • als de te vervangen windturbine op het moment van vervanging 15 jaar op de desbetreffende locatie in gebruik is geweest en ten minste 13 jaar vóór de subsidieaanvraag in gebruik is genomen.

Hoe bepaal ik de elektriciteitsproductie voor een windturbine lager dan 20 meter? Kan ik daar de windviewer voor gebruiken?

Nee, de windviewer is te gebruiken voor winturbines van 20 – 160 m. Voor kleine windturbines met een vermogen onder de 0,5 MW is geen haalbaarheidsstudie met bijbehorende windopbrengstberekening nodig als bijlage bij de SDE+-aanvraag. Voor deze turbines kunt u contact opnemen met uw leverancier om de energieopbrengstberekening op te stellen. Het resultaat hiervan neemt u op in uw aanvraag.
 

Welke gegevens van windturbines voor de categorieën 'Wind op land' en 'Wind op waterkering' bepalen het bedrag waarvoor ik subsidie kan aanvragen?

De locatie van uw windturbine bepaalt onder welke gemeente uw aanvraag valt. De gemeenten in Nederland zijn ingedeeld in 5 windsnelheidscategorieën. Zie de kaart Windsnelheid per gemeente in Nederland. Per windcategorie is een SDE+-basisbedrag berekend. Het maximumbedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen is dus afhankelijk van de gemeente waarin u het project realiseert.
 
Let op: De windsnelheid van uw windturbine op ashoogte is dus niet bepalend onder welke windcategorie en bijbehorende maximale basisbedrag u SDE+ kunt aanvragen.
 
Met de Windviewer bepaalt u de maximale gemiddelde windsnelheid voor uw windturbine. Deze waarde geldt als begrenzing voor de windsnelheid waarmee u de subsidiabele productie berekent.

Waarom is in 2019 de categorie windsnelheden uitgebreid?

In sommige gebieden waait het harder waardoor er meer elektriciteit kan worden opgewekt. Dit resulteert in een lagere kostprijs per kWh en daarmee een lager benodigde subsidie.

Voorheen werden 4 verschillende categorieën windsnelheden onderscheiden. Uit berekeningen blijkt dat de categorie windsnelheden tot 7,0 m/s te grofmazig was. Daarom is er voor gekozen om deze categorie op te splitsen in een snelheid van 6,75 m/s tot 7,0 m/s en een windsnelheid lager dan 6,75 m/s. Voor 2019 worden daarmee 5 categorieën windsnelheden opengesteld.

Hoe weet ik of mijn windmolen valt onder de categorie waterkering?

U kunt bij de betreffende instantie die de waterkering beheert (Waterschap of Rijkswaterstaat) de leggerkaarten opvragen van de waterkering waarin de kernzones en beschermingszones zijn weergegeven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.