Service menu right

Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Openstellingsrondes en budget

Op 10 juli 2019 informeerde minister Wiebes de Kamer over de uitgangspunten van de SDE+-najaar 2019. In deze openstellingsronde is € 5 miljard beschikbaar.

U kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober, 9:00 uur tot donderdag 14 november, 17:00 uur.

Openstellingsronde
SDE+-najaar 2019

 
Fasegrens hernieuwbare
elektriciteit en/of warmte
€/kWh

Fasegrens hernieuwbaar gas
€/kWh*

 

Fase 1
29 oktober, 9:00 uur tot 4 november, 17:00 uur
 0,090 0,064
Fase 2
4 november, 17:00 uur tot 11 november, 17:00 uur
 0,110 0,078
Fase 3
11 november, 17:00 uur tot 14 november, 17:00 uur   
 0,130 0,092

*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).

Verbreding SDE+

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ gaat de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit gebeurt door middel van een exploitatiesubsidie. In de Kamerbrieven van 26 november 2018 en 26 april 2019 leest u hierover meer.

Uw project beheren

Voert u al een project uit onder de SDE+? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van een vaststelling. Wilt u uitleg over de beheerfase, leest u dan het stappenplan door.

Milieusteunkader (MSK)

In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun er is toegestaan voor projecten op het gebied van milieubescherming. RVO.nl bepaalt met behulp van de zogenaamde MSK-cumulatietoets (MSK-toets) de steun aan uw project. Zo wordt voorkomen dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. De MSK-toets geldt niet voor particulieren.

Informatie over de MSK-procedure, rekenmodellen en een Model accountantsverklaring SDE staan op mijn.rvo.nl onder de tab Milieusteunkader (MSK).

SDE+ in de praktijk

Wie kregen eerder subsidie uit de SDE+? Lees een selectie van praktijkverhalen van ondernemers en instellingen die gebruik maakten van de SDE+.

Wet- en regelgeving

De informatie op de SDE-webpagina's is een samenvatting van de officiële regelingen. Het ministerie van EZK publiceert de ministeriële regelingen van de SDE in de Staatscourant. Deze publicaties zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van subsidieaanvragen. Hieronder vindt u een overzicht met alle links naar de gepubliceerde regelingen.

Wet- en regelgeving Stimulering Duurzame Energieproductie

Veelgestelde vragen

Nog vragen over de SDE+? Bekijk eerst onze antwoorden op de veelgestelde vragen.