Voorwaarden deelnemers missievouchers (SIB)

Om in aanmerking te komen voor een missievoucher moeten uw bedrijf en de handelsmissie of beursinzending aan verschillende voorwaarden voldoen.

Voorwaarden bedrijf

  • U heeft een mkb-bedrijf.
  • Uw export bedroeg in het afgelopen kalenderjaar minder dan 25% van uw omzet. Óf uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.
  • U heeft hiervoor een eherkenningsmiddel niveau 1 nodig. Een intermediair kan namens u de aanvraag indienen. Na afloop moet u echter zelf de missievoucher digitaal overdragen aan de organisator. 

Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen.

Voorwaarden handelsmissie of beursinzending

  • De handelsmissie of collectieve beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal Ondernemen staan. Dit wil niet zeggen dat u hiermee automatisch recht heeft op een missievoucher. Het gaat om activiteiten van Nederlandse private partijen.
  • Activiteiten die de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan financieel ondersteunen, komen niet aanmerking voor een missievoucher. Denk aan economische missies onder leiding van een bewindspersoon, georganiseerd door RVO.nl. Of missies waarbij een deel van de kosten door de gemeente of provincie of Nederlandse ambassade ter plekke wordt gefinancierd. Ga bij de organisator van de activiteit na of er sprake is van co-financiering door de Nederlandse overheid.
  • Het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst of een netwerkreceptie door het Nederlandse postennetwerk in het land waar de activiteit plaatsvindt, is wel toegestaan.
  • Vouchers zijn ook níet bestemd voor beurzen in het buitenland zónder collectieve inzending door een Nederlandse organisator.
  • De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden.
  • RVO.nl verstrekt per mkb-onderneming, per groep of per fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt maar 1 missievoucher per jaar. Een voucher is op naam gesteld en is niet overdraagbaar.
In de voucheraanvraag ondertekent u een verklaring dat u aan de voorwaarden voldoet.

Service menu right